Oppdatering fra kriseledelsen

For oppdaterte smittetall se smittestatus
For oppdatert informasjon om vaksine, se koronavaksine
For å bestille koronatest, se koronatesting

19/1-22: Oppdatering fra kriseledelsen

Status smittesituasjonen 

99 nye smittede 18. januar.
Test- og smittesporingsteamet rekker ikke å ringe alle nye smittede.
Utdeling av selvtester går etter planen.
Retningslinjer fra FHI; selvtesting erstatter i stor grad smittesporing.

Status i sektorene

Helse- og omsorgssektoren 

Det er grunn til bekymring. De høye smittetallene kan gi store konsekvens for hvordan kommunen skal levere tjenester.
Ved dobling av smitte vil det bli stort problem for kommunenorge, inkludert Grimstad.

Det er behov for å gå gjennom planer for å håndtere økt sykefravær.

Status covid-19-teamene  

Dobling i antall smittet på en uke. 
Det er økning i antall som tester seg. Ca halvparten av de som tester seg med PCR-test på teststasjonen, får positivt svar.
God rapportering fra publikum på selvtesting.

Det vaksineres både korona- og influensavaksine på Fjære vaksinestasjon.
Flyttingen av koronavaksinering og test- og smittesporing til Løken koronastasjon, er i rute.

TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene): det er nå mer testing og mindre smittesporing. Innbyggere informeres i større grad via SMS.
Det foregår utlevering av selvtester til skoler og barnehager i uke 3.
Nye utleveringssteder til øvrige innbyggere uke 4.

Vaksine

Det pågår vaksinering av dose 1,2,3 (og 4). 11 099 er vaksinert med 3.dose.  

Oppstart av vaksinering av barn 5-18 i uke 4. Det er ikke anbefalt å kalle inn hele kull, og det vil bli timebestilling.

Det planlegges også tilbud om vaksinering på apotek.

Gode tilbakemeldinger fra universitetet.
Rigges opp et tilbud til studenter for utdeling av tester i samarbeid med UiA.
UiA starter opp på grønt nivå, det gjelder også fagskolen.

Oppvekstsektoren

Skole og barnehage driftes så normalt de kan. Noen er glad for gult nivå, andre kunne tenke seg grønt nivå.
Omfattende og regelmessig testing i skole og barnehager fra 19. januar.

På bakgrunn av stor smitteøkning, og særlig i yngre aldersgrupper, gjør at det fortsatt er gult nivå i skole og barnehage.

Det er høyt sykefravær og vanskelig å skaffe vikarer med riktig kompetanse i sektoren.

Kvalifiseringstjenesten syns det er utfordrende med informasjonsarbeidet, og det å gå fra rødt til grønt nivå, var krevende. Kvalifiseringstjenesten ønsker seg gult nivå, basert på stor smitte blant elevene. Situasjonen følges.

14/1-22: Oppdatering fra kriseledelsen

På bakgrunn av tiltak og råd som ble presentert av Regjeringen torsdag 13. januar, innkalte kommunedirektøren til møte i kriseledelsen for å vurdere trafikklysmodellen i skole og barnehage, gjennomføring av politiske møter og hjemmekontor. 

Skoler og barnehager

Konklusjonen er at skoler og barnehager i Grimstad fortetter på gult nivå, fordi vi per dags dato har høyere smittenivå enn landsgjennomsnittet.
Kriseledelsen vil vurdere på nytt i kriseledelsesmøte onsdag 19. januar 2022. Innen den tid vil  vi også ha fått mer informasjon og fortolkninger fra FHI.

Politiske møter

Politiske møter kan gjennomføres på ordinært vis, så fremt en kan overholde smittevernbestemmelsene.

Hjemmekontor

Kommunen viderefører samme praksis med hjemmekontor, som vi har hatt siden midten av desember.

12/1-22: Oppdatering fra kriseledelsen

Smittesituasjonen

Alle kommuner langs kysten ligger på 1000-2000 smittetilfeller pr 100.000, og Grimstad ligger på 5. plass blant kommuner med høyest antall smittede, med 1782 pr 100.000.
Fra uke 1 har omikronvarianten vært dominerende mutasjon.
70% kjent smittevei og lite smitte blant befolkning 65+.

Effekten av smittetiltak fra regjeringen har vært mindre tydelig enn man håpet på.
Grimstad mottar ca 69 000 hurtigtester inneværende uke. Tidobling i tilgjengelig antall tester.

