Kommunal beredskap

Kommunens kriseledelse

Uønskede hendelser er en utfordring for et lokalsamfunn, og derfor er det viktig at  kommunen har planer for både forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Kommunen planlegger for å kunne håndtere ulykker og kriser på en best mulig måte. Det betyr at vi skal sørge for innbyggernes trygghet, ha planer for at samfunnsviktige funksjoner ikke stopper opp under en krise, verne om miljø og kulturverdier og forhindre ødeleggelse av økonomiske og materielle verdier.

Kommunens kriseledelse trer i kraft ved hendelser som rammer kommunen. Dette kan være strømstans, store nedbørsmengder, ekstremvær eller smittsomme sykdommer. Kriseledelsen skal bistå det offentlige redningsapparatet for å proiritere liv og helse for kommunens innbyggere.

Rådmannen er leder av kommunens kriseledelse.

Hvordan melder jeg fra om en krisesituasjon?

Krisesituasjoner meldes til politiet på telefon 02800.

Nødnumre i Norge

  • 110: Brannvesenet
  • 112: Politiets operasjonssentraler
  • 113: Akutt medisinsk hjelp

Kriseteam

Grimstad kommune har et psykososialt kriseteam som har til oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som rammer liv og helse i alvorlig grad. Kriseteamet er et beredskapsteam som skal kunne aktiviseres på kort varsel når ting skjer.
Teamet skal være en ekstra ressurs og hjelp når det er nødvendig med tidlig innsats i en akutt fase før andre hjelpesystemer er klare til å yte hjelp.

Hvordan komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

På dagtid: Ring fastlegen din
Kveld, natt og helg: Ring legevakten - telefon 116117.
Psykososialt kriseteam kontaktes av legevakt eller andre nødinstanser. Du skal ikke selv kontakte kriseteamet.

Sikkerhet ved store arrangementer

Grimstad kommune har utarbeidet en arrangementsveileder som blant annet inneholder sjekkliste for sikkerhet i forbindelse med store arrangementer i kommunen. 

Brann- og eksplosjonsvern

I Grimstad kommune er det Grimstad brann- og feiertjenesten som har ansvar for brann- og eksplosjonsvern.

Finn kravene til din bransje

regelhjelp.no finner du mer brannverninformasjon for forskjellige typer virksomheter, og du kan enkelt finne ut hvilke krav som stilles til din bransje når det gjelder brann- og eksplosjonsvern og el-sikkerhet.

Kriseinfo.no

Kriseinfo.no er en nettportal som gir samlet informasjon fra norske myndigheter før, under og etter kriser. Portalen gir offisiell informasjon fra norske myndigheter samlet på ett sted.Her kan innbyggerne finne kriseinformasjon, uten å måtte kjenne til hvordan oppgaver og ansvar er fordelt mellom myndighetene.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som drifter kriseinfo.no. En fast redaksjon jobber med både det faste innholdet, og følger med på hva som skjer i samfunnet. Dersom det skjer hendelser eller det kommer varsler fra myndighetene som kan få konsekvenser for befolkningen, blir dette lagt ut på portalen.

Hva finner jeg på Kriseinfo.no?

I kriser og større uønskede hendelser gir kriseinfo.no et samlet bilde av hva som skjer, hva du bør gjøre og hvilke myndigheter som gjør hva. Alt som legges ut på portalen er allerede publisert på myndighetenes nettsider, og portalen viser deg videre til disse via lenker.

Målet er å være tilgjenglig og lett å bruke for så mange som mulig.

Kontaktinfo

Beredskapskoordinator
Sten Andersen