Lokale bestemmelser

Korona nyheter

12/10-20: Lokale smitteverntiltak oppheves med umiddelbar virkning

Kriseledelsen har, med støtte fra formannskapet, besluttet å oppheve de lokale smittevernsforskriftene med umiddelbar virkning. Det er ikke noe i utviklingen den siste uken som tilsier at det er nødvendig å fortsette de lokale restriksjonene, som opprinnelig skulle vare til og med 14.10.2020.

7/10-20 Besøksforbud og besøksbegrensning på korttidsavdelinger på Frivolltun

Besøk på Frivolltun 3.etg: Det innføres besøksforbud på avd 3C frem til karanteneperioden er over 14. oktober.
For de to andre korttidsavdelingene innfører vi besøksbegrensning, der vi oppfordrer til at alle besøk som kan utsettes blir utsatt.

Kontakt korttidsavdelingene ved spørsmål:
Korttidsavdeling A: telefon 37 25 78 22 / 917 07 061
Korttidsavdeling B:  37 25 78 67 / 917 12 494

30/9-20 Midlertidige smitteverntiltak i Grimstad

Formannskapet vedtok 30.09.2020 nye, lokale smittevernsforskrifter som gjelder frem til og med 14.10.2020.

De begrenser sammenkomster på privat sted til 10 personer, og 50 personer på offentlig sted. Utesteder skal føre lister på besøkende.

Begrensninger på arrangementer på privat sted

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster i private hjem der flere enn 10 personer er til stede samtidig. Som sammenkomst på privat sted regnes blant annet fester, selskaper og andre tilstelninger, utendørs og innendørs i tilknytning til private hjem og eiendommer.

Begrensninger arrangementer på offentlig sted

Det er tillatt å arrangere og delta på offentlige arrangementer som faller inn under covid-19-forskriften § 13. Antallet deltakere på slike arrangementer begrenses til 50.

For denne typen arrangement må det være til stede en ansvarlig arrangør.
Arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan følges.
Som offentlig sted regnes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes, samt lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Skjenkesteder og restauranter

Serveringssteder skal registrere telefonnummer til gjestene og tidspunktet for besøket og slette disse listene etter 10 dager.

Tiltakene har hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd a).

Smittebegrensende tiltak for ansatte i Grimstad kommune

Formannskapet vedtok også at kommunedirektøren skal foreta en gjennomgang i organisasjonen for å se på hvilke tiltak som kan iverksettes når det gjelder hjemmekontor, økt bruk av digitale møteplattformer og eventuelt andre smittebegrensede tiltak i den perioden forskriften gjelder.

 


22/9-20: Teststasjon for koronasmitte

22/9-20: Fra 23. september åpner Grimstad kommune egen teststasjon i kommunen.
Testing har fram til nå vært utført på legevakten i Arendal. 

 

På siden Fakta, råd og koronatesting finner du oppdatert informasjon om testing.

 

5/8-20: Nye retningslinjer for besøkende til bo- og omsorgsenterne i Grimstad

Så langt har ingen blitt påvist smittet av koronaviruset i Grimstad kommune, men vi ser en økning av smitte i Norge – og ikke minst internasjonalt. Stadig flere land som har blitt kategorisert som grønne blir røde, samtidig som mange velger å reise ut av Norge på korte eller lengre turer. På bakgrunn av dette velger Grimstad å følge etter Sørlandet sykehus’ retningslinjer for å skjerme en av våre mest utsatte grupper, og fra i dag onsdag 5. august 2020 gjelder følgende regel:

Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til pasienter ved sykehjemmene på Frivolltun og Feviktun. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel. Vi anbefaler også at besøkende til omsorgsboliger følger de samme retningslinjene.

18/5-20: Ferie-SFO i juni og august

Ferie-SFO blir holdt på den enkelte skole i juni og august 2020.  

15/5-2020: Besøk på institusjoner

Fra 18. mai legges det til rette for utendørs besøk på våre institusjoner.
Fra 25. mai åpnes det opp for innendørs besøk i eget besøksrom. 

