Miljømål for Storgaten barnehage

Storgaten barnehage ble miljøsertifisert i 2014 og fikk fornyet godkjenning våren 2018.

Mål for 2023

Storgaten barnehage arbeider i tråd med kravene som miljøfyrtårn.

Storgaten barnehage skal driftes på en miljøvennlig, ressursvennlig og kostnadseffektiv måte. Vi ønsker at miljøengasjementet skal oppleves positivt for ansatte, barn, foreldre og besøkende.
Driften skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt politiske og administrative vedtak i kommunen.                         

Alle ansatte skal ha nødvendige kunnskaper om miljøvennlig drift av barnehagen.

Storgaten barnehage har deltatt på ReKomp (regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen), i samarbeid med UiA. Temaet har vært og er bærekraftig  utvikling. I år er det ekstra fokus på Grimstad by. Målet er at barna blir godt kjent med sitt nærmiljø og opplever tilhørighet.

Slik vil vi oppnå miljømålene

For å oppnå miljømålene vil Storgaten barnehage:

 • inspirere de voksne til å være gode miljørollemodeller for barn, foreldre og besøkende.
 • drive holdningsskapende miljøarbeid og heve barns og ansattes miljøkompetanse.
 • fremstå som en pådriver og kunnskapsformidler for effektiv og varsom bruk av ressurser.
 • innarbeide gode rutiner for kildesortering.
 • arbeide for å fase ut produkter som ikke er miljømerkede.
 • redusere energiforbruket.
 • ivareta størst mulig grad av papirløs kommunikasjon og dokumentasjon.
 • gjennom tema ha et miljøfokus i alle fagområdene.

Miljøregler for Storgaten barnehage                                            

Disse reglene gjelder for ansatte, barn, foreldre og besøkende i Storgaten barnehage:

Avfallsreduksjon

Vi skal arbeide for å redusere det materielle forbruket.                                                                            

 • Vi bruker matboks. Ubrukt mat tas med hjem.
 • Mindre forbruk av papir gjennom færre utskrifter og sløsing.
 • Vi reduserer bruk av engangsutstyr, som for eksempel plastglass, pappbeger og tørkepapir.
 • Vi tenker oss om før vi kjøper nytt. Kan ting repareres, byttes, arves eller gis til noen som trenger det?
 • I aktiviteter og lek vektlegger vi å bruke tomemballasje og naturmaterialer.
 • Oppfordre våre leverandører til å minimere emballasje.

Kildesortering                                                                                                                                                

Vi resirkulerer det som er mulig, og sorterer avfall slik: Papir- og pappavfall, matavfall, plastavfall, restavfall, glass- og metallavfall og farlig avfall.                                                                                                          

 • Den enkelte har ansvar for å kaste avfall i riktig beholder. Både barn og voksne tar aktiv del i kildesorteringen og får en bevisst holdning til avfallshåndtering.
 • Alle beholdere er merket med symbol som forteller hva som skal kastes i de ulike beholderne. Utfyllende plakater som forteller hvilke symboler som betyr hva.     
 • Avfall ute skal sortes i riktig beholdere.
 • Vi holder lekeplassen fri for avfall.
 • Renholderne tømmer avfall i henhold til fastlagt renholds- og avfallsplan.

Energisparing

Vi bidrar aktivt til energisparing.

 • Vi slukker lyset når vi ikke bruker rommet, tar ut ledning/slår av elektriske apparater som ikke er i bruk.
 • Innetemperaturen skal være senket til 20 grader i de fleste rom. Gymsalen skal være 18 grader.
 • Barnehagen skal i hovedsak benytte offentlig transport ved lange turer.
 • Personalet skal innarbeide miljøbevisste innkjøpsrutiner.
 • Gjennom gode rutiner minimere vannforbruk og minske bruk av varmtvann.
 • Lufte raskt og effektivt.