Oppdatering fra kriseledelsen

Korona: Oppdateringer fra kriseledelsen

28/10-20: Oppdatering fra kriseledelsen

Ingen person i isolasjon, og heller ingen i karantene.
Forrige uke ble det testet 387 innbyggere på kommunens teststasjon.


Helse- og omsorgssektoren
Det er mye besøk til institusjonene. Aktivitetshuset starter for fullt igjen førstkommende mandag. 
Det er også rolig med tanke på smittesporing, samtidig som beredskapen opprettholdes for å møte en eventuell smittebølge. 

Grimstad forholder seg til de nasjonale smittevernreglene, og det må fortløpende vurderes om det må ut informasjon som er spesiell for Grimstad. 
Avisene har meldt om én smittet i Grimstad, men det har ikke lykkes kommuneoverlegen å spore denne. Antagelig kan det være en som er student i en av storbyene, og som ikke har meldt flytting. Følges opp. 

Kommunen får tilskuddsmidler på 2 mill kr til besøksverter på sykehjemmene og aktivitet. 

Kultur- og oppvekstsektoren
Det meldes om normale forhold i skoler og barnehager. Enhetslederne har beredskapsplaner i tilfelle en går over i rødt nivå.  

Kommunikasjon
Mange henvendelser for tiden for å klargjøre hva de nye nasjonale retningslinjene innebærer.
Det planlegges pressekonferanse uke 45.
Leserbrev fra ordfører og varaordfører sendes ut.

Politiske møter
Kommunestyremøter: Det må vurderes å holde møtene et annet sted, enn i kommunestyresalen. Det er vanskelig å overholde én-meteres regelen blant annet i pausene.
 Politisk sekretariat kommer med forslag til steder hvor en kan holde kommunestyremøtene. 

Uteliv og arrangementer
Utelivsbransjen opplever selv kraftig bedring sammenlignet med forrige helg.

Politiet rapporterer om store ansamlinger av unge folk i sentrum (området Juskestredet), særlig forrige helg. Politiet har vært i kontakt med næringslivet. De ønsker mer politi tilstede, men politiet har ikke alltid kapasitet til utvidet patruljering. 
To arrangement er planlagt denne uken, en russefest og en halloweenfeiring. Politiet gjør det de kan for å holde kontroll på antallet, men de forventer en del tilstrømming til byen. Politiet skal forsøke å være tilstede i forbindelse med det.

Vi må ta stilling til hvordan kommunen kan oppfylle plikten til å føre tilsyn med hvordan smittevernreglene overholdes.  Fra nasjonalt hold er det en forventning om at kommunene følger opp. Dette kan også omfatte tilsyn i butikker og andre steder hvor mange ferdes. 

27/10-20: Smitteverntiltak

Kriseledelsen tar regjeringens nye smittevernstiltak til orientering. Kommuneoverlegen ser nærmere på eventuelle konsekvenser fram mot nytt møte i kriseledelsen onsdag 28.10.

21/10-20: Oppdatering fra kriseledelsen

Helse- og omsorgssektoren:

 • Habilitering: Ingen i karantene eller smittet. Nytt rundskriv for besøk i boliger.  Rettigheter til besøk overholdes.
 • Innovasjon og forvaltning:  En medarbeider i karantene som venter på testsvar. Etterlyser informasjon fra kriseledelsesmøte.
 • Omsorgssentre: Noe uro i forbindelse med smittesituasjon, håndteres med å sende ut informasjon. Ingen brukere i karantene. Tre medarbeidere og en konst. leder i karantene.
 • Hjemmebaserte tjenester: Noe uro blant ansatte når det gjelder forrige smittesituasjon. To i karantene.
 • NAV: Ingen i karantene eller smittede.
 • Helse og barnevern: Sykehjemslege smittet og i karantene. Flere i karantene som nærkontakter til vedkommende. Totalt 12 i karantene inkl. ansatte og pasienter/ brukere.  Det er opprettet smittesporingsvakt. Smittesporingsteamet er etablert.
 • Psykisk helse og rus: ingen karantene eller syke. Lærer opp ifht. testing av egne brukere.
 • Smittevernlager: Må ha kapasitet på smittevernlager vesentlig opp. Beskjed fra direktoratet: må ha kapasitet for 8 måneder. Lageret er for lite, må tredobles for riktig dimensjoneres. Nasjonale innkjøpsordning oppheves 01.01.2021. Opprettes et nasjonalt smittevernlager. Kostnader for smittevernutstyr refunderes fra statlig hold.  

Kultur- og oppvekstsektoren: 
Betydelig antall økning i forkjølelse, mange syke - både barn og voksne. En utfordring dersom dette vedvarer med tanke på vikarer og sykefravær.
Bruk av basseng på Berge gård: kan fortsatt ikke anvendes for skoleelever. det arbeides med å finne en annen løsning.
Ingen ansatte i karantene.

Samfunns- og miljøsektoren: Normal drift

Kommunikasjon:
Kommunikasjon ut til enhetene planlegges, og det lages en plan for å få ut informasjon.
Pressekonferanse 1 gang i måneden.

Politiet:
Lite nytt å melde. Rutiner og tiltak opprettholdes. Tiltak for mottak av publikum. Ellers er det utelivsproblematikken som har blusset opp.

Uteliv:
Sentrumsområdet / Juskestredet utenfor utested. Virksomheter klarte ikke å overholde orden på smittevernregler. Ansvarlige drivere har vært i kontakt med kommuneoverlegen. Dialog med dem om hvordan dette kan løses på lavest mulig nivå.

Tilbakemeldingene har vært å satse på påmelding på nett hvor det bestilles plass på forhånd, og unngå kødannelser. Har lånt festivalgjerder.

14-10/20: Oppdatering fra kriseledelsen

Det er både innbyggere og medarbeidere i karantene, og tre av disse er knyttet til smitte ved korttidsavdeling Frivolltun. Helse og omsorg overtar ansvar for smittevernlager. 

12/10-20: Lokale smitteverntiltak oppheves med umiddelbar virkning

Kriseledelsen har, med støtte fra formannskapet, besluttet å oppheve de lokale smittevernsforskriftene med umiddelbar virkning. Det er ikke noe i utviklingen den siste uken som tilsier at det er nødvendig å fortsette de lokale restriksjonene, som opprinnelig skulle vare til og med 14.10.2020.

7/10-20: En medarbeider ved Frivolltun smittet

En medarbeider ved korttidsavdelingen på Frivolltun har testet positivt for covid-19. Som en følge av dette har vi satt tre pasienter og ni ansatte i karantene.

Avdelingen med pasienter i karantene har besøksforbud, mens de andre korttidsavdelingene har besøkskontroll. Det er også iverksatt skjerpede smittevernstiltak som påbud om bruk av munnbind.

- Det er ingen pasienter som så lagt har hatt symptomer eller vist tegn til at de kan være smittet, sier kommuneoverlege Vegard Vige i Grimstad kommune.

Medarbeideren som er smittet er koblet til et av smitteutbruddene i Arendal.

Nyhetsbrev fra ordfører og varaordfører - 1. oktober 2020

Kjære innbygger!

Etter noen rolige uker med en tilbakelagt sommersesong, som heldigvis ikke medførte smitteutbrudd hos oss, så opplever vi nå at smittefaren er faretruende nær. Grimstad er en del av et felles bo- og arbeidsmarked og det store smitteutbruddet i Arendal har medført at også vi må ta noen grep. Vi gjør det for å hindre at vi skal oppleve det samme i Grimstad. Og vi gjør det for å unngå at vi kommer tilbake til den situasjonen vi opplevde 12. mars, da hele samfunnet nærmest stengte ned over natta.

