Pedagogisk psykologiske tjenester (PPT)

Hva kan PP-tjenesten hjelpe med?

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne (med behov for grunnskoleopplæring) knyttet til ulike sider ved læring. For barn under skolepliktig alder gis hjelpen uavhengig om barnet går i barnehage eller er hjemme. Eksempler på utfordringer er:

  • Språk- og talevansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Generelle lærevansker eller fagvansker
  • Matematikkvansker
  • Nonverbale vansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Atferdsvansker
  • Konsentrasjonsvansker
  • Syn- og hørselsvansker

Hvem kan kontakte PPT?

Elever over 15 år, foreldre, skoler, barnehager, helsesøster og andre instanser, kan kontakte og søke råd hos PPT. Ved henvisning til PPT skal foreldre samtykke og underskrive henvisningen.

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentligheten, og blir ikke gitt videre uten at foreldre har godtatt det. Informasjonen om eleven oppbevares i en egen journal/mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Hvordan få hjelp fra PP-tjenesten?

Andre skjema fra PP-tjenesten

Hva gjør en PP-tjeneste?

nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du informasjon om PP-tjenesten.

Kontaktinfo

Telefon 37 25 03 00
(kommunens sentralbord)

Oversikt over ansatte i PP-tjenesten

Skal du sende melding om noe sensitivt?