Status sektorene

Helse- og omsorgssektoren

Vedvarende høyt press på smittesporingsteamet, og det må ses på tiltak. 
Utfordring med bemanning i hjemmetjenesten og enhet for rehabilitering.

Oppvekstsektoren

Barnehager og skoler driver så normalt de kan. Det meldes om økt sykefravær, men siste tall sier kurven er på vei nedover.
Det er rødt nivå på kvalifiseringstjenesten.

Det er en utfordring å få tak i rett kompetanse på vikarer.

Hybridordning med hjemmeundervisning fungerer bra, men må avvikles på grunn av hjemmel i lovverk.

Status politiet 

Ordinær bemanning. Frykter fravær fremover.

Politisk 

Prioriterer å ha digitale møter.

5/1-22: Oppdatering fra kriseledelsen

Smittestatus

Kraftig økende og betydelig lokal smitte. 67 positive PCR-prøver tirsdag 4/1, totalt er 110 smittet så langt i januar. Dette er tall som gir grunn til bekymring. 

Det er ikke meldt om mange positive tester fra skole og barnehage. Noen melder inn positive prøver gjennom kommunens sider, andre ikke. Det er rapportert 15 positive fra skole og barnehage, og en kan mistenke at resultatet er for positivt til å være sant, sammenlignet med resten av befolkningen.

Av 67 positive i går, er 41 omikronvarianten av viruset. Over halvparten nye tilfeller er altså mikron. Det er flest voksne som er smittet med omikron, få i skole og barnehage.

Status på vaksinasjon

7930 vaksinert med 3. dose, det tilsvarer 33,2% av befolkningen i Grimstad.
91,5% av de over 85+ har fått dose 3.

Status for sektorene

Helse- og omsorgssektoren

Det har gått bedre enn fryktet i jula, men det har vært store utfordringer på grunn av høyt sykefravær. Medarbeidere fra andre sektorer har trådt til, og det er positive tilbakemeldinger på dette.

Vaksinasjon

Det var gdt trykk på vaksinestasjon i går. Det har flatet litt ut utover uken på antall bestilte timer. 
Det vaksineres på Fjære koronavaksine og på Bluebox på universitetet. Mange ansatte i helse og skole/barnehage ble vaksinert i forbindelse med drop-in og ekstravaksinering i romjulen.

Det planlegges flytting av Fjære vaksine og teststasjon fra ca første uken i mars.

Samarbeidet med forsvaret og Skandinavisk førstehjelp har vært lærerikt og gitt god erfaring. 
Kommunen har god dialog med statsforvalteren når det gjelder hvor lenge er det nødvendig med tilstedeværelse fra forsvaret. Blant annet må en få oversikt over reelt potensial med antall studenter som skal vaksineres. Ved lite behov for forsvaret må det gjøres justeringer.

Oppvekstsektoren

Sendt ut forespørsel til enhetene om status og testing. Det er meldt inn mange positive tilbakemeldinger om testing, få negative.

Sykefravær høyt ved enkelte enheter i sektoren. Noe er koronarelatert, men mye også ikke relatert til korona.
Sektoren sliter med å skaffe nok vikarer, og det er bekymring om økonomi for å dekke vikar og andre behov.

Skoler og barnehager gikk ut med tilpasset gult nivå før jul, mens Kvalifiseringstjenesten er på rødt nivå.

Barnevern rapporterer om flere tunge saker nå, enn før jul. Flere andre tjenester rapporterer om tilsvarende forhold.

Statsforvalter har stilt spørsmål om hjemmeundervisning. Dette må vurderes i kommunestyret.

Samfunns- og miljøsektoren

Det jobbes med nytt lokale for vaksine og testing.

Kommunikasjon

Det er arbeidet mye for å kommunisere vaksinetilbudet på Bluebox. 
Vurderer ny SMS til alle innbyggere.

Status fra politiet 

Politi har normal bemanning. Kun én ansatt i karantene.
Samarbeid med Arendal på det operative.

Utstrakt bruk av telefon. Begrenser bruk av fysiske møter med publikum.

Smittesporing

Med flere omikronsmittede er det viktig å holde høyt tempo på smittesporing, fordi smittetempoet er større ved omikron.
Om å gjøre å ha så mange ansatte som mulig på plass. Dersom smittetallene forsetter å stige, kan det bli aktuelt å rekruttere flere til smittesporing.