Politisk og administrativ ledelse intensiverer arbeidet med kriseledelse og innfører nye smitteverntiltak. Det er viktig for oss å påpeke at restriksjonene vi nå har innført ,ikke er på grunn av stor spredning i Grimstad. Det er for å ta hensyn til våre egne innbyggere ved å være føre var. Daglig beveger mange seg på kryss og tvers av kommunegrenser. Vi ønsker vi å være i tett dialog med våre nabokommuner, og gjennomføre flest mulig like restriksjoner med lokale tilpasninger, noe nasjonale myndighet også anbefaler.

Strengere besøksrestriksjoner på institusjoner og sykehjem, eller begrensninger i tilbud til barn og unge, er inngripende i livene til de av våre innbyggere som er mest avhengig av kommunens tjenester. Det håper vi å kunne unngå ved å gjennomføre smittevernstiltakene som skal begrense sosiale sammenkomster og store arrangement, hvor mange mennesker samles.

I skrivende stund har Grimstad kontroll på smitte og smittesporing. Vi synes det er positivt at innbyggerne som har symptomer velger å gå for å sjekke seg, selv om det bare kan være en høstforkjølelse. Det er å ta ansvar, og det er nettopp det skal vi ta nå.

Vi er også glade for at elever fortsatt kan gå på skolen, at vi har dagsentre og sykehjem som fortsatt kan holde åpent. Vi håper at ved å innføre disse restriksjonene nå, så vil vi også slippe å måtte stenge ned ytterligere. Fordi vi tror at det har en større konsekvens for oss alle.

De nye restriksjonene gjelder i fjorten dager, og det vil bli tatt en ny vurdering innen den tid.
I mellomtiden kan dere finn frem brettspill, kort eller hva det måtte være, og kose dere sammen med deres nære og kjære mens høstværet uler på utsiden.

Ta vare på hverandre, ta hensyn – og følg smittevernsrådene! Sammen skal vi hindre smittespredning.

Beate Skretting (H), ordfører
Lene Langemyr (FrP), varaordfører
 

Lokale smittevernstiltak i Grimstad fra 30. september 2020

Økende smittepress og stadig flere i karantene har gjort det nødvendig å innføre smittebegrensende tiltak fra i dag. Formannskapet har besluttet å redusere private sammenkomster til maksimalt 10 personer og maksimalt 50 personer på arrangement på offentlig sted. I tillegg skal serveringssteder registrere kontaktinformasjon til alle gjester. 

Grimstad har to personer som er bekreftet smittet, og 34 personer i karantene.

Oppdatering fra kriseledelsen - 21. september 2020

Kort status fra pressekonferanse:
Grimstad har én person som er bekreftet smittet, og det har vært jobbet med smittesporing.
Personen er bosatt i Grimstad og er i karantene.

Fra 23. september åpner Grimstad kommune egen teststasjon ved brannstasjonen. Innbyggere på avtale tidspunkt per telefon for å få utført koronatesten. Jobbes med å få på plass en digital timebestilling. Den ventes å være klar i løpet av kort tid.

To studenter fra Grimstad, bosatt i Bergen, er bekreftet koronasmittet - 3/9-20

Kommuneoverlegen bekrefter at to personer i 20-årene, som fikk påvist Covid-19 etter å ha blitt testet i Bergen for et par dager siden, begge studerer og bor i Bergen. De er imidlertid fortsatt folkeregistrert på sine foreldres adresse i Grimstad.

Ingen av dem har vært i Grimstad de senere ukene. De har heller ikke blitt smittet i Grimstad eller kunnet smitte noen i Grimstad. Smitteoppsporing gjennomføres primært av smittevernkontoret i Bergen.

Orientering til formannskapsmøte 30. april 2020

Både ordfører Beate Skretting og rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte formannskapet om status i koronaarbeidet.

Rådmannens orientering

"Kriseledelsen hadde møte 29. april 2020 med følgende statusoppdatering om koronaepidemien for Grimstad:

 • Det er foreldre til 55 barn som foreløpig ikke har ønsket å benytte barnehageplassen
 • Det er 34 elever som har omsorgstilbud i skole på grunn av foreldre med samfunnskritisk funksjon
 • De fleste elevene er på plass i 1. til 4. klasse, fraværet er innenfor normalt fravær
 • Det har vært mye dialog mellom ansatte, ledere og tillitsvalgte om på åpningstid, renhold, bemanning og kohorter for å finne gode løsninger
 • Det har vært spørsmål om kortere oppsigelsestid for SFO-plass – vi forholder oss til gjeldende retningslinjer for eventuell oppsigelse av SFO-plass, men tar individuelle vurderinger ved behov
 • Vi har nå to ansatte og én bruker i karantene i helse- og omsorgssektoren
 • En innbygger har fått påvist smitte
 • Det er 1151 dagpengesøkere hos NAV, det er en positiv bevegelse i markedet
 • I regionalt samordningsorgan ble det presentert scenarier som viser smittetopp sen høst, sykehuset planlegger for smittetopp i juli
   
 • Rådhuset er åpent for avtalte besøk frem til 14.august, dette vurderes i tråd med nasjonale retningslinjer. Ansatte arbeider på hjemmekontor, eller på jobbkontor etter avtale med leder
 • Det er fremdeles en grense på 5 personer ved møter eller på befaringer
 • Det lages noe lokale veiledere for turistnæring basert på nasjonale veiledere eller vises til NHOs bransjeveileder og FHI
 • Det er satt ned en arbeidsgruppe ledet av ordfører for planlegging av tiltak for sommersesongen for at være gjester og innbyggere skal oppleve en trygg kommune – ordfører informerer om dette
   
 • Korps, kor og orkestre kan nå øve med inntil 30 deltagere og med to meter imellom – og korpsene våre er i gang med øving til noe aktivitet på 17.mai
 • Det er annonsert informasjon om hvordan vi skal forholde oss fremover, eksempelvis for kulturaktiviteter for færre enn 500 personer."

Ordførerens orientering

"Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene og utfordringene som ligger foran oss med tanke på "sommersesongen 2020 og Covid19".

Det har vært spilt inn i møter mellom kommunen og næringsforeningen at vi har behov for å se på hvordan vi best kan løse smittevernutfordringene i sommer. Dette er fulgt opp i kriseledelsen.
Det er et ønske om at vi kan gjennomføre sommersesongen på en god måte slik at vi ivaretar tryggheten til våre innbyggere og våre tilreisende sommergjester.

Grimstad er til vanlig også et yndet feriemål om sommeren, og i år kan det ligge an til enda større grad av innlandsreisende. Dette er jo veldig positivt – ikke minst for næringslivet vårt – men det gir også noen utfordringer i den tiden vi står i med koronapandemien.

I den forbindelse har kommunens kriseledelse besluttet å nedsette en arbeidsgruppe for å se på hvordan vi best kan løse dette.  Ordfører leder arbeidet ,og har koblet på ressurspersoner som er sentrale i denne sammenheng. Gruppen vil koble på andre ved behov, og vil naturlig nok også ha tett dialog med kommuneoverlegen.

De som er invitert med i dette arbeidet er ordfører, næringssjef, turistsjef, kommunalsjef for samfunns- og miljøsektoren, enhetsleder for kulturtjenesten, daglig leder Grimstad Næringsforening og daglig leder Grimstad Min By."

Nyhetsbrev fra ordfører og varaordfører - 8. mai 2020

Kjære innbyggere

Vi gleder oss over at vi nå åpner opp flere områder av samfunnet vårt, og vi er glad for at regjerningen legger opp til at det skjer gradvis og kontrollert.
Likevel er det viktig at vi alle fortsatt bidrar med å overholde smittevernhensynene. Det er slik vi lykkes.

