Opphold i institusjon – priser

Grimstad kommune har to institusjoner hvor det kreves betaling for opphold:

Hva koster det?

Priser fra 1/1-2022
Opphold i institusjon - priser 2022
Type opphold Per døgn/gang
Korttids-/rulleringsopphold
Denne satsen betaler en for inntil 60 døgn. Opphold utover 60 døgn pr. kalenderår blir beregnet som ved langtidsopphold i institusjon.
180,-
Dag-/nattopphold 100,-
Langtidsopphold Betaling eller vederlag for langtidsopphold i institusjon, beregnes ut fra hver enkelt beboers inntekt.
Makspris på langtidsopphold er kr 42.864 per måned.

Hjemmel for betalingssatser er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2011. 
Lenke til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 

Beregningsgrunnlag

Kommunen beregner oppholdsbetaling på bakgrunn av følgende inntekter:

  • 75% av grunnpensjon (vanlig alderspensjon). 
    Grunnpensjonen tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden og forandres 1. mai hvert år.
  • 85% av all annen inntekt.
    Dette kan være: særtillegg, statspensjon, kommunal landspensjonskasse – KLP, private pensjonsordninger, livrenter/forsikringer, renteinntekter, utleieinntekter, næringsinntekter, aksjeutbytte (aksjegevinst er ikke inntekt og tas derfor ikke med)

Når blir oppholdsbetalingen beregnet?

Kommunen beregner oppholdsbetaling når en beboer er kommet inn på institusjon.  Beboeren vil få et vedtak som sier hvor mye det koster å bo på i institusjonen.

For beboere vil skattetrekket endre seg. Dette blir gjort av likningskontoret i januar hvert år. På grunn av skattefritak i desember måned, er skattetrekket utregnet per år og fordelt på 12 måneder. Oppholdsbetalingen vil bli regulert hver høst etter endringer i folketrygdens grunnbeløp per 1. mai. 

Dersom det skjer vesentlig endringer i inntekt/fradrag i løpet av året, beboer eller pårørende forpliktet til å mende fra om dette. Det vil da kunne bli fattet nytt vedtak. 

Hvordan skjer betaling for langtidsopphold?

NAV pensjon vil foreta trekk i pensjonen til beboer.  Beløpet som blir trukket er kun beregnet ut fra pensjonsinntekt.  Kommunen vil derfor sende tilleggsregning dersom beboer har andre inntekter enn de pensjoner som NAV har oversikt over.  Eksempel på andre inntekter kan være private pensjoner eller renteinntekter.

Etteroppgjør

Hvert år vil kommunen foreta et etteroppgjør av vederlagsbetalingen.  Årsaken til dette er at vederlagsberegningen blir gjort på grunnlag av inntekter man tror beboere vil ha ut over i året.  Det er imidlertid først når likningen for inntektsåret foreligger, at kommunen ser hva hver enkelt beboer faktisk hadde i inntekt.  Kommunen kommer da frem til en differanse mellom hva en trodde inntekten kom til å bli, og det den faktisk ble.  Dersom beboer har betalt for lite, sender kommunen en tilleggsregning.  Har beboer betalt for mye, vil kommunen refundere beløpet.

Etterberegningen er det endelige vedtaket, og det kan klages på vedtaket til Statsforvalteren (jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven kap 7). Skriftlig klage på vedtak kan sendes til den som har gjort vedtaket. Dette må skje innen fire uker etter at vedtaket ble gjort. 

Dersom du ønsker mer informasjon om vederlagsbetalingen, kan du ta kontakt med kontoret på Berge gård senter, telefon 37 25 24 00. 

Lover og forskrifter