Kontraktsvilkår for kjøp av alarmtjenester

1. Avtaleforhold

Disse vilkår regulerer alarmtjenester levert av Grimstad brann og redning. De må sees i sammenheng med «Kontrakt/bestilling av alarmtjenester» (heretter kalt kontrakt) hvor det er oversikt over hvilke bygg som omfattes av avtalen.
Avtalen ansees som akseptert ved elektronisk signatur på webskjema «Kontrakt - levering av alarmtjenester».

2. Forutsetninger

Dersom det ikke foreligger et annet krav fra bygnings- eller brannmyndighetene, skal anleggets komponenter minst tilfredsstille Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemds (FG) krav.
Ved anleggets betjeningsenhet/manøverpanel skal det være en enkel brukerveiledning med instruks om hva som må gjøres alarmen er utløst, samt en orienteringsplan med detektorer og manuelle meldere. Se informasjon om krav og utforming.
Godkjent nøkkelsafe eller nøkkellås skal monteres hos kunde.

Nøkkelsafe skal registreres som en egen alarmkarakter som 110 sentralen i Agder overvåker.
Installasjonen av alarm fra nøkkelsafen bekostes av kunden. Abonnement på alarm inngår i brannalarmabonnement.
Kunden er ansvarlig for å varsle Grimstad brann og redning hvis det er nødvendig å skifte ut eller legge nye nøkler i nøkkelsafen. Det vi si at det er abonnentens ansvar at de til enhver tid riktige nøkler finnes i nøkkelsafen. Nøkkelsafen kan kun åpnes av Grimstad brann og redning.
Kunden er alltid ansvarlig for innholdet av nøkkelsafe.

Det anbefales at man inngår en serviceavtale på nøkkelsafen, for å sikre at brannvesenet har en forsvarlig tilgang til nøkkelsafen. 
Ønsker kunden nøkkellås til objektet er dette mulig. Kunden selv har ansvaret for å oppdatere kode på nøkkellås slik at brannvesenet til enhver tid har korrekt kode til objektet. Dette legges inn via kundekort på 110 sentralen.

Brannalarmoverføring er testet av montør og funnet i orden av 110 sentralen Agder.
Grimstad brann og redning har gjennomført befaring av objektet.
Grimstad brann og redning står ikke ansvarlig og kan ikke bli belastet for skader påført dører/vinduer ved en utrykning.

3. Forpliktelser fra Grimstad brann og redning og 110-sentralen Agder 

Grimstad brann og redning forplikter å utstyre, drive og bemanne brannstasjonen etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for brannstasjoner.
Ved mottatt alarm fra 110-sentralen Agder rykker Grimstad brann og redning ut til alarmobjektet så hurtig og effektivt som mulig under de til enhver tid gjeldende forhold. 110-sentralen Agder har rett til å prioritere rekkefølgen ved utalarmering/viderevarsling ved flere henvendelser samtidig.

Varslingspersoner ved objektet varsles kun ved bekreftet brann, eller ved andre hendelser som krever dette ut i fra brannvesenets vurdering.
Ved mottatt nøkkelsafealarm varsles bedriftens varslingspersoner/Grimstad brann og redning/Politiet etter vurdering av 110-sentralen Agder.

4. Kundens forpliktelser

Som kunde er du ansvarlig for:

 • Et hvert forhold som omfatter installasjon og drift av alarmanlegget. Herunder rutiner for service, vedlikehold og test etter de til enhver tid gjeldende forskrifter og/eller andre regler som foreligger for denne type tjenester.
 • Å oppgi og endre/oppdatere varslingspersoner.
 • Løpende oppdatering av fakturaadresse, juridisk eier, tjenesteinstruksjon og varslingspersoner.
 • Varsle 110-sentralen Agder/Grimstad brann og redning ved aktivitet som kan påvirke alarmanlegget og forårsake unødige alarmer.
 • Ved utløst alarm så raskt som mulig orientere 110-sentralen Agder på nødnummer 110 om situasjonen.
 • Aktivt arbeide for å forebygge unødig utløste brannalarmer.
 • At nøkkelsafe er kodet av Grimstad brann og redning og inneholder nødvendige nøkler/adgangskort o.l. for tilgang til bygget ved alarm.
   

5. Taushetsplikt

Grimstad brann og redning og 110-sentralen Agder er forpliktet til å bevare taushet overfor uvedkommende om kundens bruk av tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i norsk lov.