For å unngå smittespredning er det viktig at følgende tiltak følges.

Pleiepersonalet stiller følgende kontrollspørsmål før besøkende kan komme på besøk:

 • Føler du deg syk?
 • Er du forkjølet eller har luftveissymptomer?
 • Har du vært i kontakt med kjent covid-19-smitte?
 • Sitter du i karantene for mulig covid-19-smitte?
 • Har du vært på utenlandsreise de siste 14 dagene?

Dersom svaret er JA på ett av spørsmålene, kan ikke personen komme på besøk.

Det er avdelingen som avgjør når det passer med besøk ut ifra beboernes funksjonsnivå og om de har mulighet til å følge smittevernreglene.
Kontakt de ulike avdelingene for besøk utendørs. Ved behov for innendørs besøk må det bookes rom. Kontakt da resepsjonen  mandag til fredag mellom 9-15 for å avtale tidspunkt for besøk.

Frivolltun bo- og omsorgssenter: telefon 37 25 78 20
Feviktun bo og omsorgssenter: telefon 37 25 07 00

Slik foregår besøket

Utendørs: Besøket skal foregå utendørs på anviste steder
Innendørs: Besøket skal foregå på anvist besøksrom

 • Det skal være to meter avstand mellom beboer og besøkende til enhver tid
 • Det skal ikke deles mat eller drikke mellom beboer og besøkende
 • Besøket kan vare inntil 30 minutter
 • Hver beboer kan ta imot besøk en gang per uke med maks to besøkende av gangen
 • Husk å vaske/sprite hendene før og etter besøket
 • Pårørende og pasient kan dessverre ikke benytte besøket til kjøretur
 • Når pasient har behov for rullestol skal pleier trille denne

Pårørende må varsle sykehjemmet hvis de blir syke innen 48 timer etter besøk

Private hjem i omsorgsboliger mv

Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge.

Rådhuset stengt for besøkende fram til 15. august 2020

29. april 2020:
Rådhuset vil være stengt for besøkende uten avtale fram til og med 15. august 2020.

Mens vi holder stengt, hjelper vi deg gjerne på telefon eller på e-post.
Telefonnummeret til kommunens sentralbord er 37 25 03 00.
Spørsmål eller henvendelser kan du sende på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no.

Utendørs idrettsanlegg og drive-in

2. april 2020: Ordfører, rådmann og kommuneoverlege har gjort følgende vedtak:
Vi åpner opp idrettsanlegg i tråd med nasjonale retningslinjer.
Veiledning fra helsedirektoratet

Vi gir også rom for drive-in som går på lydanlegg i bil.

Hytte- og campingforbudet oppheves - oppdatert 24. april 2020

24. april 2020:
Grimstad kommune gleder seg over at campingplassene igjen kan få ønske sine gjester velkommen. Det har vært etterspurt gode råd for å opprettholde de smitteverntiltak som er nødvendige for å følge nasjonale føringer og gi trygghet til de som ønsker å besøke campingplassen. 

Grimstad kommune viser i første omgang til NHO reiselivs bransjestandard. Det er også fra Agder meldt inn til FHI et behov for en veileder for å sikre best mulig smittevern på campingplasser, og Grimstad kommune avventer en tilbakemelding fra FHI på henvendelsen. Kommuneoverlegen vil ta kontakt etter hvert med den enkelte campingplass for konkrete veiledning på stedet. I denne omgang presiserer vi de allmenne reglene for smittevern og gir følgende råd:

 • 2 meter avstand mellom folk
 • Ikke mer enn 5 personer samlet
 • Sikre mulighet for håndvask
 • Vurdere å holde sanitæranlegg stengt med mindre det er gjort spesielle tiltak for å hindre smitte

Grimstad kommune kommer med ny informasjon så snart den foreligger.