Barn og unge går foran som gode eksempler. Et nytt begrep vi har lært av dem denne uken er å «antibakifisere» overflater og kontaktflater. Det ryktes også at de alle nå kan «vaske-henda-sangen», og de teller til 20 sekunder under håndvasken. Og ikke minst, så opplever vi at barn og unge er veldig flinke til å begrense kontakten med andre, noe vi vet er krevende! De tar rådene alvorlig – og vi er så stolte av hvordan de tar sitt ansvar med glede, og holder oppe humøret.

Vi politikere ser særlig frem til at vi nå kan planlegge for å avholde møter med fysisk tilstedeværelse, innenfor begrensningen av maksimalt 50 personer tilstede. Det har denne uken vært jobbet med å se på hvordan vi på en god måte kan ivareta alle hensyn til smittevern slik at det blir trygt for alle tilstedeværende. Vi gleder oss til å finne tilbake til den gode dynamiske arbeidsformen som det har vært krevende å ivareta i nettmøter. Vi vil benytte anledningen til å takke representantene i kommunestyret, råd og utvalg for at alle har velvillig har bidratt til at Teams-møtene tross alt har fungert veldig bra – det har krevd litt ekstra innsats og godvilje fra oss alle. Det har vært gledelig å se samarbeidet for å få dette til å fungere.

Denne uken, og særlig i den tiden vi står i, fremmaner refleksjoner på mange områder. Vi åpner gradvis opp samfunnet vårt igjen, og det er til glede for mange.
Fra og med neste uke, kan alle elever igjen starte på skolen, serveringssteder uten mat kan åpne og flere andre restriksjoner vil også lettes på. Alle lettelser forutsetter at man har kontroll på viruset.
Derfor må vi være rigget dersom det vil komme en lokal oppblomstring, og fortsette å følge nasjonale og lokale føringer.

Den 8. mai feirer vi Frigjørings- og veterandagen, og i år markerer vi at det er 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon. Vi har i dag vår frihet, vår selvstendighet, vårt demokrati og vår fremtid – fordi noen kjempet for det. Takk til alle dem som gav det til oss, for de var også med på å gi oss håpet. Og vi tar det med oss også i dag, når vi i disse tider spre rundt oss med budskapet: Det vil bli bra!

Vi ønsker dere alle en fin 8. mai, og en riktig god helg!

Beate Skretting, ordfører (H)
Lene Langemyr, varaordfører (FrP)

Nyhetsbrev fra ordfører og varaordfører - 29. mai 2020

Kjære innbyggere

Pinsen står for døren og vi kan nyte nok en langhelg. Metrologene varsler at vi kan belage oss på sommertemperaturer fremover, og vi ser også at feriegjestestene har begynt å ankomme hyttene sine. Under normale omstendigheter kunne man sagt at alt er som det skal være.

Grimstad ligger på topp-ti listen over reisemål på visitnorway.no og mange forbereder seg på en sommer med yrende folkeliv. Det er tydelig at byen våkner til liv etter både en regntung vinter og korona-nedstenging. Samtidig minner kommuneoverlegen og nasjonale myndigheter oss på at det er viktig at vi balanserer behovet for å ta igjen tapte med å fortsette å overholde råd og restriksjoner for å redusere smittefaren.

Nedgang i ledigheten

Mens vi gradvis gjenåpner samfunnet og tar tilbake hverdagen vår, så gjenspeiles det også i positiv retning på arbeidsmarkedet. Under toppen av koronautbruddet var det 1 196 personer som søkte dagpenger i Grimstad, det utgjør nær 11 % arbeidsledighet. De siste rapportene viser nå at andelen er redusert til 6,2% (720 personer) – det går i riktig retning. Vi gleder oss over at flere permitterte nå tas inn igjen i jobb, og for hver enkelt arbeidstaker er det av stor betydning å få komme tilbake til arbeidsplassen sin.

Neste uke skal det vært oppfølgingsmøte mellom kommunen, Nav og Næringsforeningen der vi følger utviklingen på arbeidsmarkedet i kommunen tett. Det har vært avholdt flere slike møter de siste månedene. Det er viktig at også politisk ledelse holdes oppdatert over utviklingen for både næringslivet og arbeidstakere i den spesielle situasjonen vi er midt oppi. Og vi vil følge opp den vedtatte tiltakspakken for næringslivet fremover for å se at tiltakene kommer i gang.

Skole og barnehage

Elevene i skolene våre går nå mot en mer normal skolehverdag, og kan de siste ukene av dette semesteret ha undervisning i normale gruppestørrelser etter at regjeringen nylig kom med nye retningslinjer. De samme endringene gjelder også for barnehagene. Skolene og barnehagene våre vil tilrettelegge for at full gjenåpning kan foregå på en god og forsvarlig måte, både for elever og ansatte. Informasjon vil bli sendt ut til foresatte når dette er klart.

Politisk gladsak

Vedtaket i fylkets samferdeslutvalg om at 10 millioner settes av på prioriteringslisten til ny gang- og sykkelvei i Homborsund er definitivt denne ukens høydepunkt. Dette er en sak det har vært jobbet mye med i mange partier, og de partigruppene som også på fylkesnivå fulgte opp saken helt inn i mål skal ha en stor takk for jobben! Så skal vi her lokalt følge opp pågående reguleringsarbeid og klargjøring for at tryggere skolevei endelig kan realiseres på denne strekningen.

Ellers har vi registrert debatten om ytringsklima og debattform, både blant politikere og innbyggere. Vi er glade for at det er stort engasjement i kommunen vår i mange saker, vi setter pris på en fargerik debatt og vi verdsetter en respektfulltone der sakene er i fokus og man «går etter ballen, ikke mannen». Vi setter også pris på all kontakt med innbyggere som ringer, melder, mailer eller stopper oss på gaten for å slå av en prat om en sak de brenner for. Det er både lærerikt, informativt og hyggelig.
 

Vi ønsker alle en god pinse og minner om at de politiske sakene til neste møterunde publiseres neste uke hvis noen har interesse av å følge med på hva som røre seg på den politiske arenaen akkurat nå.

Beate Skretting (H), ordfører
Lene Langemyr (FrP), varaordfører

Status 15. mars 2020

Kriseledelsen har fulgt situasjonen nøye gjennom helgen.
Vi oppfordrer alle til å følge med på nyheter fra nasjonale myndigheter og å gjøre seg kjent med lokale restriksjoner.
 
Vi ser at mange organiserer praktisk hjelp for andre i denne tiden. Dette er vi svært takknemlige for, og minner om å ha gode rutiner for å håndtere risiko for smitte når dere utfører hjelpen. Det er også mange som må være på jobb for å sikre samfunnskritiske oppgaver og nødvendige helsetjenester, tusen takk til alle dere.
Vi andre bidrar med vår dugnad gjennom de tiltakene regjeringen har innført.

Det er innført et lokalt forbud mot å samles i grupper på mer enn ti personer, dette blir håndhevet av politiet (se egen sak). Utendørs idrettsanlegg skal ikke brukes, de blir stengt av kommunen i den grad det er fysisk mulig.
De som oppholder seg på hytter i området, bes dra hjem i tråd med nasjonale føringer.
Det har vært mye fokus på at hamstring av dagligvarer ikke er nødvendig, og vi ber i tillegg spesielt apotekene om å innføre restriksjoner på hvor mye kundene kan kjøpe av varer.

