Overgang fra barnehage til skole

Alle barnehagene i Grimstad har ansvar for å fylle ut overgangsskjema på alle førskolebarn. Skjemaet må sendes/leveres direkte til skolen som barnet skal begynne på. Foreldre må skrive under på både overgangsskjema og samtykkeerklæring.

Skjemaet skal brukes for alle barn, bortsett fra barn med nedsatt funksjonsevne som har tilleggsressurser i barnehagen. For disse barna følges rutinene i Plan for spesialpedagogiske tjenester.

Årshjul for overgang fra barnehage til skole

MERK! Tiltakene har frist siste dag i måneden de er oppført i,  hvis ikke annet er oppgitt

Overgang mellom barnehage og skole
Når Tiltak Hvem Ansvar
Februar/
mars
Overgansskjema (nytt av året) Barn, foreldre, barnehage Barnehage
1. april Frist for å sende inn overgangsskjema Barnehage Barnehage
1. april Frist søknad SFO Foreldre Stab barnehage-skole
Sende ut invitasjon til førskoledag, foreldre-møte, informasjon og fokusliste (ny i år) Barn, foreldre, barnehage, skole, SFO Skole
April/mai Overgangssamtaler – pilotprosjekt 2020 Barnehager og skoler Skole
April/mai/
juni
Fellesarrangement på barneskolene:
Eide:
Fevik: 2. juni kl. 10.30-11.00 (sangstund/teater v/Julie og Trygve)
Fjære:
Frivoll: Uteskole på skolens område (stasjoner) med fadderklasse 4.trinn 14.05.20
Hesnes:
Holviga:
Jappa: Sommerkonsert
Landvik: Uteskoledag med fadderklasse 4.trinn 13.05.19
Barn, barnehage, skole Alle skolene
April/mai/
juni
Besøk på uteområdet/SFO
Eide:
Fevik: 3. juni: VIP-kveld på SFO kl. 17.00-18.30
3. juni: Foreldremøte på SFO fra kl. 17.15 (mens barna leker)
Fjære:
Frivoll: En uke - uke 18 - der hver barnehage avtaler med SFO. Alle får omvisning.
Hesnes:
Holviga:
Jappa: uke 22 - siste uken i mai
Landvik: Uke 17.
Barnehage avtaler med SFO. Alle får omvisning
Barn, barnehage, SFO Alle SFO
Mai Førskoledag, foreldre-møte, informasjon om alle tjenester (ferie-SFO i Visma-app) og fokusliste
Eide:
Fevik: Tirsdag 19. mai kl. 9.00-13.30
Fjære:
Frivoll: Onsdag 27. mai 2020. Foreldremøte på kveld første samling i foreldreskolen
Hesnes:
Holviga:
Jappa: 19.05. kl.09.00 til 11.30. inkl 1. foreldremøte. Info om skolen og sfo.
Landvik: Onsdag 20.05.20. Første samling foreldre-skolen
Barn, foreldre, kommunens hjelpetjenester, skole, SFO Alle skolene
Juni - uke 23 Samarbeidsmøte med evaluering av halvåret og videre planlegging
Styrer, pedagogisk leder, rektor, SFO-leder og fagleder i barne-hager, barneskoler, SFO Prosjektleder
August Ferie-SFO Barn, SFO
August/
september
Foreldremøte 1.trinn
Andre samling foreldreskolen (Frivoll, Landvik)
Foreldre, skole Skolen
SFO-foreldremøte Foreldre, SFO SFO
Utviklingssamtaler 1. trinn 1.trinn og kontakt-lærer Skolen
Oktober/
november
Foreldresamtaler med fokuslisten Foreldre, barnehage Barnehage
Oktober / november Innskrivningsbrev Administrasjonen Skolen
Digital innskriving Landvik tar imot henvendelser Foreldre, barnehage Stab barne-hage/skole
Foreldremøter. Brosjyre om hjelpetjenester Foreldre, barnehage (skole/SFO?) Barnehage
25. november Samarbeidsmøte: Innskriving, fellesaktiviteter, årets overgang og workshop Styrer, pedagogisk leder, rektor, SFO-leder og fagleder Prosjektleder

Utdrag fra opplæringsloven § 13-5:

«§13-5. Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god overgang. Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning.

Utdrag fra Rammeplan for barnehager, kap.6:

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen."

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268