Barnehagen - en pedagogisk virksomhet

Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Lov om barnehager

01.08.10 trådte barnehageloven i kraft. Loven er tydelig på hva barnehagetilbudet skal inneholde og styrker forutsetningene for at barnehagen kan gi barn god omsorg og et godt pedagogisk tilbud.

Loven har sterkt fokus på barns rett til medvirkning, basert på FN`s barnekonvensjon. All barnehagevirksomhet må forholde seg til gjeldende lover og regler. Barnehageloven er vårt styringsorgan, og rammeplanen er utformet som en forskrift ut i fra loven.

Loven inneholder blant annet kapitler om barnehagens formål, foreldremedvirkning, ansvar og myndighet, godkjenning, personalet taushetsplikt og opplysningsplikt.

Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. I tillegg til dette er det andre lover, vedtekter og rundskriv som vi må forholde oss til.Barn ser på insekter - Eide barnehage - Klikk for stort bilde

Barnehagens formål 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.

De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagens innhold

 • Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.
 • Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.
 • Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
 • Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
 • Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
 • Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
 • For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Rammeplanen

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, og omhandler barnehagens innhold og oppgaver. Formålsbestemmelsen stiller høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene. Formålet vektlegger at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I tillegg er vennskap og felleskap, språklig kompetanse samt definerte fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Målet med rammeplanen er å gi enhetsledere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Rammeplanen framhever betydningen av de voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndigheter. Blant annet blir det i rammeplanen stadfestet at alle barnehager skal bygge sin virksomhet på det verdigrunnlag som ligger i barnehageloven og de internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til.

Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Dette betyr at barns utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i.

Barndommen er en livsfase med egenverdi, i likhet med de andre fasene i menneskets livsløp. Barndommen preges av samspill i lek, barn som undrer seg og stiller spørsmål, søker opplevelse og gjør erfaringer på egne læringsarenaer.

Kommunale styringssignaler

Kommuneplanen har fokus på gode oppvekst vilkår.

Det viktigste enkelttiltaket for bedring av levekårene handler om langsiktig satsing på barn og unges utdanningsforløp; om tilbudet gjennom hele oppveksten knyttet til leke- og aktivitetsmuligheter i nærmiljøet, familiepolitikk, fritidstilbud, barnehagetilbud osv.  

Dette skal bl.a. oppnås ved å:

 • a. Sørge for at barnehager, grunnskole, helsestasjon, barnevern, familiesenter m.fl. har gode samarbeidsrelasjoner og prosedyrer for tidlig innsats; for å avdekke særlige behov og iverksette tiltak tidlig.
 • b. Sørge for at barn i vanskelige livssituasjoner raskt får nødvendig hjelp.
 • c. Opprettholde full barnehagedekning med god kvalitet

Barnehageplanen

Barnehageplanen angir mål og retning for kvalitetsutviklingen på barnehageområdet i Grimstad de neste årene. Planen har fokus på kvalitet, tidlig innsats og behovet for nye barnehageplasser. Språklig og relasjonell kompetanse fremheves i planen.

Pedagogisk virksomhet

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering. Deres synspunkt tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barns medvirkning er et viktig og utfordrende område å arbeide med.

Kunnskap og innsikt i hva barns medvirkning betyr i praksis og for barnehagens innhold og planer er godt innarbeidet. I vår barnehage skal personalet ha barns medvirkning med seg som en selvfølgelig del av arbeidet som utføres.

Barnas rett til medvirkning blir tatt på alvor. Vi skaper rom for å forstå og vise respekt for barns ulike perspektiv, uttrykk og intensjoner. Deres opplevelse av verden er verdt å ta hensyn til. Å ha innflytelse og medvirkning handler om å sette egne spor.

Omsorg

Vi møter alle barn med omsorg. Vår yrkesetikk kommer til syne gjennom gjensidighet i samspillet. Vi er nærværende, lydhøre og engasjerte i hvert eneste barns utvikling. Vi gir barna varierte utfordringer som fremmer trivsel, glede, mestring og følelse av egenverd. En omsorgsfull relasjon er preget at lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker, lærer, i stell, ved måltider og påkledning. De voksne tolker barnas uttrykk og gir det beste til hvert enkelt barn.

Autoritative voksne er varme samtidig som de setter tydelige grenser.

Når voksne anstrenger seg for å leve seg inn i barns frustrasjoner, ønsker, behov og utfordringer og viser dem omsorg, vil barna kjenne seg forstått og hørt. De voksne støtter også opp under barnas medvirkning og handlefrihet. Dette danner godt grunnlag for relasjonsbygging med barnet. Da vil barna også være mer mottagelige for tydelige grenser fra aktive voksne.

Lek

Leken har en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen.
Leken er frivillig og lystbetont og barna er motivert innenfra til å leke.

