Feiing og tilsyn av piper og ildsteder

Kommunen skal sørge for at skorstein/røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feid ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Når kommer feieren?

Før du får besøk av feieren, vil du bli varslet med en SMS-melding. Som regel vil du få denne meldingen fra 2 til 4 dager før besøket. Dette gjelder både ved feiing og tilsyn.

Vi forsøker så langt som mulig å tilpasse besøket slik at det passer huseieren. I meldingen fra feieren ligger det en lenke der du kan gi tilbakemelding om besøket passer eller ikke. På SMS-meldingen er det også et direktenummer til feieren. 

Er du usikker på om vi har riktig kontaktinformasjon om deg?
Sjekk hvilket telefonnummer vi har registrert på deg. 

Feiing av bolig og fritidsbolig

Fra 2016 kom det en ny nasjonal brannforebyggende forskrift som fører til noen endringer for deg som er eier av bolig eller fritidsbolig.

Bolig

For deg med bolig betyr det at boligen din vil bli gjenstand for en individuell risikovurdering, dette er avgjørende for behovet for feiing/tilsyn og hvor ofte dette skal utføres. Frem til i dag har dette vært fastsatt etter en minimumsfrekvens. Dette har sin bakgrunn i at brannstatistikk og undersøkelser av feiervesenet viser at gjeldende frekvenskrav ikke er tilpasset det faktiske risikobildet.

Fritidsbolig

For deg som har fritidsbolig vil endringen bestå i at kommunen hvor du har fritidsbolig, nå er pålagt å feie og føre tilsyn på lik linje som med boliger. Fritidsboliger skal risikovurderes på lik linje med boliger slik at frekvensen på feiing og tilsyn bestemmes ut fra dette. Du faktureres for denne tjenesten på faktura for kommunale eiendomsgebyrer.

Som et viktig ledd i risikovurderingen, vil du være en viktig bidragsyter for å gi  opplysninger og fakta om ildsted, fyringsfrekvens m.m. Innhentingen av disse opplysningene vil kunne variere fra kommune til kommune.

Trenger du råd av en feier?

Det er mulig å søke råd hos feier når det gjelder alle forhold av brannforebyggende karakter som gjelder boligen din.

Hva koster feiing og tilsyn?

Prisen følger selvkost prinsippet og vedtas årlig av kommunestyret.

Feiing - priser 2022
Tjeneste Pris inkl mva
Ordinær feiing 560,86
Feiing pr. ekstra pipeløp 335,71
Feiing nærings- og industri bygg 276,11
Feiing pr. ekstra pipeløp nærings- og industribygg 243,69

Nytt ildsted

Nytt ildsted må meldes til feiertjenesten. 

Kontaktinfo