Spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Barnehagebasert utviklingsarbeid

Barnehageåret 2023-2024 starter vi opp med utviklingsarbeidet «Spesialpedagogikk og inkluderende praksis».

Regional kompetanseheving

Med bakgrunn i den nasjonale strategien er det utformet en plan for barnehagebasert kompetanseutvikling regionalt. Dette er et samarbeid mellom universitet, kommuner og barnehager. Det kalles REKOMP, som står for Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen.

Barnehagebasert kompetanseutvikling innebærer at barnehagen deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. I tillegg deltar ressursgruppa i lærende nettverk sammen med andre barnehager, med Universitet i Agder som veiledere. Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter, og bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav.

Inkluderende miljø

Et inkluderende og trygt barnehagemiljø er avgjørende for barns utvikling, og dette barnehageåret vil det være vårt satsningsområde.

Rammeplan sier: I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.

Barna skal være en del av et trygt fellesskap. De skal få erfare i samspill med andre og utvikle sosiale ferdigheter. Forutsigbarhet, stabilitet og trygghet i nær relasjon til andre er viktig for små barn.

De ansatte jobber hele tiden med å gi barna gode erfaringer gjennom trygge relasjoner. Dette styrker barnets selvbilde, øker trivselen og bidrar til positiv utvikling.

Trygge barn har et godt utgangspunkt for å lære og oppleve mestring. Vi arbeider med inkludering i  og gjennom lek, og med å skape gode relasjoner og samspillsmønstre. Vi ser på arbeidet med relasjonen mellom voksne og barn, barna imellom og mellom voksen-voksen, som sentralt og viktig for å sikre barna en god psykososial utvikling. Barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn.

I Eide barnehage jobber vi kontinuerlig med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for utenforskap. I alt arbeid som handler om kommunikasjon og samspill, er alltid relasjonen den voksnes ansvar. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak og varierte aktiviteter slik at alle barn skal føle seg som en del av et felleskap.

Barnehageeier har utarbeidet en plan for trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, som vi bruker i arbeidet.