Informasjon for næringslivet

Aktuelle støtteordninger

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

På bakgrunn av vedtak i formannskapene i Arendal og Grimstad, og med forbehold om godkjenning av tilsvarende i Froland formannskap 13.04.21, kan bedrifter søke kompensasjonsmidler.

I brev til Grimstad kommune 25/3-21 ble det informert om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler ytterligere 750 millioner kroner til denne ordning, hvorav Grimstad kommune mottar 2,1 millioner kroner. Formannskapet besluttet på sitt møte 15/4 at denne potten legges til utlyste midler, slik at det samlet utlyses inntil 3 387 000 kroner.

Det vektlegges støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner helt eller for en stor del faller utenfor nasjonale kompensasjonsordninger. Bedrifter med helårsdrift prioriteres.

Kriterier for tildeling
Virksomheten må ha foretaksadresse i henholdsvis Arendal kommune, Froland kommune eller Grimstad kommune. For selskap med foretaksadresse utenfor den respektive kommune kan det også søkes på vegne av den lokale enhet, hvis denne er registrert og driftes i Arendal, Froland eller Grimstad.

Bedrifter som har hatt underskudd i 2020, vil bli prioritert. Søker må kunne dokumentere betydelige ekstra kostnader eller tap som følge av nedstenging eller smittevernstiltak. Det kreves at innsendt dokumentasjon bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Det kan i helt spesielle tilfeller gis tilskudd til bedrifter som startet opp i 2020, og som kan dokumentere kravene ovenfor.  

Kostnader som dekkes gjennom nasjonale ordninger vil ikke dekkes gjennom den kommunale kompensasjonsordningen.

Søknader, behandlingstid og utbetalinger
Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no gjennom Regionalt næringsfond for Arendal, Froland, Grimstad.

Dersom bedriften har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver). Grensen for bagatellmessig støtte er 200.000 Euro i løpet av de siste 3 år.

Virksomheter som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring eller lignende, vil ikke motta støtte. Ved konkurs eller avvikling de kommende 2 måneder fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Spørsmål om ordningen kan rettes til saksbehandler Tor Arne Johnsen, tlf. 97 74 03 39, e-post raadfoer@gmail.com.

Søknadsfrist er 30. april 2021.
Svar på søknad og ev. utbetaling av innvilget tilskudd kan påregnes innen 20. mai 2021.

Agder fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til bedriftsintern opplæring

For å unngå permitteringer og oppsigelser i forbindelse med koronapandemien kan virksomheter på Agder få tilskudd til opplæring av egne ansatte. Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Søknadsfrist er 30. april 2021. 
Mer informasjon om bedriftsintern opplæring.

Kompensasjonsordning for næringslivet

Mer informasjon om ditt foretak kan få tilskudd, hvor mye tilskudd du kan få og hvordan du kan forberede deg, finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Ordningen er forlenget til å gjelde også for oktober, november og desember 2020. Søknadsskjema for oktober, november og desember blir tilgjengelig i februar 2021.
Se lonnstilskudd.no for mer informasjon om ordningen.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Du kan søke kompensasjon når du mister inntekt på grunn av korona. 
Se informasjon hos NAV

Statlig lånegarantiordning for næringslivet

Regjeringen har etablert en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper.
Mer informasjon finnes hos Finans Norge.       

Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland - ordinære fondsmidler

Formålet med næringsfondet er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Sysselsetting og verdiskaping er viktige kriterier ved vurdering av søknader. 
Mer informasjon og lenke til elektronisk søknadsskjema.

Andre støtteordninger/tiltak

Koronasituasjonen for næringsdrivende

Koronaepidemien er en krevende situasjon for næringsdrivende i Grimstad kommune, som ellers i landet. Et par punkter å tenke spesielt på nå:

  • Vurder smittefaren blant dine ansatte – som arbeidsgiver skal du risikovurdere faren for smitte blant ansatte. Se Arbeidstilsynets sider om risikovurdering
  • Skaff deg en oversikt over regnskaps- og likviditetssituasjonen.
    Likviditet er avgjørende. Hvor lenge kan du holde driften i gang? Hva kan du evt redusere eller utsette? Er det iverksatt tiltak som kan hjelpe deg? Bør du kontakte banken for å avhjelpe situasjonen?
    Mange bedrifter er også nødt til å permittere ansatte, se evt NAVs informasjonsside til arbeidsgivere om permitteringer
    NAV har i disse dager stor pågang på telefonen. Det anbefales derfor at man først forsøker å få svar via deres chatbot (mellom kl 9.00-14.30 kan du bli satt videre til en veileder hvis det er behov for det). 
    Lenke til chatboten

Kontaktinformasjon Grimstad kommune

Næringssjef Bodil Slettebø  
Mobil 997 96 360
E-post bodil.slettebo@grimstad.kommune.no                                                                                     

Turistsjef Anne Elisabeth Jensen
Mobil 926 97 610
E-post Anne.Elisabeth.Jensen@grimstad.kommune.no

Nyttige lenker for næringsdrivende og arbeidsgivere

Søndagsåpne butikker

På bakgrunn av nasjonale føringer som er oversendt til kommunene skal søndagsåpne butikker følge ordinære regelverk, og det tillates ikke å benytte utvidet salgsareal på søndager.
Søndagsåpne matbutikker oppfordres til å være særskilt oppmerksom på smittevernhensyn i små matbutikker, for eksempel ved begrensninger i antall kunder som får adgang til butikken samtidig og ivaretakelse av gode hygienetiltak.

Smittevern - særskilt om håndtering av kø