Overgang fra barnehage til skole

Barnehagene i Grimstad har ansvar for å fylle ut overgangsskjema på alle førskolebarn, sammen med foreldrene. 

Årshjul for overgang fra barnehage til skole

Overgang mellom barnehage og skole
Når Tiltak Hvem Ansvar
Februar/
mars
Overgansskjema (nytt av året) Barn, foreldre, barnehage, (skole) Barnehage
1. april Frist søknad SFO Foreldre Foreldre
8. april Overgangsskjema leveres skolene Barnehage, skole Stab v/rådgiver
April Invitasjon til førskoledag, foreldremøte Barn, foreldre, barnehage, skole, SFO Skole
April/mai Overgangssamtaler Barnehager og skoler Skole
April/mai/
juni
Fellesarrangement på barneskolene:
Eide skole, Fevik skole, Fjære barneskole, Frivoll skole, Hesnes Montessoriskole, Holviga barneskole, Jappa skole og Landvik skole.
Barn, barnehage, skole Alle skolene
April/mai Påskelunch + 17. mai-tog (16. mai) 5-åringene, alle på skolen Eide skole
Mai SFO-besøk 5-åringene, barnehagene, SFO-barn og ansatte Eide skole
Mai/juni Førskoledag og foreldremøte 5-åringene, foreldre, 5. trinn, kontaktlærer, skole, samarbeidspartnere Eide skole
2. juni kl. 10.30-11.00 Sangstund/teater 5-åringene, barnehage, Julie og Trygve Fevik skole
3. juni kl. 17.00-18.30 VIP-kveld på SFO og foreldremøte fra kl. 17.15 (mens barna leker) 5-åringene, foreldre, SFO Fevik skole
19. mai kl 9-13.30 Førskoledag 5-åringene, foreldre, skole Fevik skole
15. mai Førskoledag 5-åringene, foreldre, skole Fjære barneskole
20. mai Fellesssamling Åpen for alle Fjære barneskole
27. mai 5-åringene, foreldre, SFO Fjære barneskole
3. juni Sommerfest Åpen for alle Fjære barneskole
14. mai Uteskole på skolens område (stasjoner) med fadderklasssen på 4. trinn 5-åringene, faderklassen, barnehage Frivoll skole
27. april - 1. mai Hver barnehage avtaler med SFO. Alle får omvisning SFO Frivoll skole
27. mai Førskoledag. Foreldre,øte på kvelden. Første samling i foreldreskolen. 5-åringene, foreldre, skole Frivoll skole
12. mai Førskoledag 5-åringene foreldre, skole Hesnes Montesorri-skole
19. mai kl 18.30-20.00 Foreldremøte Foreldre, skole, PPT, helsesykepleier, fysioterapeut og barnevern informerer Holviga barneskole
20. mai kl 9-12 Førskoledag 5-åringene, foreldre, skole Holviga barneskole
4. juni kl 17-18.30 VIP-kveld 5-åringene, foreldre, skole Holviga barneskole
Mai/juni Sommerkonsert (værforbehold) 5-åringene, foreldre, skole Jappa skole
25.-29. mai Besøk på uteområde og SFO 5-åringene, foreldre, skole Jappa skole
19. mai 9-11.30 Førskoledag med første foreldremøte med informasjon om skolen og SFO 5-åringene, foreldre, skole Jappa skole
20-24. april Besøk på uteområde og SFO. Barnehage avtaler med SFO. Alle får omvisning 5-åringene, barnehage, SFO Landvik skole
13. mai Uteskoledag med fadderklassen på 4. trinn 5-åringene, barneahge, SFO Landvik skole
20. mai Førskoledag. Første samling foreldreskolen. 5-åringene, foreldre, skole Landvik skole
4. - 5. juni Samarbeidsmøter Barnehage, skole Stab v/rådgiver
August Ferie-SFO Barn, SFO
August/
september
Foreldremøte 1.trinn
Andre samling foreldreskolen (Frivoll, Landvik)
Foreldre, skole Skolen
SFO-foreldremøte Foreldre, SFO SFO
Utviklingssamtaler 1. trinn 1.trinn og kontakt-lærer Skolen
Oktober/
november
Foreldresamtale Foreldre, barnehage Barnehage
Innskrivningsbrev Administrasjonen Skolen
November Digital innskriving Landvik tar imot henvendelser Foreldre, barnehage Stab v/rådgiver
Foreldremøter Foreldre, barnehage Barnehage
25. - 26. november november Samarbeidsmøte: Barnehage, skole Stab v/rådgier

Utdrag fra opplæringsloven § 13-5:

«§13-5. Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god overgang. Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning.

Utdrag fra Rammeplan for barnehager, kap.6:

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen."

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268