Overgang fra barnehage til skole

Barnehagene i Grimstad har ansvar for å fylle ut overgangsskjema på alle førskolebarn, sammen med foreldrene. 

Årshjul for overgang fra barnehage til skole

Overgang mellom barnehage og skole høsten 2020
Når Tiltak Hvem Ansvar
Tidlig høst Foreldremøter for skolestartere i barne-hagene og for elever på 1. trinn i skolene (foreldreskole Frivoll & Landvik skole) Foreldre, barnehage og skoleansatte Barnehage og skole
20. november Frist for digital innskriving av elever med skolestart høsten 2021 Foreldre Foreldre
25. november Samarbeidsmøter mellom kommunale og private barnehager og skoler Barnehage- og skoleansatte Rådgiver i stab barnehage og skole (v/oppvekstsjefen)
November-januar Foreldremøter for foreldre til elever med skolestart høsten 2021 - med nedlasting av Visma-appen Foreldre og skoleansatte Skole
31. mars Frist for innsending av utfylte overgangsskjema for skolestartere til skolene Skolestartere, foreldre, og barnehageansatte Barnehage
1. april Frist for å søke SFO-plass fra høsten Foreldre Foreldre
Uke 21 (25.-28. mai) Felles førskoleuke med arrangementer for skolestartere og foreldrene (foreldreskole Frivoll & Landvik skole) Skolestartere, foreldre og skoleansatte Skole
2.-3. juni Samarbeidsmøter mellom kommunale og private barnehager og skoler Barnehage- og skoleansatte Rådgiver i stab barnehage og skole (v/oppvekstsjefen)

Utdrag fra opplæringsloven § 13-5:

«§13-5. Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god overgang. Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning.

Utdrag fra Rammeplan for barnehager, kap.6:

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen."

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268