Introduksjonsprogrammet

Hvem har ansvar for introduksjonsprogrammet?

I Grimstad kommune er det NAV ( www.nav.no ) som har ansvaret for Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Programmet er et individuelt løp for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet skal gi:

 • Kunnskap i norsk
 • Innsikt i norsk samfunnsliv
 • Forberedelse til yrkeslivet

Om introduksjonsprogrammet

Hvem skal inn i programmet?

Alle flyktninger som er ny-bosatt i Grimstad kommune, og  er mellom 18 og 55 år, skal få tilbud om introduksjonsprogrammet.
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet gjelder bare for personer som bor i kommunen som følge av avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen.

Introduksjonsprogrammet gjelder ikke for nordiske borgere og utlendinger som omfattes av EØS-avtalen.

Hvor lenge varer programmet?

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Ved særlig behov kan det utvides til tre år.
Programmet er på fulltid (37,5 timer per uke) og helårig (5 uker ferie per år).

Innhold i programmet

Norskgruppe

Det er voksenopplæringen i Grimstad  som har ansvar for deler av undervisningen. Norskundervisningen skjer i grupper inndelt etter språkkunnskap til den enkelte og basert på utdannelse fra hjemlandet.

Undervisningen skjer 4 dager per uke fra klokken 08.30 til 11.45. Enkelte deltakere tilbys norsk kurs på kveldstid mandag og onsdag klokken 1700 til 1930. De som deltar i norskgrupper har i tillegg ulike introkurs mandag til torsdag klokken 12.30 til 14.00, og fredager fra klokken 08.30 til 14.00. Alle som deltar i introduksjonsprogrammet skal ta norskprøve før programtiden slutt; A1, A2, B1 eller B2.

Grunnskoleopplæring

Grunnskole for voksne tilbys til Intro-deltakere med behov for kvalifisering. Grunnskoleløpet kan variere i tid, avhengig av tidligere skolegang og den enkeltes utvikling og framgang. Undervisningen er mandag til fredag klokken 08.30 til 14.00. Deltakerne må ta eksamen for å få godkjente papirer. På grunnskolen undervises det i 5 fag:

 • norsk
 • matematikk
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • engelsk

Videregående skole

I samråd med NAV kan deltakere starte i videregående skole som en del av sitt Introduksjonsprogram.

Språkpraksis

Alle deltakere i programmet skal bli kjent med lokalt arbeidsliv, bygge nettverk, skaffe attester og referanser og øke sjansen for betalt arbeid på hel- eller deltid. Innen 6 måneder etter bosetting skal deltakere være i språkpraksis i en bedrift. I tillegg er deltakerne i praksis i skolens ferier.

Mange intro-deltakere har språkpraksis på fredager. Grunnskoleelever kan ha praksis på ettermiddag/kveldstid. NAV er bindeleddet mellom bedrift og deltaker.

Kurs i samfunnskunnskap

Alle deltakere i programmet må gjennomføre 50 timer samfunnsfag, hovedsakelig på eget morsmål. Før kurset avsluttes må den enkelte ta en samfunnsfag-prøve.

Plikter i programmet

 • at deltaker følger reglement for introduksjonsprogrammet og skolen
 • at deltaker er med og utarbeider sin individuelle plan og tar ansvar for dette
 • at deltaker viser aktivitet og interesse i opplæringen/gjennomføringen av individuell plan
 • at deltaker gjennomfører språktrening i bedrift.
 • levere timelister for fremmøte til avtalt tid hver måned og møter på samtaler med NAV

Rettigheter i programmet

 • Oppfølging og veiledning av egen saksbehandler på NAV
 • En individuell plan for aktiviteter og tiltak i Introduksjonsprogrammet
 • Utbetaling av introduksjonsstønad den 12. i hver måned
 • Erfaring fra ulike yrker og bransjer gjennom praksis
 • Karriereveiledning
 • Miljø som er preget av trygghet og trivsel

Introduksjonsstønad

Stønaden fastsettes på grunnlag av folketrygdens grunnbeløp (G) x 2 på årsbasis og blir indeksregulert 1. mai hvert år.

Grunnbeløp (G) for 2019 er kr 96 883. Stønaden er skattepliktig og deltaker må søke om skattekort. Stønaden utbetales gjennom kommunens lønningskontor. Deltakere i programmet har rett til eget inntektsgivende arbeid på sin fritid og i ferier.

Introduksjonsstønad utbetales den 12. i hver måned

 • kr 16 147 - pr. mnd. brutto for deltakere i alderen 25-55 år
 • kr 10 765 -  pr. mnd. brutto for deltakere i alderen 18-25 år

Ferie og fravær

Deltakerne har fem uker ferie per år. Det er NAV som fastsetter ferieukene og deltaker får en ferieplan for hvert kalenderår. Ferien tas i forbindelse med norsk juleferie og påskeferie, og deler av skolens sommerferie.

Ugyldig fravær gir trekk i stønad og kan føre til midlertidig eller fast stans av programmet.

Lov

”Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere” (Introduksjonsloven) ligger til grunn for arbeidet med  å styrke  nyankomne innvandreres deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Kontaktinfo

Kai Arne Bie
Veileder NAV
Telefon 47 66 23 65
E-post: kai.arne.bie@nav.no

Elisabeth Lund
Veileder NAV
Telefon 90 65 92 86
E-post: elisabeth.lund2@nav.no

Åpningstider

NAV Grimstad
Skolegaten 2

Tirsdag og torsdag
kl. 12.30 - 14.30
www.nav.no