Status 19. mars 2020
 • Kriseledelsen melder etter møte torsdag ettermiddag at situasjonen fremdeles er krevende, men at utfordringer håndteres på en god måte ute i de forskjellige tjenestene.
 • Det er bestemt at 1. mai-arrangementer er avlyst, det samme gjelder barnebokfestivalen og den kulturelle skolesekken.
 • Kommuneoverlegen har så langt ikke fått noen tilbakemelding om at noen i Grimstad er smittet.
 • Formannskapsmøtet 19. mars ble gjennomført digitalt. Medlemmene satt hver for seg og deltok via Teams.Formannskapsmøte del 1 - Formannskapsmøte del 2
Hilsen fra ordfører og varaordfører til kommunens innbyggere - 20. mars 2020

Kjære alle innbyggere i Grimstad

Vi er nå i en uvirkelig situasjon som preger oss alle. Kommunen har iverksatt kriseledelse, og det er daglige møter hvor det arbeides kontinuerlig med tiltak for å trygge innbyggerne våre. Til nå har vi ingen med påvist koronasmitte i Grimstad, men vi er forberedt på at det også vil ramme oss i nærmeste fremtid. Da må vi ha rigget oss på best mulig måte. 

Mange frivillige ønsker å bidra, og vi er stolte og rørt over det engasjementet som vises hver eneste dag. Det er Grimstads innbyggere på sitt beste! Kommunen har også opprettet et registreringsskjema på kommunens hjemmeside, hvor helsepersonell og frivillige kan melde seg for å bidra. Og det er mange private initiativ på sosiale medier. I disse tider er dere alle uunnværlige. 

Kommunen har opprettet en egen e-postadresse (korona@grimstad.kommune.no) der spørsmål om koronapandemien kan sendes inn, og som støtte for dem som har behov for noen å snakke med i denne krevende tiden, blir det opprettet en hjelpetelefon fra mandag 23.mars kl. 10.00. Dette tilbudet er vi svært glade for å få på plass.  All oppdatert informasjon om lokale tiltak finner dere på kommunens hjemmeside. 

Ansatte i privat og offentlig sektor har i stor grad hjemmekontor, og det utvises smidighet, fleksibilitet og velvilje og til å finne gode løsninger for å holde samfunnet i gang. Den politiske ledelsen i Grimstad synes det er betryggende å se hvordan kommunens ledelse og medarbeidere strekker seg langt for å utføre oppgavene og levere tjenester i en krevende situasjon.
Kommunens politikere er opptatt av å holde hjulene i gang, og vi er godt på vei til å rigge oss for å avholde digitale møter i kommunestyret og alle råd og utvalg. Fremdriften i de politiske sakene må gå parallelt med arbeidet mot smittespredning, men vi må sikre at dette skjer på en god måte av hensyn til saksbehandling, dialog og åpenhet. Derfor jobbes det nå både politisk og administrativt for å finne gode løsninger på dette. 

Vi har full forståelse for næringslivets utfordringer og bekymringer, og ser de store utfordringene vi står overfor. Vi må alle endre hvordan vi lever våre liv for en periode, for å bidra i dugnaden for å begrense smittespredning så mye som mulig.

Butikker og andre næringsdrivende har iverksatt tiltak for å sikre ansatte og kunder på best mulig måte. Tiltakene som iverksettes vil få store konsekvenser for mange, og mange er urolige. Det er derfor godt fint å se den velviljen som utvises, som at mange gårdeiere også bistår sine leietakere for å finne gode løsninger.

Ordfører vil ha særlig oppmerksomhet mot kommunens næringsliv den kommende tiden, og har tatt et initiativ til, sammen med rådmann og næringssjef, å møte Næringsforeningen og NAV for å vurdere situasjonen og se på mulige grep og tiltak lokalt. 

Kriseledelsen jobber med å se på hvilke grep enhetene kan gjøre i ordinær drift for å bidra til å holde hjulene i gang, eksempelvis iverksettelse av prosjekter og andre tiltak for næringslivet. Flere innspill er kommet, og dette er noe vi vil se nærmere på den kommende tiden.

Det kommer stadig forespørsler fra folk som er på hytter i nærområder, hvor de ønsker dispensasjon. Til dem er rådet vårt klart; dra hjem og følg de nasjonale føringene fra regjeringen. Det er nå innført et forbud om å overnatte på hytter i kommuner man ikke bor i, og derfor vil vi ikke prioritere disse forespørslene. 

Situasjonen vi er i preger hverdagen vår sterk. For å bidra i dugnaden til å begrense smittespredning må vi alle gjøre endringer  i dagliglivet  Vi oppfordrer derfor alle til å følge regjeringens, Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets retningslinjer, og respektere dem. I tillegg oppfordrer vi til at dere også setter dere inn i de lokale retningslinjene og restriksjonene. Om smittefaren ikke gjelder deg, så tenk på andre rundt deg.  Vi retter en stor takk til alle som bidrar! 

Nå er det viktig at vi står sammen – for det vil bli bedre. Men før det så har vi alle en jobb å gjøre, og det er viktig at vi gjør den sammen. 

Ta vare på hverandre!

Beate Skretting (H) – Ordfører
Lene Langemyr (FrP) - Varaordfører

Pressekonferanse 25. mars 2020

25. mars hadde kommunen en oppdatering av koronasituasjonen i kommunen.
Se opptak fra pressekonferansen

Pressekonferanse 1. april 2020
Status 7. april 2020

Kriseledelsen har i dag hatt en gjennomgang av regjeringens pressekonferanse, og vil bruke uken etter påske til å planlegge videre arbeid for å følge opp de endringene som ble skissert fra regjeringen. 

Det er fremdeles ikke tillatt å overnatte på hytte i en annen kommune enn den du bor i. I følge regjeringen vil forbudet bli opphevet 20. april 2020.

Se regjeringens pressekonferanse

Pressekonferanse 16. april 2020

Se opptak fra pressekonferanse 16. april 2020 
(Vi beklager at  dårlig lydkvalitet) 

Pressekonferanse 23. april 2020
Hilsen fra ordfører og varaordfører til kommunens innbyggere - 24. april 2020

Kjære innbygger!

Først har vi lyst å si til alle dere som nå starter med en annerledes skolehverdag, lykke til! Det ønsker vi også alle skoleledere og ansatte som nå har snudd seg raskt rundt for å tilpasse dette. Tusen takk!

Vi har kommet dit hen at samfunnet gradvis åpnes opp igjen, og det lettes opp på enkelte restriksjoner.  Det gjør at vi mer enn noen gang må ha tillit til hverandre, og tillit til at alle fortsatt tar smittevernrådene på alvor. Det betyr hyppig håndvask og god hostehygiene, 2-meters avstand og små grupper. Tiltak som de aller fleste av oss nå har fått gode rutiner på. Men dette blir nå enda viktigere fremover.

Som vi har nevnt tidligere, så har arbeidsledigheten økt betraktelig i Grimstad etter hendelsen med korona har inntruffet. Nå kan vi heldigvis se at butikker igjen åpnes og ansatte blir tatt ut fra permittering. Vi oppfordrer derfor dere alle til å handle så mye lokalt som mulig. Det er et ansvar du kan være med å ta, for å bygge næringslivet vårt opp igjen.

Tiden går og det gir oss noen refleksjoner. Vi er kun inne i fjerde måned av dette året. Likevel er det mye som har skjedd og vi kan nok si at året 2020, vil være unntakets år. Også for oss i politisk ledelse. Vi gleder oss til hverdagen kommer tilbake, men inntil da, så ta ansvar for deg selv og ansvar for hverandre.

Alt vil bli bra, vi må bare kjempe sammen!

Vi ønsker dere alle en god helg!

Beate Skretting, ordfører (H)
Lene Langemyr, varaordfører (FrP)
 

Hilsen fra ordfører og varaordfører til kommunens innbyggere - 17. april 2020

Kjære innbyggere - og vel overstått påske

Til tross for denne annerledes-påsken, så håper vi den ble fin og at mange tok oppfordringen fra oss og brukte tiden til å utforske naturen, her i vår egen kommune. Selvfølgelig også da samtidig som dere holdt god avstand, både til påskeharen og andre forbipasserende.

