Språkløyper

Prosjektet er gjennomført og verktøyet er blitt implementert i barnehagens virksomhet.

Prosjektets formål

Skape økt bevissthet for utvidet bruk av barnebøker som en integrert del av et godt språk- og lekemiljø i en flerkulturell barnehage.

 • ”Språkløyper” som verktøy kombinert med temasirkelen «På reise i bøkenes verden»
 • Vekt på danning og kulturelt mangfold i bruk av bøker og omskaping av rom.

Vi legger vekt på følgende satsingsområder

 • Pedagogisk ledelse - barnehagen som lærende organisasjon ved å gjøre oss kjent med verktøyet ”Språkløyper”.
 • Danning og kulturelt mangfold med bøker som utgangspunkt.
 • Utvide språkmiljøet for alle barn ved at foreldrene oppmuntres til å lese bøker på morsmål hjemme ved å lage bokkasser i barnehagen.

Målgruppe

Personalet i Storgaten barnehage

Gjennomføring

 • Prosjektgruppe på tre som ledes av styrer.
 • Følge ”metodikken i Språkløyper på planleggingsdager og 10 personalmøter
 • Skriftlig dokumentasjon, foto og film av prosessene med utvidet metodebruk for bøker samt  praksisfortellinger og observasjoner som utgangspunkt for felles refleksjon
 • Seminar med veileder
 • Aktuelle kurs innenfor satsingsområdet ”Et godt læringsmiljø for alle barn”
 • Styringsgruppa bruker erfaringene i det tverrfaglige ”Praksisnettverk barn og rom” ved UiA

Begrunnelse for søknaden/kartlagt kompetansebehov

Barnehagen jobber inneværende år med ”Barn og rom”, og leken har gjennom flere prosjekter vært utgangspunkt for utvikling av barnehagen som lærende organisasjon. Prosjektene har satt i gang mye refleksjon og gitt ny kunnskap som vi vil sammenkople/ videreføre og videreutvikle.

Vi ønsker å prøve ut hvordan bruk av bøker som inspirasjonskilde for barn og voksne kan sammenkoples med omskaping av rom både inne og ute. Pedagogene vil gjennom ”Språkløyper” ha ansvaret for å implementere den nye kunnskapen på avdelingene og utvikle mulighetene bøker kan gi for et godt språk- og lekemiljø.

Hele personalet vil gjennom bruk av ”Språkløyper” få økt bevissthet på egen praksis om valg og bruk av bøker og ny kunnskap som forbedrer vår praksis.

Språkkofferter er et supplement i vår barnehage. Vi vil lage flere i noen bøker.

Vi vil bruke erfaringene fra prosjektet til å gi hele personalet en økt bevissthet og trygghet til å bruke bøker på utvidende måter for å kunne gi gode og utviklende opplevelser for alle barn.