Tolketjeneste

Bevisstgjøring og kunnskapen om bruk av tolk er viktig. Kommunikasjon er avgjørende for å unngå misforståelser, og å oppnå integrering og et godt fellesskap.

I samarbeid med mennesker hvor det er en språkbarriere, er tolking et nødvendig verktøy for at offentlige ansatte og fagpersoner skal kunne informere, veilede og høre partene i saken.
Vi anbefaler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Nasjonalt tolkeregister

I tillegg er det viktig å kjenne til tolkeloven
Lovens hovedbudskap er plikten til å bruke til ved behov, og krav om bruk av kvalifisert tolk. Det er ikke lov å bruke barn som tolk.

Tolketjeneste

Grimstad kommune har rammeavtale med Tolkenett

Tolkenett
Telefon 22 99 32 99
E-post:  post@tolkenett.no

Bruk av tolk

Hvem bestemmer bruk av tolk?

 • Offentlige ansatte har etter forvaltningsloven informasjon- og veiledningsplikt innenfor eget saksområde (Forvaltningsloven 11,17)
 • Dette gjelder også overfor flyktninger og innvandrere.
 • Når to parter kommuniserer med hverandre, men mangler felles språk, er tolken et nødvendig mellomledd for at partene kan føre en samtale med hverandre.
 • Er du som offentlig ansatt i tvil om personen forstår språket godt nok til å ha en samtale uten tolk, kan du avgjøre at tolk skal benyttes.
  Slik kan du sikre deg at du gir riktig informasjon og veiledning etter reglene i forvaltningsloven.
 • Personen som skal til samtale med deg kan be om å få bruke tolk dersom personen er usikker på om han/ hun vil forstå samtalen eller ikke er i stand til å formidle saken på et annet språk enn eget morsmål. Som offentlig ansatt bør man i disse tilfelle tilrettelegge for at tolk er tilgjengelig via fremmøte, skjerm eller per telefon.
 • Det er du som fagperson som har hansvar for å bestille tolk.

Er det behov for å bruke tolk?

Dersom du er i tvil, undersøk om vedkommende trenger tolk ved å:

 • Ta kontakt med personen og undersøk om hun/ han trenger tolk.
 • Ta kontakt med den som har rekvirert vedkommende for informasjon.
 • Ta kontakt med Kvalifiseringstjenesten for informasjon.
 • Husk også å undersøke hvilke språk/ nasjonalitet vedkommende har.

Betaling av tolketjenester

 • Kvalifiseringstjenesten betaler bruk av tolk for flyktninger som har kommet i løpet av de fem siste årene.
 • Øvrige kommunale etater/ institusjoner betaler selv tolk for øvrige innvandrere og for flyktninger som har bodd i kommunen ut over fem år.
 • Statlige og fylkeskommunale instanser, og eventuelle asylmottak, er selv ansvarlige for å dekke utgifter til bruk av tolk innenfor egen ansvars- /tjenesteområder, jf. UDI-rundskriv 23/94 

Viktig å huske når du skal samtale via tolk

Lenke til informasjon på nettsidene til Nasjonalt tolkeregister.

Snakk med personen, ikke om han/henne

 • Vend deg til personen du skal snakke med og ikke til tolken. Eksempel: "Spør han om han vil..." men spør direkte "vil du...?" Da blir samtalen mer lik en vanlig samtale.
 • Dersom du er usikker på om personen har forstått det du formidlet, bruk kontrollspørsmål.

Planlegg det du vil si

 • Legg vekt på de punktene som er viktig.
 • Bruk enkle/ korte setninger, og gi tolken tid til oversetting. Slik blir tolkingen mer nøyaktig, og personen har anledning til å komme med svar/ kommentarer.

 Etiske retningslinjer for god tolkeskikk

 • Tolken skal oversette alt som kommer til uttrykk under samtalen, ikke utelate noe, endre eller tilføye noe.
 • Tolken skal være upartisk i tolkesituasjonen. Tolkens egne holdninger skal ikke påvirke tolkingen.
 • Tolken skal ikke ta på seg andre oppgaver under tolkingen.
 • Tolken har absolutt taushetsplikt.
 • I starten av samtalen bør det informeres om tolkens og andre involvertes taushetsplikt.

For deg som bruker tolk vil dette si at

 • Du selv har ansvar for alt du lar komme til utrykk under samtalen.
 • Tolken har ikke ansvar for opplysninger som du og personen gir hverandre er rette eller sanne.
 • Tolken kan ikke holde styr på hva som er sagt eller ikke.
 • Tolken har plikt til å si ifra når han/ hun er inhabil, for eksempel om han/ hun er i slekt med noen av partene eller selv er part i saken.
 • Tolken må si i fra dersom han/ hun ikke er i stand til å gjennomføre tolkingen på en forsvarlig måte.

Kontaktinfo

Leder flyktningtjenesten
Linn Iren Engemyr Knutsen
Mobil 91 55 76 18