Hverdagen er tilbake, men situasjonen vi står i, er fortsatt den samme.  Selv om vi går mot en forsiktig åpning av samfunnet igjen.

Skoler og barnehager forbereder seg i disse dager på å ta imot elever og gradvis åpne. Dette tror vi vil være bra, både for barn og voksne. Vi ønsker å følge de faglige rådene som gis, og i dette tilfellet, så støtter vi kommuneoverlegen som sier at dette ikke vil være til bekymring. Likevel oppfordrer vi til å være ekstra påpasselig dersom barnet ditt kan ha antydninger til symptomer. Da bør det holdes hjemme. Vi oppfordrer alle til å følge de smittevernrådene som gis.

Per dags dato er det ingen nye innbyggere som har fått påvist smitte i Grimstad. Det er vi glade for. Likevel er vi i beredskap og er rigget for spredning. Kriseledelsen vil fortsatt følge situasjonen tett fremover.

Vi ønsker denne gang å gi en ekstra honnør til rådmann og kriseledelse for håndteringen av situasjonen, og til alle ansatte som er løsningsorienterte og står på.
Tusen takk for innsatsen!

Vi ønsker alle en riktig god helg, og ta vare på hverandre!


Beate Skretting (H), ordfører
Lene Langemyr (FrP), varaordfører

Status 8. april 2020

Siste nytt fra kriseledelsen i Grimstad kommune

v/ ordfører Beate Skretting, rådmann Tone Marie Nybø Solheim og kommuneoverlege Vegard Vige

Vi vil rette en stor takk til alle som har en samfunnskritiske rolle og som står ekstra på for at vi alle skal være trygge og bli ivaretatt i helsevesenet, av brann- og redningstjenestene og beredskapsarbeid ellers. Det gir en stor trygghet for oss alle å vite at mange er på jobb for å ivareta innbyggernes sikkerhet.

For selv om mange nå har tatt påskeferie og kan nyte noen rolige helligdager, så er det mange som likevel skal jobbe for å holde samfunnshjulene i gang. Og med koronapandemien hengende over oss, vil det i år gjelde flere enn normalt.

Smittevernutstyr produsert på dugnad

Denne uken fikk rådmann og ordfører overrakt en stor mengde smittevernutstyr. I løpet av helgen er utstyret blitt produsert på dugnad av sanitetsforeningen og Anna Elise Svennevig hos Littanna. De har organisert leveranse av materialer, koordinert og satt i sving produksjon, og levert gjenbrukbare smitteverndrakter med luer og munnbind. Dette kan bli avgjørende for ansatte i helsevesenet om det skulle bli utfordringer med å få tak i nok smittevernutstyr.

Kommunens ansatte har også på kort tid satt i stand et vaskeri i garderobene i svømmehallen. Vaskeriet kan sørge for rengjøring og gjenbruk av sårt tiltrengt verneutstyr for å håndtere smittefaren på en trygg og god måte.

Det er fantastisk å se slik kreativitet og dugnadsånd i samspillet mellom kommunen, frivilligheten og privat næringsliv. Dette er rett og slett imponerende – og vi retter en stor takk for innsatsen!

Rolig inngang til påsken

For å oppsummere status rundt koronapandemien i Grimstad, så kan det fra kriseledelsen rapporteres om en rolig inngang til påsken. Driften i enhetene går tilnærmet som normalt, med de restriksjoner og tiltak som må implementeres og håndteres.

Det er fortsatt kun én person med påvist koronasmitte som er bosatt i Grimstad, og mange testresultater har den siste tiden kommet inn med negative prøver. Det viser at de tiltak som er iverksatt har bidratt til å redusere smittespredningen her lokalt.

Testing av koronasmitte

I Grimstad foretar vi testing ut fra de krav til testing som foreligger. Dette skal være likt for hele landet. Det vil si at det kun er helsepersonell med direkte pasientkontakt, personer som har vært i nærkontakt med andre som er bekreftet smittet, og luftveispasienter som skal legges inn, som testes. Kommuneoverlegen håper at det vil åpnes opp for mer testing etter hvert.

Skoler og barnehager

Regjeringen presenterte flere endringer på pressekonferanse 7. april. Blant annet kan barnehagene starte opp igjen fra 20. april. Fra 27. april kan elever på 1.–4. trinn komme tilbake på skolen, og skolefritidsordningen vil også åpne.

I løpet av påsken, og i uken etter, vil skoleadministrasjonen, i samarbeid med skoler og barnehager, gjøre nødvendige tiltak for at det skal være trygt både for barn og ansatte å være tilbake i henholdsvis barnehagen og skolen.

Tiltakene i helse- og omsorgssektoren

Til tross for at institusjonene våre er stengt for besøkende, så er det for tiden god stemning og et positivt fokus på aktiviteter på våre omsorgssentre. Det har blant annet vært avholdt utendørs konserter med frivillige musikere, og de ansatte gjør en stor innsats for å skape trivsel i denne spesielle situasjonen.

Både beboere og pårørende viser stor forståelse for de tiltak og restriksjoner som er satt i verk for å begrense smittespredningen av koronaviruset på institusjonene, der det er mange i risikosonen. Det er krevende for mange, og vi vil takke alle for tålmodighet og kreativitet når hverdagen skal fylles med meningsfylt innhold, samtidig som det er innført strenge restriksjoner. 

Virksomheter hvor helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre har en-til-en-kontakt, kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt, forutsatt at en bransjestandard for smittevern er på plass og blir fulgt. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

Stor skogbrannfare

Det er stor skogbrannfare for tiden og vi oppfordrer innbyggerne til å ikke tenne bål skog eller utmark. Som følge av koronasituasjonen må brannvesenet prøve å begrense antall møtepunkt for hindre smittespredning og en skogbrann kan føre til en stor ansamling folk. Vi trenger brannvesenets ressurser når det virkelig gjelder, ikke til oppdrag eller hendelser som kunne vært unngått.
Vi minner også om det generelle bålforbudet året rundt i tettbebygd strøk.

Vis hensyn når du er i butikken!

Vi ber alle vise hensyn i butikken slik at alle får en trygg handel, både kunder og ansatte. God håndhygiene og å holde avstand er viktig også på handletur, og mange forretninger har gjort en rekke tiltak for å begrense smittespredning. Likevel kommer det inn meldinger om at forholdene noen steder kunne vært bedre. Det er i dag ingen ordning for å følge opp smittehåndteringen i butikker, men dersom dette ikke bedres, så vurderer kriseledelsen å etablere en tilsynsordning over påske. 

Informasjon på flere språk

Ordfører og rådmann har denne uken jobbet sammen med kvalifiseringstjenesten for å lage en informasjonsvideo på flere språk. Det er viktig å også nå ut til våre fremmedspråklige innbyggere med informasjon om nødvendige smittevernhensyn.

Idrett og lek

Det mange som gleder seg over at de utendørs idrettsanleggene er åpnet, men det er viktig at alle husker smittevernrådene for å unngå smittespredning – også under idrett og lek.

De ulike idrettsforbundene skal utarbeide egne koronavettregler, og kommunen vil derfor ikke lage egne vurderinger eller regler for bruk av anleggene. Det åpnes heller ikke opp for varianter og tilpasninger til de restriksjonene som er gitt av nasjonale myndigheter.

Drive-in-arrangementer

Det er også åpnet opp for muligheten for drive-in-arrangementer, slik som gudstjenester og kino. Kommuneoverlegen har lagete retningslinjer for hvordan dette kan gjennomføres, og de oversendes aktuelle arrangører.