6. Unødige/falske alarmer

 • Ved unødige/falske alarmer plikter kunden å dekke Grimstad brann og rednings sine kostnader med et gebyr pr. utrykning. Se egen retningslinjer for dette.
 • Alle alarmer som utløses av andre grunner enn brann/branntilløp, herunder også alarmer utløst uten påviselig grunn, regnes som unødig alarm, selv ved gjentakelser innenfor kort tidsrom. De alarmer som utløses ved forsett uten påvist grunn ansees som falske.
 • Oppstår det tekniske feil og mangler som ikke kan avstilles forbeholder Grimstad brann og redning seg i samråd med 110 sentralen Agder retten til å avstille hele eller deler av anlegget. Kundens varslingsperson(er) blir kontaktet av 110 sentralen Agder og er ansvarlig for videre oppfølging.

7. Betalingsbetingelser

Kunden faktureres forskuddsvis pr kvartal med forfall den 25. hvert kvartals første måned i henhold til gjeldende pris. Klage på fakturabeløp må fremsettes senest innen betalingsfristens utløp.

Ved forsinket betaling har Grimstad brann og redning rett til å kreve forsinkelsesrenter og erstatning for inndrivelsesutgifter i henhold til gjeldende lovverk. Ved utsendelsen av betalingsvarsel vil det påløpe purregebyr.
Prisjusteringer varsles senest tre (3) måneder før endringene trer i kraft.
Grimstad brann og redning forbeholder seg retten til å foreta kredittkontroll / vurdering av kunden.

8.  Ansvar og forsikring

Avtalen overflødiggjør ikke kundens egen forsikringsdekning for skader forårsaket av brann, innbrudd, hærverk, vannskader mv.

Grimstad brann og redning er ikke ansvarlig for leveransen av alarmoverføringen og/eller vedlikehold av den enkelte operatørs nett eller feil / manglende oppetid i data- eller telenett. Dette er et forhold som ligger utenfor Grimstad brann og redning og eventuelt må reguleres i egen kontrakt mellom AddSecure og Kunde.

Grimstad brann og rednings ansvar for manglende eller forsinket respons er begrenset til det ansvar og tap som eventuelt dekkes under Grimstad brann og rednings ansvarsforsikring. Grimstad brann og redning er ikke ansvarlig for tap mv utover det Grimstad brann og rednings forsikring dekker. Grimstad brann og redning er herunder ikke ansvarlig for indirekte tap som Kunden eventuelt påføres f.eks. inntektstap mv. Grimstad brann og rednings ansvar for personskade og skade på eiendom er her begrenset til et beløp samlet på kr 5 000 000,-. Denne ansvarsbegrensningen gjelder også ved grov uaktsomhet eller forsettlige handlinger fra ansatte i Grimstad brann og redning.

Kunden må omgående og skriftlig melde fra om inntrufne skader eller forhold som kan føre til erstatningsansvar. Den ekstra tid som eventuelt medgår som følge av at 110-sentralen Agder må betjene, vurdere og rapportere flere henvendelser gir under enhver omstendighet ikke rett til å fremme krav mot Grimstad brann og redning.

9. Force Majeure

Grimstad brann og redning er ikke ansvarlig ved en ekstraordinær hendelse utenfor Grimstad brann og rednings kontroll, som naturkatastrofer, alvorlige trusler mot helse og sikkerhet, krig eller kriselignende situasjoner.

10. Oppsigelse av abonnement – mislighold

Avtalen kan sies opp av begge parter med en gjensidig oppsigelsestid på tre (3) måneders skriftlig varsel. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned. Ved manglende betaling kan Grimstad brann og redning etter skriftlig varsel heve kontrakten og sperre kundens alarmsender i alarmmottaket.

Grimstad brann og redning kan heve kontrakten og fjerne eller kreve fjernet tilknytningen med øyeblikkelig virkning dersom kunden vesentlig misligholder sine øvrige forpliktelser. Det samme gjelder dersom kundens tilknytning skaper vanskeligheter for utførelsen av tjenesten i 110-sentralen Agder, for eksempel kundedata mv.

Grimstad brann og redning skal gi kunden en rimelig frist til å rette på forholdet.
Oppsigelse kan sendes på e-post til alarm@grimstad.kommune.no

11. Tvist

Tvister skal søkes løst ved minnelighet. Dersom minnelighet ikke oppnås, kan tvister avgjøres av de ordinære domstoler.

Kontaktinfo

Grimstad brann og redning
Ansvarlig: Tore Olsen
Enhetsleder