Overgang fra barnehage til skole

Barnehagene i Grimstad har ansvar for å fylle ut overgangsskjema på alle førskolebarn, sammen med foreldrene. 

Skjema for overgang fra barnehage til skole

Årshjul for overgang fra barnehage til skole

Overgang mellom barnehage og skole
Når Tiltak Hvem Ansvar
Høst Foreldremøter i barnehagene og for 1. trinn på skolen (foreldreskole Frivoll & Landvik skole) Foreldre, barnehage og skole Barnehage og skole
Oktober Annonse om digital innskriving i Grimstad Adressetidende. Foresatte får tilsendt brev fra nærskolen om tildeling av skoleplass til skolestarteren og beskrivelse av hvordan den digitale innskrivingen (neste punkt) skal gjennomføres Foresatte, skole, lokalavis og barnehagefaglig rådgiver Barnehagefaglig rådgiver og skole
Frist 20. november Digital innskriving ved at foresatte gjør to ting som står i tildelingsbrevet:
1. Foresatte logger inn på Visma Flyt Skole: https://skole.visma.com/grimstad og legger inn sin kontaktinformasjon.
2. Foresatte laster ned foresatt-appen: Min Skole.
Foresatte Foresatte
Januar - april Foreldremøter for foresatte til skolestarterne Foresatte og skole Skole
Frist 31. desember Overgangsskjema for 1. trinn slettes Skole Skole
Frist 15. januar Barnehagefaglig rådgiver koordinerer samarbeidsmøtene mellom skolene og barnehagene i skolekretsene Barnehagefaglig rådgiver, barnehage og skole Skoleeier
Midten av mars Samarbeidsmøter mellom skolene og barnehagene i skolekretsene Barnehage og skole Skole
31. mars Barnehagene sender inn digitalt overgangsskjema med samtykke til skolen etter samtale med barnet og foresatte Barnehage Barnehage
1. april Foresattes frist for å søke SFO-plass Foresatte Foresatte
Uke 21 Felles førskoleuke med arrangementer for skolestartere og foreldrene (foreldreskole Frivoll & Landvik skole) Skolestartere, foreldre. skole og SFO Skole
Frist 1. juni Kontaktlærer og SFO-leder får tilgang til digitalt overgangsskjema til forberedelse av skolestart Kontaktlærer, SFO-leder og rektor Skole
Juni Evaluering og justering av overgangsrutinene og dette årshjulet Barnehage, skole og barnehagefaglige og skolefaglige rådgivere Skoleeier

Utdrag fra opplæringsloven § 13-5:

«§13-5. Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god overgang. Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning.

Utdrag fra Rammeplan for barnehager, kap.6:

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen."

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Mobil: 99 42 42 68

Barnehagefaglig rådgiver
Hilde Storsæter
Telefon: 41 33 51 41

Skal du sende melding om noe sensitivt?