29/12-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Kommuneoverlege

78 positive prøver 28/12 (mandag og tirsdagsprøver) etter et par rolige dager.
26 av 78 er sannsynlig omikron.
Uke 51: 1543 smittede per 100 000. Det har vært vedvarende høy smitte. 

Helse -og omsorgssektoren

Psykisk helse og rus har smitteutbrudd. 10 er bekreftet smittet innen enheten.
Omsorgsentrene har klart seg godt gjennom jula.
Enhet for habilitering har smitte på to avdelinger, dette håndteres.

Trenger armer å stikke i når vi skal skalere opp vaksinasjon.
Universitetsdirektøren er fornøyd med å få tilbud om vaksinasjon til ansatte og elever.
Kommuneoverlege kontakter statsforvalteren og informerer om stor kapasitet på vaksinasjon.
Planlegger å ta kontakt med næringsforeningen og nå ut til næring.
Pakking av hurtigtester foregår på Groos for å gjennomføre testing i forkant av skolestart.

Oppvekstsektoren

Færre barn i barnehagene og SFO enn vanlig.
Det planlegges for massetesting før skolestart. Info om når tester kan deles ut, sendes ut i dag. 
Noen skoler har planleggingsdag på mandag 3. januar 2022.
Over 6000 mennesker i sektoren skal testes, og det kommer en del spørsmål om testing. Planen er å levere ut tester til alle skoler og barnehager torsdag. 

Samfunns- og miljøsektoren

Jobber med leieavtale for ny teststasjon.

Status politiet 

God beredskap. Ingen alvorlige tilfeller eller påvist smitte i Grimstad.

22/12-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Smittestatus

Det var ny smittetopp i Grimstad 21. desember.
Fortsatt høye smittetall, selv om det har sluppet litt opp. 379 er smittet siste 14 dagene.
89 % har kjent smittevei.
2 % er smittet med omikronvarianten

Helse- og omsorgssektoren

NAV: Varslinger på permitteringer øker. Ledighet har gått fra 2,1 til 2% ledige i desember.

Vikarbehov i sektoren: Vikarbehovet øker som følge av smitte blant ansatte. 

Vaksinasjon

Vi har mulighet til å vaksinere over 11000 personer.
Forutsetningen er blant annet at innbyggere stiller opp til vaksinasjon, og at vi får nok vaksinedoser og utstyr/sprøyter
Forsvaret kommer mandag 3. januar og er til stede fredag 14.januar.
Vaksinering uke 1 og 2 kjøres parallelt på Fjære og Bluebox 
Invitasjoner til vaksinering går gjennom oss/Helseboka

Oppvekstsektoren

Skolene har tatt ferie. SFO og barnehage er åpent til og med 23. desember  og i romjulen.
Sektoren planlegges for oppstarten over nyttår. 3. januar er planleggingsdag.

Folkehelseinstituttet anbefaler test av skoleelever 24 timer før skolestart, dette kan være problematisk med tanke på til testkapasitet fordi det kan kreve mange tusen tester. Samtidig må kommunen ha nok tester til å gjennomføre testing av innbyggere ellers.

Kommunikasjon

Stort trøkk på alle kanaler. 
Kampanje for å få personer til vaksinasjon rulles sannsynligvis ut i romjula.

HR

Kartlegger styringsrett og mulighet for å omdisponere ansatte.

KS og hovedsammenslutningene ble enige om en sentral avtale om kompensasjon 21. desember 2021.

300% overtid på helligdagene. Oppfordrer de som kan, og har, kompetanse til å jobbe ekstra.
Håper det er nok til å dekke inn behov i tjenestene.

Status politiet

God beredskap og ingen smittet.

15/12-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Status for sektorene:

Helse- og omsorgssektoren

Det har vært stor aktivitet etter pressemøte med regjeringen

Vaksinering

 • Det arbeides med å ferdigvaksinere gruppen 65+, ferdig i uke 52.
 • Økt dropin-tilbud, eget tilbud til ansatte i helse lørdag 18/12. Det er 1200 ansatte som skal vaksineres. Kan gjennomføres i uke 51 og 52 ved vaksinasjon på mandag og tirsdag.
  Vi er i rute til å tilfredsstille vaksinasjonsgrad innen frist. 
 • Aldersgruppen 45+ planlagt vaksinert innen tidsfristen i midten av januar. Oppstart i januar.
 • Det må tas mange PCR-tester som følge av mangel på selvtester. Dette har medført trafikkutfordringer ved teststasjonen. Samfunns og miljøsektoren har utbedret på kort varsel. 
 • Det er nå installert varme på teststasjonen
 • Sektoren er i kontakt med NAV og bemanningsbyrå for å løse bemanningssituasjonen.
 • Kontakt med apotek med tanke på vaksinering