Drift - og samtidig beredskap

Bremsing av smittespredningen utsetter toppen på epidemien, og det redusere antall syke. Hvor lenge vi skal holde trykket opp med nåværende restriksjoner, er det naturlig nok knyttet stor spenning til, også i kriseledelsen i Grimstad. Men vi forholder oss til de nasjonale føringer som måtte komme, og ser pr dags dato ikke noen grunn til å innføre egne lokale tiltak utover det.

Vi vet det vil komme flere smittede og flere syke. Det er vanskelig å forutse når dette vil skje, men kommunes enheter jobber nå godt med å ivareta den løpende driften, samtidig som det er planlagt for å håndtere en utvikling i situasjonen med koronaviruset.

Selv om dagene er annerledes og vi alle er preget av situasjonen, så er det heldigvis noen ting som forblir uendret. Vi er privilegert og heldige som er omgitt av flott natur og gode turmuligheter i alle deler av kommunen. Og når vårværet viser seg fra sin beste side, så håper vi mange får muligheten til å oppdage nye turstier, og klarer å kjenne på påskefreden selv om hytteturen eller andre planer må utgå.

Riktig god påske!

Hilsen fra ordfører og varaordfører til kommunens innbyggere - 3. april 2020

Kjære innbyggere!

Påsken står foran oss og det vil bli en annerledes påske for alle.

Tre uker er nå gått, og kommunen er fortsatt i kriseberedskap. Det er krevende tider, både for barn og voksne. Voksne som har hjemmekontor, er permittert eller blitt arbeidsledige. Barn som ikke får utløp for energien sin fordi aktiviteter er satt på hold. Vi håper likevel at alle kan holde motet oppe. For det vil gå over!

Vi har en markant økning av antall arbeidsledige,og er nå oppe i 1000 nye registreringer hos NAV siden begynnelsen av mars. Det viser alvoret i situasjonen vi nå befinner oss i, og formannskapet vedtok i sitt møte på torsdag flere tiltak som skal kunne være med å sysselsette både arbeidsledige og permitterte.  

Vi ønsker å gi en ekstra honnør til de bedriftene som nå tenker kreativt og nytt, vi er imponert over omstillingsevnen som vises.

Takk til dere alle, for tålmodighet i denne krevende situasjonen. Vi ser at mange tar situasjonen svært alvorlig og overholder restriksjonene som vi er pålagt, men vi vil likevel benytte anledningen til å presisere at smittefaren på ingen måte er over enda.

Det betyr at selv om våre utendørs idrettsanlegg nå er åpnet opp for trening, så er det viktig at alle overholder smittevernrestriksjonene for bruk av anleggene. Det vil si at det MÅ holdes avstand – og det kan ikke være flere enn 5 personer som trener sammen. Det er viktig at dette overholdes slik at smittespredning begrenses også under trening og lek.

De nasjonale restriksjonene som gjelder kan vi som kommune ikke dispensere fra, og det medfører at det kun åpnes opp for en begrenset aktivitet på våre utendørs anlegg. Imidlertid kan kommunene etablere strengere regler, slik at vi må se an hvordan dette utvikler seg, og løpende vurdere om det blir behov for nye tiltak. For risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo mindre avstanden mellom personer er.

Naturen er også åpen, og det er i tider som dette at vi virkelig kan verdsette at vi har gode turmuligheter i alle deler av kommunen. Bruk muligheten til å utforske nye turområder og bli kjent med Grimstad fra kyst til hei – og treffer dere påskeharen eller andre på veien – så gjelder også her fremdeles behovet for å holde avstand og ta nødvendige smittevernhensyn.

Vi ønsker og håper at alle får en god påske innenfor kommunegrensen vår, og vi oppfordrer igjen til å følge med på nasjonale og lokale restriksjoner.

God påske fra oss og ta vare på hverandre!

Beate Skretting (H)
ordfører
Lene Langemyr (FrP)
varaordfører

 

Nyhetsbrev fra ordfører og varaordfører - 27. mars 2020

Kjære innbyggere!

Nok en uke har gått, og situasjonen strammer seg til rundt oss, med stadig flere restriksjoner. I Grimstad har vi også strammet inn, både på private arrangement og begravelser. Vi følger også de sentrale myndigheters oppfordringer.

Formannskapet vedtok på torsdag blant annet å stramme inn restriksjonene for antall personer som kan samles til 5 personer, og vedtok også at campingplasser betraktes likt som hytter når det gjelder forbud mot overnatting.

Første bekreftet smittetilfelle i Grimstad, kom torsdag ettermiddag. Dette blir fulgt opp av kommuneoverlegen, og arbeidet med smittesporing ble igangsatt umiddelbart.

Vi regner med at situasjonen også i Grimstad vil utvikle seg, og vi jobber kontinuerlig med å rigge helsetjenestene slik at vi skal kunne ha kapasitet til å ivareta de koronasyke som vil trenge behandling. Det jobbes i den forbindelse med å øke antall sengeplasser slik at vi skal være klare når behovet melder seg.

Kommunen er fortsatt i full kriseberedskap og vi trenger at alle bidrar for at vi skal komme oss gjennom denne utfordrende situasjonen. Det gjør hver enkelt av oss best ved å begrense smittespredningen så mye som mulig. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste alle til å følge de restriksjonene som gjelder, og særlig overholde karantenebestemmelsene slik at vi ikke utsetter hverandre for smitte.

Vi vil igjen benytte anledningen til å minne om at kommunen har opprettet en hjelpetelefon for dem som trenger noen å snakke med i en tid der mange kanskje føler deg ensomme eller bekymret, og at det er opprettet en epostadresse der helserelaterte spørsmål om koronaviruset kan sendes inn. Det er også gledelig å se at det er godt over 120 innbyggere som har meldt sin interesse gjennom frivillighetsskjemaet som ble lagt ut på kommunens hjemmeside.

Arbeidsledigheten i Grimstad har økt betraktelig de siste ukene og det er bekymringsfullt. Derfor arbeider vi nå med løsninger som kan øke sysselsettingen. Ordføreren har denne uken hatt møte med Næringsforeningen og NAV. Rådmannen ser nå blant annet på om det er muligheter for å fremskynde prosjekter, dele opp i mindre anbud, gi betalingsutsettelser og andre tiltak som kan bidra.
Det er lagt frem nye tiltak fra regjeringen som vi håper kan støtte godt opp om næringslivet slik situasjonen er nå.

For å hjelpe næringslivet i denne vanskelige tiden så vedtok også Formannskapet i sitt ekstraordinære møte denne torsdagen at innbetaling av eiendomsskatten til næringsdrivende vil utsettes.

Det kommer også henvendelser fra firma og privatpersoner som ønsker å bidra med innspill på hvordan vi skal holde hjulene i gang. Det setter vi stor pris på.

Takk for at dere bidrar, og ta vare på hverandre

Beate Skretting (H) – ordfører
Lene Langemyr (FrP) - varaordfører

Status 23. mars 2020

Det er ingen store endringer i sektorene og tjenestene løpet av helgen.

I formiddag åpnet en kontakttelefon for en prat med deg som opplever økt bekymring, engstelse eller ensomhet. Målet med tilbudet er en veiledende prat om hva du kan gjøre for å mestre hverdagen. Kontakttelefon  480 59 244 kl 9-15. 

Skolene setter etter hvert også opp «hjertetelefoner» hvor elever kan henvende seg hvis de trenger noen å snakke med. Informasjon om dette blir lagt ut på de respektive skolenes hjemmesider.

Det er ikke kommet meldinger om at noen er bekreftet smittet i Grimstad.

