Barnehagen - en pedagogisk virksomhet

Dette sier Rammeplan for barnehager

Barnehagens samfunnsmandat

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, 
å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og forsosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. 

Barnehagen skal fremme danning

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.
Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. 

Barnehagen skal fremme læring

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring. 

Barnehagens fagområder 

Kommunikasjon, språk og tekst 
Kropp, bevegelse, mat og helse 
Kunst, kultur og kreativitet 
Natur, miljø og teknologi 
Antall, rom og form 
Etikk, religion og filosofi 
Nærmiljø og samfunn 

Regionplan Agder 2030

Regionplanen for Agder er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den er retningsgivende for prioritering og samordnet innsats. Her er noen av punktene som har betydning for barnehagen:

  • Innføre rutiner for å sikre at barn, unge og studenter har et trygt og godt miljø
  • Bruke digitale pedagogiske verktøy i alle barnehager
  • Legge til rette for økt leseglede og leseengasjement for barn og unge
  • Gi fokus på å gi barn og unge lærelyst og kompetanse som fremmer demokrati, medborgerskap, internasjonal forståelse, god folkehelse, livsmestring og bærekraft.
  • Trygghet, trivsel og verdsetting av mangfold gir grunnlag for at alle barn og voksne får oppfylt sitt potensiale til læring
  • Barn, elever og studenter skal oppleve god sammenheng i hele utdanningsløpet, med et miljø som fremmer læring, helse og trivsel
  • De som har behov for særskilt oppfølging eller tilrettelegging skal bli tidlig identifisert og får kvalifisert hjelp.
  • Ansatte i barnehage og skole skal ha nødvendig og oppdatert kompetanse

Kommunale styringssignaler

Kommuneplanen

Kommuneplanen har fokus på gode oppvekst vilkår. 
Det viktigste enkelttiltaket for bedring av levekårene handler om langsiktig satsing på barn og unges utdanningsforløp; om tilbudet gjennom hele oppveksten knyttet til leke- og aktivitetsmuligheter i nærmiljøet, familiepolitikk, fritidstilbud, barnehagetilbud osv.  

Dette skal bl.a. oppnås ved å:

  1. Sørge for at barnehager, grunnskole, helsestasjon, barnevern, familiesenter m.fl. har gode samarbeidsrelasjoner og prosedyrer for tidlig innsats; for å avdekke særlige behov og iverksette tiltak tidlig.
  2. Sørge for at barn i vanskelige livssituasjoner raskt får nødvendig hjelp.
  3. Opprettholde full barnehagedekning med god kvalitet 

Kommunedelplan barnehage

Barnehageplanen angir mål og retning for kvalitetsutviklingen på barnehageområdet i Grimstad de neste årene. Planen har fokus på kvalitet, 
tidlig innsats og behovet for nye barnehageplasser.
Språklig og relasjonell kompetanse fremheves i planen.