Overgang fra barnehage til skole

Alle barnehagene i Grimstad har ansvar for å fylle ut overgangsskjema på alle førskolebarn. Skjemaet må sendes/leveres direkte til skolen som barnet skal begynne på. Foreldre må skrive under på både overgangsskjema og samtykkeerklæring.

Skjemaet skal brukes for alle barn, bortsett fra barn med nedsatt funksjonsevne som har tilleggsressurser i barnehagen. For disse barna følges rutinene i Plan for spesialpedagogiske tjenester.

Årshjul for overgang fra barnehage til skole

MERK! Tiltakene har frist siste dag i måneden de er oppførte hvis ikke annet er oppgitt

Overgang mellom barnehage og skole
Når Tiltak Hvem Ansvar
September (skolestart) Samarbeidsmøte på skolen med barnehager i skolekretsen Kontaktlærer, rektor, fagleder, barnehagestyrer, pedagogisk leder og SFO Skolen
1-2 år før skolestart:
Melde/treffe skolen vedrørende barn med særskilte behov, nedsatt funksjons-nedsettelse og minoritetsspråklige
Barnehagen, pedagogisk leder, skolen, spes.ped. koordinator, tolk, kvalifiseringstjenesten Barnehagen / spes.ped. koordinator
Foreldremøte for 1.trinn Skolen, SFO, PPT, helsestasjon, barnevern, bibliotekar, sosiallærer, spes.ped. koordinator, barne-fysioterapeut Skolen
Oktober Førskolebarn og 1. klassinger tur/møte - gjensynsglede Kontaktlærer, pedagog fra barnehagen, barnefysio-terapeuter, SFO, evt. faddere Skolen og barnehagen
Oktober / november Innskrivningsbrev Administrasjonen Skolen
Informasjonsbrev om skoleplass Administrasjonen Skolen
Innskrivningsdag SFO, foreldre, spes. ped. koordinator, miljøarbeider, faddere og rektor Skolen
Desember Ansvarsgruppemøter for barn under utredning i PPT (samtykkeskjema) Pedagogisk leder, foreldre, PPT og skolen Barnehagen og skolen
Januar Evaluerings- og planleggingsmøte på skolen med barnehagene i skolekretsen Kontaktlærere, fadderklasselærer, pedagog i barnehagen, SFO og fagleder Skolen
Samarbeidsmøter om barn med spesielle behov PPT, foreldre, barnehage og skole PPT, spes.ped. koordinator
Invitasjon til barnehagene om å besøke skolen, SFO, gymsal, bibliotek, uteområder SFO og barnehagene SFO-leder og skole
Mars-15.april Overgangssamtaler med overførings- og samtykkeskjema i sak- og arkivsystemet (P360°) Foreldre, barnehage og skole Foreldre / barnehage / skole
Ferie-SFO søkes for lengre tilvenningstid Foreldre Foreldre og SFO
Invitasjon til førskoledag sendes ut Administrasjonen Skolen og SFO
April - mai Førskoledag med foreldremøte Foreldre, kontakt-lærere, rektor, SFO og faddere Skolen og SFO
Tverrfaglig fellesmøte Enhetsledere, SFO-ledere, elever, foreldre, barnefysio-terapeuter, helsesyke-pleiere, kvalifiserings-tjenesten, m.fl. Skoleeier
Juni Refleksjons-, evaluerings- og planleggingsmøte på skolen med barnehagene i skolekretsen Kontaktlærere, pedagoger i barnehage, SFO, styrer og rektor Skolen

 

Utdrag fra opplæringsloven § 13-5:

«§13-5. Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god overgang. Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning.

Utdrag fra Rammeplan for barnehager, kap.6:

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen."

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268