Overgang fra barnehage til skole

Barnehagene i Grimstad har ansvar for å fylle ut overgangsskjema på alle førskolebarn, sammen med foreldrene. 

 

Årshjul for overgang fra barnehage til skole

Overgang mellom barnehage og skole 2020/2021
Når Tiltak Hvem Ansvar
Tidlig høst Foreldremøter skolestartere med overgangsskjema og fokusliste. Foredremøter 1. trinn (foreldreskole Frivoll & Landvik skole) og kontakt med barnehage ved behov Foreldre, barnehage og skole Barnehage og skole
Frist 20. november Foresatte har fått brev fra nærskolen om tildelt skoleplass for skolestarteren. Foresatte oppdaterer kontaktinfo i Visma Flyt Skole og laster ned appen Visma – foresatte. Da er digital innskriving ferdig Skoleadministrasjon og foreldre Skole og foresatte
Desember - mars Foreldremøter skolestartere etter ferdig digital innskriving Foresatte og skole Skole
Frist 31. desember Overgangsskjema for 1. trinn slettes Skole Skole
Frist 15. januar Skoleeier (rådgiver på rådhuset) informerer barnehagene om hvilken skole skolestarterne skal gå på ut fra Visma Flyt Skole Rådgiver og barnehage Skoleeier
1. februar Digitalt overgangsskjema åpnes for utfylling sammen med barn og foreldre Skolestartere, foreldre, barnehage Barnehage
16.-17. mars Samarbeidsmøte mellom rektor og styrere (eventuelt fagledere/pedagogiske ledere) som har barn til vedkommende skole. Evaluering og justering av overgangen Barnehage og skole Skole
31. mars Innsending digitalt overgangsskjema til nærskole Barnehage Barnehage
1. april Frist for å søke SFO-plass Foresatte Foresatte
Uke 21 (25.-28. mai) Felles førskoleuke med arrangementer for skolestartere og foreldrene (foreldreskole Frivoll & Landvik skole) Skolestartere, foreldre. skole og SFO Skole
Frist 1. juni Tilgang til digitalt overgangsskjema til kontaktlærer og SFO-leder Kontaktlærer, SFO-leder og rektor Skole

Utdrag fra opplæringsloven § 13-5:

«§13-5. Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god overgang. Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning.

Utdrag fra Rammeplan for barnehager, kap.6:

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen."

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268

 

Skal du sende melding om noe sensitivt?