Realfag i barnehagen

En barnehage i utvikling

Eide barnehage har et godt faglig miljø. Vi har over 50% barnehagelærere, dyktige barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som har jobbet lenge i barnehagen. Vi har et reflekterende miljø, der vi våger å stille spørsmål ved vår egen praksis. I tiden fremover vil vi starte opp et utviklingsarbeid innen realfag.

Dette barnehageåret skal realfag være en naturlig del av innholdet i det pedagogiske arbeidet med barna. Vi skal bruke realfagsløyper som utgangspunkt for kompetansehevingen.

Mål

Hovedmålet denne perioden er at hver enkelt medarbeider videreutvikler seg innen realfag og at vi som barnehage videreutvikler oss som institusjon. Det blir økt fokus på matematikk og naturfag.

Temainndeling

  • Introduksjon - kom godt i gang
  • Leke- og læringsmiljø
  • Språk og kommunikasjon
  • De yngste barna
  • Helhet og mangfold

Personalet får relevant fagstoff som de skal prøve ut i praksis. I etterkant skal personalet reflektere over og utvikle egen praksis. Realfagsløypene er innrettet til rammeplanen og belyser tema innen matematikk og naturfag, samtidig som innholdet fremmer skaperglede, utforskertrang og engasjement.

Plan

På planleggingsdager og personalmøter kommende barnehageår skal vi jobbe målrettet med å forberede temaene for opplegget med barna og parallelt går veiledning for å oppnå et autoritativt klima i Eide barnehage.

Klikk for stort bilde