Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er den kommunen der et barn oppholder seg som har ansvaret for å gi tjenester og tiltak etter barnevernloven. Barnets beste skal være et grunnleggende prinsipp i alle avgjørelser. Det skal legges vekt på å finne tiltak som er til barnets beste. Barnet har en rett til å medvirke på alle stadier i en barnevernssak. 

Gangen i en barnevernssak

En barnevernssak kan deles inn i fire faser:

 • meldingsfasen
 • undersøkelsesfasen
 • tiltaksfasen
 • oppfølgingsfasen 

Meldingsfasen

I mange saker tar foreldrene selv kontakt med barneverntjenesten for å be om hjelp. Personer som er bekymret for et barns omsorgs- eller livssituasjon kan også melde sin bekymring til barneverntjenesten. Barneverntjenesten får videre bekymringsmeldinger fra blant annet helsestasjoner, familievernet, politi, sykehus, skoler, barnehager, familie og naboer. Alle som arbeider i det offentlige har lovpålagt plikt til å kontakte barnevernet dersom de er alvorlig bekymret for et barn. 

Alle meldinger som barneverntjenesten mottar skal bli vurdert innen en uke. Barneverntjenesten har plikt til åpne undersøkelsessak når det er rimelig grunn til å anta at barnet har behov for barneverntiltak.

Undersøkelsesfasen

Barneverntjenesten skal undersøke barnets omsorgssituasjon når det er grunn til å anta at barnet har behov for hjelp fra barnevernet. Terskelen for å starte undersøkelser skal være lav. 

I en undersøkelsesfase tar barneverntjenesten kontakt med barn og foreldre for å få mer informasjon om hvordan barnet har det. Barneverntjenesten kan komme på hjemmebesøk. Barneverntjenesten kan også kontakte øvrige personer i barnets liv. Barneverntjenestens undersøkelser kan videre omfatte sakkyndig undersøkelse og innhenting av informasjon fra andre instanser. 

En undersøkelse skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Undersøkelser kan gjennomføres selv om familien ikke ønsker det. Undersøkelsen skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. I særlige tilfeller er fristen 6 måneder.

Barnevernstjenestens undersøkelser er avsluttet når den har foretatt en samlet vurdering av saken og gjort ett av følgende punkter (jf. barnevernloven § 2-5): 

 • vedtatt å henlegge saken
 • vedtatt å henlegge saken med mulighet for ny undersøkelse etter §2-5 tredje ledd
 • vedtatt å iverksette tiltak
 • sendt begjæring om tiltak til barneverns- og helsenemnda

Tiltaksfasen

Barnevernstjenesten kan treffe vedtak om ulike typer barnevernstiltak:

 • frivillige hjelpetiltak i hjemmet, jf. § 3-1
 • frivillig plassering utenfor hjemmet, jf. § 3-2
 • akuttvedtak, jf. § 4-1, §4-2 og §4-4
 • frivillig plassering på institusjon for behandling når barnet har alvorlige atferdsvansker, jf. § 6-1

Barneverns- og helsenemnda kan treffe tvangsvedtak i barnevernssaker: 

 • pålegge hjelpetiltak i familien jf. § 3-4
 • omsorgsovertakelse, jf. § 5-1
 • fratakelse av foreldreansvar og adopsjon, jf. § 5-8 og 5-10
 • plassering på institusjon for behandling når barnet har alvorlige atferdsvansker, jf. § 6-2

Treffer barneverntjenesten eller barneverns- og helsenemnda vedtak om plassering av barnet utenfor hjemmet, blir barnet plassert i enten fosterhjem eller på barneverninstitusjon.

Oppfølgingsfasen

Hvis barneverntjenesten vedtak om hjelpetiltak, skal de utarbeide en tiltaksplan for barnet. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig. 

Hvis barneverns- og helsenemnda har vedtatt omsorgsovertakelse, skal barnevernstjenesten utarbeide en omsorgsplan. Barneverntjenesten har et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet og skal følge utviklingen til barnet og foreldrene. Barneverntjenesten skal også tilby foreldrene veiledning og oppfølging. 

Dersom barnet må flytte på institusjon på grunn av alvorlige atferdsvansker, skal barneverntjenesten sørge for at det utarbeides en tiltaksplan for barnet. 

Barnet skal få mulighet til å medvirke i utarbeidelsen av tiltaksplan og omsorgsplan.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtak fra barnevernstjenesten om frivillige hjelpetiltak, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til barnevernstjenesten.  Opprettholder barnevernstjenesten sitt vedtak, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.