Overgang fra barnehage til skole

Utdrag fra Rammeplan for barnehager, kap.6:

Om overgangen mellom barnehage og skole står det:
"Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen."

Alle barnehagene i Grimstad har ansvar for å fylle ut overgangsskjema på alle førskolebarn, dette sendes/leveres til skolen som barnet skal begynne på. Foreldre skal samtykke/skrive under på overgangsskjema og samtykkeerklæring.

Rutine for overgang mellom barnehage og skole

Skjemaet skal brukes for alle barn unntatt barn med nedsatt funksjonsevne som har tilleggsressurser i barnehage. For disse følges rutinene i Plan for spesialpedagogiske tjenester.
Overgang mellom barnehage og skole
Når Tiltak Hvem Ansvar
Januar - mars Foreldremøte. Orientering om rutinene Styrer Styrer
Innen uke 17 Foreldresamtale med alle foreldre før skolestart.
Gjennomgang av informasjon som skal gå til skolen. Overgangsskjema blir fylt ut sammen med foreldrene.
Foreldrene skriver under på individuelt skjema og samtykke- erklæring.
Skjemaet skal IKKE sendes hjem til foreldrene, men de skal ha kopi
Foreldre og ped.leder Styrer og ped.leder
Innen uke 19 Overgangsskjema leveres til skolen
Skjemaene skal leveres den skolen barnet skal begynne på.
Bare det som er skrevet på overgangsskjema er tema for kontakt mellom barnehage og skole. Ønskes andre tema belyst må det tas opp med foreldrene
Styrer Styrer
Mai/juni Overgangsmøter mellom barnehage og skole Dersom det arrangeres overgangsmøter mellom barnehage og skole bør foreldre få tilbud om å bli med
Hele våren Barnehagebarn besøker skolen / elever besøker barnehagen.
Slike besøk må avtales mellom den enkelte skole og barnehage.
Styrer og ped.leder Barne-hagen

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268