Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Slik melder du fra til barnevernet

Meldeskjema for privatpersoner

Digitalt skjema for bekymringsmelding (for privatpersoner)

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten.

Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet, eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet eller overfor familien, kan du laste ned et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. 
NB! Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Meldeskjema for offentlig ansatte eller fagpersoner

Digitalt skjema for offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt

Dette skjer når du melder fra

Vi vil i løpet av en uke avklare om det du er bekymret for er noe som må følges opp. Dersom meldingen kan gi grunnlag for hjelpetiltak, starter barneverntjenesten en undersøkelse.

Offentlige instanser som melder bekymring har krav på tilbakemelding fra barneverntjenesten. Tilbakemeldingen skal opplyse om bekymringsmeldingen fører til undersøkelse, og om undersøkelsen henlegges eller fører til tiltak.
Private som sender bekymringsmelding kan ikke gis slik informasjon.

Formålet med barnevernets undersøkelse

Når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov, skal det settes i verk tiltak for barnet og familien. Tiltakene skal ha barnets beste som målsetning, og kan dreie seg om hjelpetiltak, adferdstiltak og omsorgstiltak.

Saksbehandlingstid

Lov om barneverntjenester gir frister for saksbehandlingstid:

  • Avklaring av melding: 1 uke
  • Undersøkelse: 0 - 3 måneder. I særlige tilfeller inntil 6 måneder.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger i forbindelse med bekymringsmelding gjøres i henhold til personopplysninglovens bestemmelser.
Se personvernerklæring for Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Mandag til og med fredag: kl 9-15
Telefon 37 25 03 00
(sentralbordet setter telefonen videre)

Adresse
Arendalveien 23, 4878 Grimstad
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Barnevernvakt/akuttsaker

Grimstad kommune har en vaktordning for akutte henvendelser utenom arbeidstid.

Du kan ringe ett av disse numrene :

  • 37 01 31 01
  • 116 111
  • 02800