Status 20. mars 2020

Det pågår gode tilpasninger og stor innovasjonsaktivitet i enhetene i kommunen, slik at driften stort sett går som normalt. Situasjonen kan endre seg på kort varsel, og kriseledelsen følger situasjonen nøye gjennom helgen.

Per fredag ettermiddag er det ingen bekreftede smittetilfeller i Grimstad kommune.

Oppdatering/pressekonferanse 16. mars 2020

16. mars hadde kommunen en oppdatering av koronasituasjonen i kommunen.
Se opptak av pressekonferansen.

Nyhetsbrev fra varaordfører - 15. juli 2020

Kjære innbyggere og turister!

Det er utrolig hyggelig å se så mange mennesker med smil og latter i byen vår, til tross for den situasjonen vi befinner oss i. Det er lett å glemme de nasjonale retningslinjene for smittevern når vi har fine dager sammen med venner, familie, samtidig som man koser seg med god mat og drikke.
Derfor er det viktig å minne seg selv på at hver og en må ta ansvar og vise hensyn.

Politisk og administrativ ledelse har fortsatt kriseledelsesmøte hver uke, nettopp for å gjøre opp status for smittevern og eventuelle ekstratiltak som må gjøres. Dette samtidig som vi får kontinuerlige tilbakemeldinger fra både innbyggere og turister.

Enkelte mener vi er overhysteriske, mens andre mener vi har for lite kontroll. Dette er noe vi løpende vurderer i kriseledelsen. Smittekontrollører er på plass, så vennligst vær hyggelige mot dem dersom de kontakter akkurat deg.

Det er likevel på sin plass å gi stor honnør til både butikker og restauranter, som virkelig har gjort sitt ytterste for å tilpasse seg.  Nå er det opp til hver enkelt å tenke på det.
Smittevernstiltakene bidrar til endringer i rutiner, både for ansatte og gjester. Blant annet er et av tiltakene at enkelte steder nå tar bestilling ved bordene. Det har kommet oss for øre at flere drar fra regningen sin.
Så, tenk på andre enn seg selv, både ved å huske å betale regningen når dere drar fra utestedet, til å huske en god køkultur når dere skal kjøpe is. Dette er næringer som også har vært gjennom en krise, med både stenging og permitteringer. Men dugnaden er ikke over, og det er viktig at vi alle oppfører oss og følger retningslinjene som er satt.

Ønsker alle en fortsatt god sommer, og ta vare på hverandre!

Lene Langemyr (FrP)
Varaordfører og fungerende ordfører

Nye retningslinjer for besøkende til bo- og omsorgssentrene i Grimstad - 5. august 2020

På grunn av økende smittepress skjerpes reglene for besøkende til sykehjemmene ved Frivolltun og Feviktun. Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til pasienter.

Så langt har ingen blitt påvist smittet av koronaviruset i Grimstad kommune, men vi ser en økning av smitte i Norge – og ikke minst internasjonalt. Stadig flere land som har blitt kategorisert som grønne blir røde, samtidig som mange velger å reise ut av Norge på korte eller lengre turer. På bakgrunn av dette velger Grimstad å følge etter Sørlandet sykehus’ retningslinjer for å skjerme en av våre mest utsatte grupper.

Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til pasienter ved sykehjemmene på Frivolltun og Feviktun. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel. Vi anbefaler også at besøkende til omsorgsboliger følger de samme retningslinjene.

De nye reglene rundt besøk gjelder fra onsdag 5. august 2020.

For mer informasjon kan du kontakte kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs på epost eller mobil 92211995.

Pressekonferanse 21. august 2020

21. august holdt kommunen pressekonferanse. Ordfører Beate Skretting oppsummerte hvordan koronapandemien var håndtert i sommer og hvordan situasjonen er i Grimstad per dags dato. Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om kommunens planlegging i tiden som kommer, og kommuneoverlege Vegard Vige informerte om smittesituasjonen.  

Krevende sommersesong

Ordføreren startet med en kort oppsummering av sommeren. I forkant av sommersesongen jobbet en egen arbeidsgruppe med å tilrettelegge best mulig for «Sommer2020 med Covid2019».  

Fra alle involverte har det utelukkende vært positive tilbakemeldinger på dialogen og samhandlingen i denne sammenhengen, og det er gledelig. Sammen har man lykkes med å få til mange gode tiltak, tiltak som ordføreren mente har bidratt til at sommeren forløp på en god måte under veldig spesielle omstendigheter.

Det er gitt gode tilbakemeldinger på renhold, søppeltømming og ikke minst korona-vertene som har vært godt synlige i bybildet. Håndsprit har vært synlig tilgjengelig nær sagt over alt, til og med i lyskrysset.

De næringsdrivende har bidratt med gode smitteverntiltak på alle forretninger og spisesteder, med økt bemanning mange steder, for å ivareta behov for vakthold og renhold på en så god måte som mulig. Ordføreren berømmet kommunens næringsliv for innsatsen i en veldig travel periode.
I tillegg har det vært god kontroll på skjenking og servering, og det har gått greit generelt sett.

Ordføreren rettet også en stor takk til Grimstads innbyggere som har passet på seg selv og andre.

Ruste oss for neste sommer

Nå er det tid for evaluering for å ta lærdom av den tiden vi har vært gjennom, og for å kunne ruste oss på best mulig måte for neste sommer.

Bobilparkering har vært en stor sak denne sommeren, og i forbindelse med evalueringen skal det avholdes et møte med campingnæringen for å se på mulige løsninger for neste sesong.

Takk for innsatsen

Ordførerens hovedbudskap var å takke alle; innbyggere, næringsdrivende, feriegjester og også kommunens ansatte for innsatsen de siste ukene. Hun mente at innsatsen som er lagt ned i fellesskap har vært avgjørende for at vi kan se tilbake på en vellykket sommer.

Næringslivet melder om rekordomsetning, smittetallene er lave og tilbakemeldingene som både besøkende og fastboende gir er i all hovedsak positive og beskriver en sommerby som de har satt pris på å være i.

Smittevern er fremdeles viktig!

Skoler og barnehager i gang igjen, ferien er over for de fleste og studentene har ankommet byen. Tilsynelatende en vanlig augustmåned.

Ordføreren oppfordret imidlertid alle til å huske at smittevernreglene, siden vi befinner oss i en situasjon som kan bli langvarig.

- Vi må være utholdende og hjelpe hverandre til å overholde smittevern på en best mulig måte også utover høsten! avsluttet ordføreren.

Hva gjør kommunen framover?

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om kommunens arbeid framover.

I kultur- og oppvekstsektoren er skolene på det gult nivå, og hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene har også tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Alle elever har fast klasserom og faste plasser i klasserommet. 
I tillegg er renholdet forsterket.

Informasjon til elever og foresatt skjer via skolens digitale kommunikasjon. I tillegg vil oppdatert informasjon legges på nettsidene.

I helse- og omsorgssektoren styrkes nå tilbudet innen hjemmebaserte tjenester ved å åpne dagsenter i de tidligere lokalene til Grimstad barnehage.  Antall dagsenterplasser på Frivolltun bo- og omsorgssenter og Feviktun bo- og omsorgssenter vurderes fortløpende med tanke på smittevern.

Økonomisk sosialhjelp øker noe, og arbeidsledigheten er nede på 4,8%.

I samarbeid med Arendal kommune og Froland kommune er det opprettet teststsjon og luftveisklinikk på legevakten i Arendal. Det har vært stor pågang og kø på telefon både til kommunen og legevakt, men dette er nå bedret.

Når det gjelder besøksrutinene på sykehjem og omsorgsboliger, så vurderes disse kontinuerlig for å sikre at de ivaretar nødvendig smittevern. Kommunen søker også tilskudd til besøksverter som kan

om besøksrutinene våre på sykehjem og omsorgsboliger ivaretar nødvendig smittevern, søker tilskudd til besøksvert.