Leken åpner for initiativ, fantasi og engasjement. Barn fortolker sine inntrykk og skaper mening ved å leke og gi form til det de er opptatt av. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskapning. Barn lærer og utvikler sammensatt kompetanse gjennom leken. Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Og barnehagens innhold bør inspirere til fantasi og livsutfoldelse. Personalet er tilgjengelig for barn ved å støtte, oppmuntre og inspirere barna i deres lek. Og de voksne er bevisst sin rolle som gode modeller.

Læring

Barn lærer i omsorgsfulle og meningsfulle samspill med voksne og andre barn. Lekbasert læring baserer seg på at lek er den beste inngangen til læring i tidlige år. Det er to former for lekbasert læring:

 • Frilek hvor barn lærer av å leke med hverandre og,
 • Veiledet lek hvor voksne deltar i leken.

Frilek bidrar til trivsel, mestring og glede og gir mulighet til å utforske nye ord og tema. Når barn må forholde seg til andre, er det mulighet til å trene opp selvregulering og sosial kompetanse.

I veiledet lek kan voksne undre seg sammen med barna og bidra til å utvide barnas ordforråd og forståelse.

Barn er sosiale aktører som bidrar til egen og andres læring.

I barnehagen læres det i formelle og uformelle situasjoner.

Vi støtter barnets læringsprosess med varierte opplevelser, kunnskaper og materialer. Barns undring møter vi på en utforskende måte.

Vi støtter barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidrar til et godt grunnlag for livslang læring. Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring.

Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Hos oss skal formidling av kunnskap som barna har interesse av legge grunnlaget for nye spørsmål og søken etter viten.

Personalet vektlegger en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring.

Kommunikasjon og språk

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter, tolker og bekrefter barns uttrykk, og samtidig gir respons og setter ord på deres inntrykk og opplevelse, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket.

Dette året vil vi vie dette fagområdet mye plass ved å tilby aktiviteter som høytlesning, bruk av rim og regler, tekstskaping, lekeskriving, begrepslæring for å nevne noe.

Språkstimulering i barnehagen foregår gjennom lek og hverdagssituasjoner.

Et bevisst personale benytter disse situasjonene til språk og begrepstrening.

Ved behov benytter barnehagen TRAS, som er en systematisk observasjonsmetode for registrering av språklig utvikling.

TRAS-skjemaet vil avdekke språklige styrker og svakheter gjennom å se på barnets: samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon.

Observasjonsskjemaet ALLE MED brukes som kartleggingsmetode.

Det omhandler områdene: språk, sosial og emosjonell utvikling, lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing og motorikk. Skjemaet brukes som grunnlag i foreldresamtalene høst og vår. Observasjonene vil være grunnlag for videre stimulering av barnet.

Vennskap og fellesskap

Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre, det å omgås andre på en sosialt aksepterende måte. Sosial kompetanse er en kompleks ferdighet som handler om samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, empati og evnen til å vise ansvarlighet. Både for barn og voksne kan det være vanskelig å balansere egne behov med andres behov, med detter er nødvendig for at vi skal kunne opptre på en sosialt kompetent måte. Sosial kompetanse har vi bruk for gjennom hele livet, og den må trenes på.

Barna lærer spilleregler for sosial kompetanse, og det legges vekt på områdene: empati, rolletaking, samarbeid, selvkontroll, selvhevdelse, problemløsningsferdigheter, humor og glede.

Vi legger vekt på kvalitet i møtene mellom barn og voksne i barnehagen,

ved å se det enkelte barn, gi barna mestringsfølelse og en positiv selvoppfatning.

Barnehagen er en arena hvor barn med ulik sosial, kulturell og økonomisk bakgrunn møtes. Barn og foreldre i vår barnehage skal møtes med respekt og toleranse uansett sosial bakgrunn. Barnehagen skal være et sted hvor mangfold og ulikheter blir sett på som positivt og berikende.

Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av mobbing.

Vi har utarbeidet eget hefte om forebygging av mobbing i Eide barnehage.

VÆRE SAMMEN opplegget blir brukt som et metodisk opplegg i alle tre avdelingene.

Fagområdene

Barnehagen gir barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagens innhold er tematisk ordnet i 7 fagområder i rammeplanen.

Arbeidet med fagområdene er tverrfaglig, og læringsinnholdet vil opptre både i sosialt samspill og hverdagsaktiviteter, og i mer strukturerte og planlagte læringsaktiviteter.

Fagområdene er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall, rom og form

I prosjektarbeid og i hverdagen vil disse fagområdene være vevet sammen med glidende overganger. Ett fag kan utgjøre kjernen i et prosjekt, mens elementer fra et eller flere andre fag kommer som virkemidler eller sidetemaer. I løpet av året skal alle fagområdene være berørt i mer eller mindre grad.

Fant du det du lette etter?