Om Storgaten barnehage

Velkommen til Storgaten barnehage

- en barnehage for alle -

Storgaten barnehage er en barnehage hvor alle barn uavhengig av norsk eller annen kulturell bakgrunn, skal opplev seg inkludert og verdsatt.

Barnehagen holder til i sjelfulle lokaler i sentrum av byen. Vi har nærhet til byen med utstillinger, museer, bibliotek og andre sentrumstilbud. Det gir oss store muligheter. Det samme gjelder avstanden til skog, heier, parker og strender.

Avdelinger

Barnehagen har fire avdelinger.

Barnehagen arbeider mye på tvers av avdelingene.

Visjoner og mål

Planleggingen av det pedagogiske arbeidet avhenger av de barna og de barnegruppene vi til enhver tid har, i tillegg til personalets kompetanse og interesser. Vi må ivareta det enkelte barn og gi alle voksne mulighet til en trivelig og utviklende jobb. Personalet er spesielt opptatt av å gi rom for lek og oppfølging av enkeltbarn, og for utvikling av barnegruppen sosialt. 

Felles visjon for de kommunale barnehagene

Et godt sted å være - leke og lære. 

Hovedmål for barnehagen

"Barnet har god selvfølelse" 

Delmål for barnehagen

  • Barnet er trygt
  • Det er positive forhold mellom barna
  • Det er positive forhold mellom barn og voksne" 

Begrunnelse for valg av målene

Vi legger stor vekt på å styrke det enkelte barns selvfølelse, fordi vi vet at et barn med tiltro til seg selv, er et trygt barn. Et trygt barn våger å undersøke sin omverden, og dermed utvikle den. Et barn med god selvfølelse, tør skape noe, være kreativ. Et barn med disse egenskapene, tør å være i gruppe, og kan vise omsorg overfor andre. Dette er sosial kompetanse. Et barn med god selvfølelse vil være tolerant overfor andres tanker, følelser og meninger. I alt vi gjør er det viktig å ta vare på den enkelte barns egenart, og gi det tro på egne muligheter.

I lek og samspill med andre barn og voksne, lærer det enkelte barn å forholde seg til andre mennesker. Det lærer å ta avgjørelser, vurdere problemer, løse oppgaver, samarbeide og vis omsorg.

Det er ikke likegyldig hvordan barnehagen drives, når barn skal tilegne seg denne basiskompetansen. Leken gir kunnskap og utvikler barnets sosiale evne. Gjennom leken trener barnet sin kompetanse. Kvaliteten i samspillet mellom barn-barn og mellom barn-voksne er avgjørende for kvaliteten på all læring. Omsorg og innlevelse er nøkkelord.

Hva vil det si å være en barnehage for alle?

Barnehage er en inkluderingsarena for norske barn og barn fra andre land. Uavhengig av bakgrunn, skal alle barn føle seg ivaretatt og oppleve at de er en del av et fellesskap.

Barn, foreldre og personale med majoritets- og minoritetsbakgrunn er en del av det flerkulturelle fellesskapet i barnehagen.

Alles ressurser ses på som berikende og utvidende og utviklende for barnas liv.

Barnehagen er fylkets NAFO barnehage (Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring). Det innebærer at vi er med i et nettverk fra barnehage til universitet. Som NAFO barnehage får vi kurs og seminarer med flerkulturelt fokus i forhold til språk, lek og foreldresamarbeid.  Barnehagen er også forpliktet til å kurse andre barnehager, ta imot studenter, personalet fra andre barnehager, skoler med mer.

Lenke til NAFOs hjemmeside.

Hva skjer med uteområdet?

Planen er å utvikle det til et spennende område med bruk av naturlige materialer som steinsettinger, spiselige vekster, og busker og trær som skaper skygge og spennende gjemmesteder.

Vi jobber for å få ta i bruk parken og utvikle den til en grønn oase som kan brukes av barnehagen i barnehagens åpningstid. Utenom åpningstid håper vi at parken kan brukes av alle andre i alle aldre som et flott møtested hvor barn kan leke trygt og voksne opplever at det er en god, grønn lunge å være i.

Kontaktinfo

Telefon 95 28 35 95 

Fargeklatten - telefon 48 20 69 02
Paletten - telefon 48 19 63 13
Soltoppen - telefon 48 19 23 15
Friluftsavdeling - telefon 90 04 18 35

Adresse:
Storgaten 46, 4876 Grimstad

Styrer
Styrer Connie Brådland
Mobil 95 28 35 95

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Klokken 7.15-16.30