Introduksjonsprogrammet

Hvem har ansvar for introduksjonsprogrammet?

I Grimstad kommune er det NAV ( www.nav.no ) ) som har ansvaret for Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Programmet er et individuelt opplæringsprogram  for nyankomne flyktninger i Grimstad kommune og som har behov for grunnleggende kvalifisering.

Introduksjonsprogrammet skal gi:

 • Kunnskap i norsk
 • Innsikt i norsk samfunnsliv
 • Forberedelse til yrkeslivet

Om introduksjonsprogrammet

Alle flyktninger som er ny-bosatt i Grimstad kommune, og som er mellom 18 og 55 år, skal få tilbud om introduksjonsprogrammet.

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet gjelder bare for personer som bor i kommunen som følge av avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen.

Introduksjonsprogrammet gjelder ikke for nordiske borgere og utlendinger som omfattes av EØS-avtalen.

Hvor lenge varer programmet?

Introduksjonsprogrammet er individuelt og kan vare fra 6 måneder til kan vare inntil 3 år, med tillegg av godkjent permisjon.

Programmet er på fulltid (37,5 timer per uke) og helårig (5 uker ferie per år). Undervisning på skolen er fra klokken 0830 til klokken 1400.  Det er lagt opp til hjemmearbeid / lekser 1-2 timer hver dag.

De som har språkpraksis i bedrift følger ofte bedriftens arbeidstid mellom klokken 8-16.

Innhold i programmet

Norsk

Det er Kvalifieringstjenesten / voksenopplæringen i Grimstad som har ansvar for deler av undervisningen. Norskundervisningen skjer i grupper inndelt etter språkkunnskap til den enkelte og basert på utdannelse fra hjemlandet. Undervisning på skolen fra klokken 08.30 til klokken 14.00.

Alle som deltar i introduksjonsprogrammet skal ta norskprøve før programtiden slutt; A1, A2, B1 eller B2.

Grunnskoleopplæring

Grunnskole for voksne tilbys til Intro-deltakere med behov for kvalifisering. Grunnskoleløpet kan variere i tid, avhengig av tidligere skolegang og den enkeltes utvikling og framgang. Undervisningen er mandag til fredag klokken 08.30 til 14.00. Deltakerne må ta eksamen for å få godkjente papirer. På grunnskolen undervises det i fem fag:

 • norsk
 • matematikk
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • engelsk

Videregående skole

I samråd med NAV kan deltakere starte i videregående skole som en del av sitt Introduksjonsprogram.

Språkpraksis

Alle deltakere i programmet skal bli kjent med lokalt arbeidsliv, bygge nettverk, skaffe attester og referanser og øke sjansen for betalt arbeid på hel- eller deltid. Deltakerne har praksis i skolens ferier. Norskelever kan har praksis 1-2 ukedager, mens elever på grunn- og videregående skole kan ha praksis på ettermiddager. NAV er bindeleddet mellom bedrift og deltaker.

Opplæring  i samfunnskunnskap

Alle deltakere i programmet plikter å gjennomføre et 75 timers kurs, gjerne på eget morsmål. Før kurset avsluttes må den enkelte ta en samfunnsfag-prøve.

Kurs i livsmestring

Dette er obligatoriske kurs som er en del av Introduksjonsprogrammet.

Kurs i foreldreveiledning (ICDP)

Har deltakeren i Introduksjonsprogrammet egne barn  under 18 år, plikter de å delta på dtete foreldrekurset.

Plikter i programmet

 • at deltaker følger reglement for introduksjonsprogrammet og skolen
 • at deltaker er med og utarbeider sin individuelle plan / integreringsplan og tar ansvar for dette
 • at deltaker viser aktivitet og interesse i opplæringen / gjennomføringen av egen plan
 • at deltaker gjennomfører språktrening i bedrift
 • levere timelister for fremmøte / fraværsliste til avtalt tid hver måned og møter på samtaler med NAV

Rettigheter i programmet

 • Oppfølging og veiledning av egen saksbehandler på NAV
 • En individuell plan / integreringsplan for aktiviteter og tiltak i introduksjonsprogrammet
 • Utbetaling av introduksjonsstønad den 12. i hver måned
 • Erfaring fra ulike yrker og bransjer gjennom praksis
 • Karriereveiledningsamt og arbeids- og utdanningselementer som fører deltaker frem mot eget mål

Introduksjonsstønad

Stønaden fastsettes på grunnlag av folketrygdens grunnbeløp (G) x 2 på årsbasis, og blir indeksregulert 1. mai hvert år.

Grunnbeløp (G) for 2022 er kr 111 477. Stønaden er skattepliktig og deltaker må selv søke om skattekort. Stønaden utbetales gjennom kommunens lønningskontor. Deltakere i programmet har rett til eget inntektsgivende arbeid på sin fritid og i ferier. Introduksjonsstønad utbetales den 12. i hver måned. Ved ugyldig / udokumentert fravær trekkes tilsvarende fra stønaden.

Introduksjonsstønad utbetales den 12. i hver måned

 • kr 18 580 - pr. mnd. brutto for deltakere i alderen 25-55 år
 • 12 387 -  pr. mnd. brutto for deltakere i alderen 18-25 år som bor i egen husstand
 • kr 6193- pr. mnd. brutto for deltakere i alderen 18-25 år som bor hjemme

Ferie og fravær

Deltakerne har fem uker ferie per år. Det er NAV som fastsetter ferieukene, og deltaker får en ferieplan for hvert kalenderår. Ferien tas i forbindelse med norsk juleferie og påskeferie, og deler av skolens sommerferie.

Ugyldig fravær gir trekk i stønad og kan føre til midlertidig eller fast stans av programmet.

Lov

Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven) ligger til grunn for arbeidet med  å styrke  nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Integreringsloven og voksnes rett til opplæring har som formål at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får formelle kvalifikasjoner og varig tilknytning til arbeidslivet.

Kontaktinfo

Avdelingsleder
Heidi Pleym
Telefon 91 64 84 80
E-post: heidi.pleym@nav.no

Veiledere Introduksjonsprogrammet

Anita Kollen Bjarvin

Telefon 46 74 27 06
E-post: anita.kollen.bjarvin@nav.no

Elisabeth Lehland
Telefon: 41 32 68 71
E-post: elisabeth.lehland@nav.no

Knut Nesland Ose
Telefon: 48 14 73 06
E-post: knut.nesland.ose@nav.no

Elisabeth Lund
Telefon 90 65 92 86
E-post: elisabeth.lund2@nav.no

 

Åpningstider

NAV Grimstad
Skolegaten 2

Tirsdag og torsdag
kl. 12.00 - 14.30
www.nav.no / www.arbeidsplassen.no