Foreldresamarbeid i Tønnevoldskogen barnehage

Barnehagen og foreldrene har sammenfallende interesser, nemlig barna og deres beste. Foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse. Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet.

Et godt forhold mellom personalet og foreldrene skaper trygghet hos barna.
Foreldrene kjenner sitt barn best, mens barnehagen ser hvordan barnet fungerer i gruppe med andre barn. Et åpent og tillitsfullt forhold mellom foreldrene og personalet, gjør at vi kan jobbe mot samme mål og i fellesskap gi barna den oppfølging de til enhver tid trenger.

Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdragelsesoppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnets utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Mål for samarbeidet

  • barn og foreldre skal føle seg velkomne til barnehagen
  • foreldre og personale skal bli kjent og formidle hva de forventer av hverandre
  • vi skal bygge bro mellom barnehage og hjem, for slik å bidra til større helhet i   barnas oppvekstvilkår
  • vise respekt for foreldrenes oppdragersyn
  • åpenhet omkring problemer som barn strir med. Vi ønsker å se problemer som en felles utfordring for foreldre og personale
  • begge parter føler ansvar for at samarbeidet skal fungerer positivt
  • få frem foreldrenes syn og ivareta rett til medvirkning
  • idealet er et gjensidig samarbeidsforhold, hvor begge parter gir hverandre råd, hjelp og støtte

Uformelt samarbeid

Daglig kontakt ved henting og bringing:
Den daglige kontakten er den viktigste samarbeidsformen vi har i barnehagen.
Vi ønsker at foreldrene tar seg god tid når de henter og bringer barna, da det gir oss mulighet til kontinuerlig kontakt og samarbeid. Det er fint hvis vi kan utveksle noen ord om barnets dag.

Vi forventer at foreldrene tar ansvar for å ha med nødvendig tøy, skotøy og ekstra skift til barnet. Alle personlige eiendeler må merkes med navn.

Foreldrearrangementer

Som for eksempel påskefrokost, sommerfest, Lucia-feiring og foreldrekaffe. Dette er uformelle sammenkomster der foreldre, barn og personale kan snakke, bli kjent og leke sammen.

Oppslagstavla og informasjon

Det meste av informasjon blir sendt ut på e-post. Det vil i tillegg komme litt informasjon på oppslagstavlen i garderoben.

Formelt samarbeid

Foreldremøte

I løpet av året inviterer vi vanligvis til 1-2 foreldremøter.
Her diskuteres barnehagens innhold.
Vi kan også få inn foredragsholdere utenfra som tar opp emner som foreldrene ønsker. Foreldre kan også ta initiativ til møter og innhold.

Foreldresamtaler

Et viktig ledd i samarbeidet er foreldresamtaler. Dere foreldre kjenner barnet best og sitter inne med opplysninger som vi trenger for å gjøre en god jobb i forhold til deres barn.

Alle foreldre inviteres til samtale en - to ganger i året og ellers ved behov. Her snakker vi om hvert enkelt barns utvikling og trivsel, og legger planer videre. Samtalen har som mål å skape et enda bedre utbytte for det enkelte barn. Det oppnås gjennom gjensidig tillit, informasjon og åpenhet mellom barnehage og hjem.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og være med å drøfte barnehagens innhold.
Samarbeidutvalget har møter for å godkjenne virksomhetsplan og ellers ved behov.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon kontor 37 29 62 75
Mobil 902 96 984

Bikuben og Maurtua
Telefon 37 29 62 76

Bjørnehiet og Revehiet
Telefon 37 29 62 67

Adresse:
Terje Løvåsvei 2, 4879 Grimstad
Se Tønnevoldskogen barnehage i kart

Styrer:
Vigdis Kristoffersen