17. april 2020:
Regjeringen opphever det nasjonale hytteforbudet fra mandag 20. april. Formannskapet i Grimstad kommune vedtok 26. mars 2020 de samme regler for camping, som for hytter. Dermed blir dette også opphevet fra mandag 20. april 2020-

Grimstad kommune følger de rådende nasjonale råd og tiltak. Dette medfører at det fra 20. april ikke vil være ulovlig for hyttefolket å overnatte i Grimstad, eller på campingplasser. Regjeringen uttaler at det fortsatt er viktig å begrense unødvendige fritidsreiser for å holde smitten nede.

Rådhuset er stengt for besøkende f.o.m. fredag 13. mars

Grimstad rådhus ble stengt for besøkende fra og med fredag 13. mars. 
Dersom du har behov for å kontakte oss, kan du ringe kommunens sentralbord 37 25 03 00 eller sende oss en e-post til postmottak@grimstad.kommune.no.

Ikke tillatt med samlinger på mer enn 5 personer

26/3-20: Formannskapets vedtok forbud mot samlinger på mer enn fem personer. Unntak av de som er i familie eller i samme husstand. 
Når det gjelder utendørs samlinger følger Grimstad kommune regjeringens anbefaling, og fraråder mer enn fem personer ved utendørs samlinger.

Unntak 1: Det gis videre et unntak fra bestemmelsene for institusjoner der beboere blir å regne som bosatt under samme tak, såfremt det gjøres nødvendige grep for begrense smitte og tilpasse seg restriksjonene for å i størst mulig grad begrense antall personer som samles.

Unntak 2: Unntak for begravelser, hvor det tillates inntil 50 personer i seremonilokalet.

 

Kommunale avgifter og eiendomsskatt - privatpersoner og næring

26/3-20:

Kommunale avgifter

I forbindelse med koronaepidemien og forbudet mot å bruke hytta, er det en del som lurer på om dette gir grunnlag for reduksjon av kommunale avgifter for VARF (vann, avløp, renovasjon og feiing). Føringene kommunen hittil har fått, er at det ikke er grunnlag for reduksjon.
Kommunale avgifter for VARF er basert på selvkostmodellen. Det betyr at innbyggerne betaler avgifter ut fra det som kommunene har i kostnader for å levere tjenestene. Det er ikke noe som tilsier at kostnaden for disse tjenestene blir vesentlig redusert som følge av den situasjonen som råder.
Dersom situasjonen blir langvarig, og kostnadsbildet vil endres slik at kommunens utgifter blir lavere, vil det komme innbyggerne til gode ved at neste års avgifter blir redusert.

Eiendomsskatt

For eiendomsskatt for privatpersoner  er vurderingen at verdien for en bolig eller hytte vil være upåvirket av denne situasjonen. Eiendomsskatten er basert på verdien av boligen / hytten, og det anses som svært lite sannsynlig at verdien vil endres som følge av denne spesielle situasjonen. Eiendomsskatt for privatpersoner endres derfor ikke som følge av dette.

Næringsvirksomhet

For næringsvirksomhet er situasjonen litt annerledes. Næringslivet prioriteres fra statlig hold. Det vurderes slik at kommunene vil ha adgang til å begrense eventuelle tiltak kun til næringsvirksomhet.

Grimstad kommune kommer med følgende tiltak for å avhjelpe situasjonen for kommunens næringsdrivende:

 1. Eiendomsskatt for perioden 1.april til og med 31.desember 2020 vil i sin helhet bli fakturert på 9.termin med forfall 20.september-20. Dette vil gi næringsdrivende litt likviditetshjelp. (Dette er et kollektivt tiltak som vil gjelde for alle næringsdrivende).
 2. Næringsdrivende som ønsker det og tar kontakt, vil etter søknad kunne få betalingsutsettelse for øvrige kommunale avgifter i inntil 4 måneder. Det vil ikke være noen automatikk i dette, og skjer kun dersom den næringsdrivende selv tar kontakt for å få vurdert dette.

For eventuelt å be om betalingsutsettelse for øvrige kommunale avgifter, vennligst henvend dere til innfordring@grimstad.kommune.no eller tlf 37 25 03 31 / 37 25 03 32.