Foreldresamarbeid i Storgaten barnehage

Barnehagen og foreldrene har sammenfallende interesser, nemlig barna og deres beste. Foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse. Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet.

Et godt forhold mellom personalet og foreldrene skaper trygghet hos barna.
Foreldrene kjenner sitt barn best, mens barnehagen ser hvordan barnet fungerer i gruppe med andre barn. Et åpent og tillitsfullt forhold mellom foreldrene og personalet, gjør at vi kan jobbe mot samme mål og i fellesskap gi barna den oppfølging de til enhver tid trenger.

Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdragelsesoppgaver,
og på den måten skape et godt grunnlag for barnets utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Mål for samarbeidet

  • barn og foreldre skal føle seg velkomne til barnehagen
  • foreldre og personale skal bli kjent og formidle hva de forventer av hverandre
  • vi skal bygge bro mellom barnehage og hjem, for slik å bidra til større helhet i   barnas oppvekstvilkår
  • vise respekt for foreldrenes oppdragersyn
  • åpenhet omkring problemer som barn strir med. Vi ønsker å se problemer som en felles utfordring for foreldre og personale
  • begge parter føler ansvar for at samarbeidet skal fungerer positivt
  • få frem foreldrenes syn og ivareta rett til medvirkning
  • idealet er et gjensidig samarbeidsforhold, hvor begge parter gir hverandre råd, hjelp og støtte.

Uformelt samarbeid

Daglig kontakt ved henting og bringing:
Den daglige kontakten er den viktigste samarbeidsformen vi har i barnehagen.
Vi ønsker at foreldrene tar seg god tid når de henter og bringer barna,
da det gir oss mulighet til kontinuerlig kontakt og samarbeid. Det er fint hvis vi kan utveksle noen ord om barnets dag.

Vi forventer at foreldrene tar ansvar for å ha med nødvendig tøy, skotøy og ekstra skift til barnet. Alle personlige eiendeler må merkes med navn.

Foreldrearrangementer

Som for eksempel "Skal-skal ikke middager", nissefrokost, påsketur, sommerfest. Dette er uformelle sammenkomster der foreldre, barn og personale kan snakke, bli kjent og leke sammen.

Oppslagstavla og informasjon

På oppslagstavla i garderoben kan dere holde dere orientert om det som foregår i barnehagen. Der henger beskjeder, ukeplaner, dagsreferat og annen informasjon. Det blir også sendt med hjem et månedsbrev og annen informasjon om barnehagen. 

Formelt samarbeid

Foreldremøte

I løpet av året inviterer vi vanligvis til 1-2 foreldremøter.
Her diskuteres barnehagens innhold.
Vi kan også få inn foredragsholdere utenfra som tar opp emner som foreldrene ønsker. Foreldre kan også ta initiativ til møter og innhold.

Foreldresamtaler

Et viktig ledd i samarbeidet er foreldresamtaler. Dere foreldre kjenner barnet best og sitter inne med opplysninger som vi trenger for å gjøre en god jobb i forhold til deres barn.

Alle foreldre inviteres til samtale to ganger i året og ellers ved behov. Her snakker vi om hvert enkelt barns utvikling og trivsel, og legger planer videre. Samtalen har som mål å skape et enda bedre utbytte for det enkelte barn. Det oppnås gjennom gjensidig tillit, informasjon og åpenhet mellom barnehage og hjem.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre til barna i barnehagen.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og være med å drøfte barnehagens innhold.
Samarbeidutvalget har møter for å godkjenne virksomhetsplan og ellers ved behov.

 

Kontaktinfo

Telefon 95 28 35 95 

Fargeklatten - telefon 48 20 69 02
Paletten - telefon 48 19 63 13
Soltoppen - telefon 48 19 23 15

Adresse:
Storgaten 46, 4876 Grimstad
Se Storgaten barnehage i kart

Styrer
Styrer Connie Brådland
Mobil 95 28 35 95

Skal du sende melding om noe sensitivt?