Utenbys studenter ved Universitetet i Agder, som ikke har fastlege i kommunen, blir testet på Brannstasjonen legesenter.

Helsesektoren er forberedt og beredt, samtidig som ordinær drift går sin gang.

I samfunns- og miljøsektoren har man faste lag og begrenset antall ansatte i turnus i brannvesenet, for å hindre og begrense en eventuell smitte. Sektoren støtter andre sektorer med forsterket renhold og tilrettelegging for å ivareta smittevernet.

Åpner rådhuset

Fra 1. september er det planlagt å åpne rådhuset for besøkende.

Smittesituasjonen i Grimstad 

Kommuneoverlege Vegard Vige minnet om at vi ikke har hatt lokal smittespredning. Vi har ikke hatt smitte siden i vår.

- I Grimstad har vi ikke begynt. Vi har planlagt, gjort oss klare og forberedt oss, men den virkelige innsatsen har ikke begynt. Det er et vrient budskap nå som vi har holdt på så lenge, sa kommuneoverlege Vegard Vige.

Sommeren har vært en ekstra belastning for helsetjenestene. Det har vært flere turister enn vanlig og mange fastboende har holdt seg hjemme.

Husk smittevernreglene!

1 meter - håndvask - hold deg hjemme når du syk

Nyhetsbrev fra ordfører og varaordfører - 14. mai 2020

Vi ønsker dere alle en god 17.mai.

Vi synes 17.mai er en av de beste dagene i løpet av året, en dag vi hvert år ser frem til. Denne dagen feirer vi nasjonen Norge sin bursdag, vi feirer vår følelse av frihet og stolthet over landet vårt. Og vi gjør det ved å samles til folkefest og la det norske flagget vaie. Det er barna som er fremtiden vår, og derfor har vi også sagt at dette er barnas dag.

Men i år blir mye annerledes. De tradisjoner vi har må tilpasses strenge smittevernregler, og det er intet unntak på en dag som 17. mai. Vi kan høre barnehager og skoler øve på å synge 17.mai-sanger, men de får ikke gå i tog. Vi kan høre korpsene øve, men vi får ikke høre hornmusikken i gatene gjennom byen slik vi pleier.

Heldigvis har det vært gjort mange tilpasninger for å lage en folkefest som gjør at dagen vil bli fin, og kanskje den 17.mai vi alltid vil huske. Derfor vil vi berømme 17.mai-komiteen for å lage et program tilpasset smittevernhensynene som vil gi oss en fin markering av dagen. Og alle dem som bidrar blant annet med å arrangere båtparade skal ha en stor takk for bidraget. 

Det er godt å se at det er så mange løsningsorienterte innbyggere i byen vår, vi vet at enkelte har laget både sekkeløp og hesteskokasting hjemme med barn og barnebarn. Vi vet også at 17.mai frokoster blir både til lunsj og middager. Det er rørende å se, at selv om det blir en annerledes dag, så tilpasser alle seg til den situasjonen vi er i.

Vi vil også få rette en takk til russen som har vært tålmodig i denne tiden. Vi unner dere virkelig å kunne feire avgangsåret nå, de siste dagene.

Samtidig minner vi om at alle må være observante og fortsatt følge de føringer og restriksjoner som er lagt. For selv om vi er glade for de lettelsene som har kommet, så er det som kommuneoverlegen sier «det er nå vi må bruke smitteverntiltakene».

Vi er så heldige at vi bor i et fredelig land. For det er ingen selvfølge at vi har ytringsfrihet, religionsfrihet og i normaltider kan gi politiske motstandere en klem, uten å bli fengslet eller skadd på andre måter. Det må vi huske på når vi om få dager feirer verdiene våre. Verdiene som er nedfelt i grunnloven vår, og verdiene som er en del av identiteten vår: frihet, demokrati og tillit.

Politisk sett, så har vi denne uken hatt det første fysiske kommunestyremøte etter koronautbruddet. Det var utrolig hyggelig å se alle igjen. Møtet var preget av krevende saker, og gjennom den siste tiden har vi sett ytringsfriheten på sitt beste gjennom et stort innbyggerengasjement i flere av de sakene. Engasjement er bra, og engasjementet er lyttet til. Men det å «lytte til», betyr ikke nødvendigvis at andre blir enige med det syn som fremmes. Det er det som gjør vårt land så godt. At vi kan ha forskjellige meninger.

Vi vil med dette få ønske dere alle en riktig fin 17.mai. Det er ikke bare barnas dag, det er hele Norges dag! Kos dere og ta vare på hverandre!

Gratulerer med dagen!

Beate Skretting (H), ordfører
Lene Langemyr (FrP), varaordfører

Hilsen fra ordfører og varaordfører til kommunens innbyggere - 30. april 2020

Kjære innbygger!

Uken som har gått, har vært preget av å se fremover og planlegge den fine årstiden vi nå står overfor. Vi er glade for å kunne se at samfunnet igjen begynner å starte så smått opp. Men det gjør det også utfordrende å overholde nødvendige smittevernhensyn.

Fra 7.mai er det lov å gjennomføre offentlige arrangementer på inntil 50 personer. Og det vil gi mulighet til å sette i gang flere hjul i samfunnet. Hvordan vi skal forholde oss til dette når det gjelder avholdelse av de politiske møtene fremover vil vi ha tett dialog med kommuneoverlegen rundt.

Grimstad er en turistdestinasjon om sommeren, og det er vi glade for. Det er positivt for byen vår på mange måter.  I år oppfordres det til å feriere innenlands. Det er mange hytter i kommunen vår, og vi kan se at salg av bobiler og båter har økt. I tillegg til at flere nå benytter hytta som hjemmekontor. Så muligheten for at det vil bli et stort antall besøkende i Grimstad i år er stor, og vi må rigge oss for den kommende sommeren.

Det vil være all mulig grunn til å håpe og tro at flere sommergjester stopper innom Grimstad. Da må vi være forberedt og ha smittevernstiltakene klare. For vi ønsker sommergjestene hjertelig velkommen til byen vår – men vi har samtidig et ansvar for å sørge for at det er så trygt som mulig for både fastboende og besøkende med tanke på smittefare.

Derfor har ordfører denne uken tatt initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe for å kunne forberede sommersesongen. Gruppen består av ordfører, næringssjef, turistsjef, kulturtjenesten, næringsforeningen, Grimstad min by, samt kommunalsjef for samfunn og miljø. Formålet er å se på hva kommunen kan bidra med for å legge forholdene til rette for en trygg og god sommer, der nødvendige smittevernhensyn kan ivaretas på en god måte.

Vi har alle levd i denne «bobla» nå i nærmere to måneder og i vår kommune er det til nå kun påvist få tilfeller av smitte. Det er positivt, men vi må likevel passe på å overholde de restriksjonene som er gitt. Det er ikke tid for å lene seg tilbake riktig enda.

Vi ønsker alle en god helg, og ta vare på hverandre!

Beate Skretting (H), ordfører
Lene Langemyr (FrP), varaordfører

Færre arbeidsledige i Agder - 9. september 2020

Tirsdag 8. september var 10 621 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. Det er 251 færre enn for en uke siden. Nedgangen skyldes i stor grad at det er nå 186 færre registrerte permitterte enn i forrige uke.

5 732 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Antall helt ledige har falt med 306 personer siste uke, samtidig har antall delvis ledige blitt redusert med 13 personer.
Arbeidssøkere på tiltak har økt med 68 personer. Samlet utgjør alle arbeidssøkere registrert hos NAV Agder 7 % av arbeidsstyrken.

Se infografikk fra NAV (PDF, 2 MB)