Flyktningarbeidet i Grimstad

Mål for flyktningearbeidet i Grimstad kommune

Grimstad kommune legger forholdene til rette for en naturlig og positiv integrering i lokalsamfunnet, samtidig som vi ønsker å styrke innvandrernes mulighet for å delta i yrkes- og samfunnsliv, og å gjøre dem økonomiske selvstendighet.

Alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter.

Flyktningetjenestens skal bosette og integrere flyktninger lokalt. Kommunen tar i mot flyktninger etter forespørsel fra Integrerings–og mangfoldsdirektoratet – IMDi og kommunestyrevedtak.

Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningefamilie, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging, veiledning og oppfølging lokalt. Alle skal lære norsk. Kommunen mottar et tilskudd fra IMDi i en 5 års periode.

Den enkelte flyktning skal kjenne seg sett og verdsatt i møte med alle kommunens ansatte.  Flyktningebarn får støtte til fritidsaktiviteter og leksehjelp innenfor 5 års perioden. Kommunen har et aktivt samarbeid med Røde Kors, Frivilligsentralen og andre, frivillige organisasjoner.

Oppfølging av flyktninger i og utenfor Introduksjonsprogrammet.

Kommunestyret vedtok i 2009 å legge introduksjonsordningen til NAV. 

Flyktningetjenesten har i samarbeid med NAV ansvar for den individuelle oppfølging, støtte og veiledning av bosatte flyktninger.  Dette gjelder både de som er i introduksjonsprogrammet (18 - 55 år) og deres familiemedlemmer, samt flyktninger som ikke er deltakere i programmet. Oppfølgingsarbeidet begrenses til fem år etter bosettingen i kommunen.

Kontaktinfo

Fagleder flyktningtjenesten
Linn Iren Engemyr Knutsen
Mobil 915 57 618