Oppvekstsektoren

 • Skoler og barnehager er på tilpasset gult nivå og det planlegge for gult nivå også ved oppstart i januar
 • Skole og SFO stenger fredag 17. desember. Oppfordring til å holde barna hjemme i romjula, de som kan.
 • Det er et stort informasjonsbehov i sektoren
 • Mange takler endringene bra. Noen foresatte reagerer på tilpasset gult nivå og det er mange henvendelser.
 • Ansatte opplever utrygghet siden barn som ikke burde være på skole og i barnehage, møter opp. 
 • Det er økt renhold på bygg
 • Private aktører ønsker rødt nivå

Samfunns- og miljøsektoren

 • Svømmehall er stengt for publikum, men avtalte treninger går som normalt
 • Haller; kun avtalte timer går som planlagt.
 • Renhold er organisert av samfunns- og miljøsektoren og det er styrket renhold i skole og barnehage, ved institusjonene og på teststasjon, vaksinestasjon og på Sorenskrivergården.
 • Brannberedskapen er styrket og endret turnus for brann og redning startet mandag 13. desember.

Kommunikasjon, kultur og næring

 • Lite aktivitet på kulturområdet
 • Det er høy aktivitet i næring. Kommer tilbake med mer informasjon på nyåret.
 • Høy aktivitet på telefon, sosiale medier og andre henvendelser. Det er satt i verk køsystem på nyopprettet telefonnummer og henvendelser håndteres fortløpende. Hensikten er å avlaste kommuneoverlege mest mulig.

Smittesituasjon

I går var det 50 nye smittede. 46 av dem hadde kjent smittevei og 24 var barn i skolealder. Ingen nye omnikontilfeller. 
265 smittede de siste 14 dagene, 85% med kjent smittevei.
Dagens smittetall blir klare i kveld. 

Kartlegging av helsepersonell

 • Møte 15/12-21 om mulighet for omdisponering av personell fra oppvekst til helse for å dekke personellmangel.
 • Styringsretten utvides ved pandemi ved behov for omdisponering av ansatte.

Pakking av tester og trafikkregulering for teststasjonen

 • Behov for 1-2 personer som kan pakke hurtigtester. Det jobbes med å skaffe personell. Det kreves ikke helsepersonell.
 • Det er behov for trafikkregulering ved teststasjonen. Samfunns- og miljøsektoren arbeider med saken.

Åpningstider SFO, barnehagebarn av samfunnskritisk personell

 • SFO vil være åpent neste uke til og med lillejulaften, også romjula, for de som har kjøpt plass.
 • Barn til samfunnskritisk personell blir ivaretatt som tidligere. Informasjon om denne gruppen er blitt sendt ut og foreldre må melde på barna sine
 • Sårbare barn blir også ivaretatt.
13/12-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Lokale og nasjonale tiltak

Kriseldelsen gjennomgikk de nye nasjonale retningslinjene, og den eneste forskjell på nasjonale og lokale retningslinjer er at skolene i Grimstad har siste skoledag fredag 17. desember.
Det er derfor ikke nødvendig å drøfte lokal forskrift i kommunestyremøte 14. desember 2021, siden de nasjonale retningslinjer dekker behov.

Vaksinering av dose 3

Stor oppskalering av vaksinering må planlegges og iverksettes snarest. Vaksinering har øverste prioritet hos regjeringen, og oppgaven er å gjennomføre vaksinering av alle innbyggere over 45 år, og ansatte i helse og skole/barnehage, innen midten av januar.

 • Vurdere å tilføye/endre lokasjoner siden lokalene på Fjære setter begrensninger som følge av venteområdet ikke har plass til økt antall personer
 • Kommunikasjon av vaksinested og tid kan bli en utfordring hvis det er flere ulike steder
 • Vurdere å ta i bruk apoteker eller få bistand fra ansatte på eksisterende vaksinestasjon
 • Vurdere å ta i bruk veteranene
 • Kan tidligere ansatte i helse hjelpe?
 • Melding fra regjeringen er at forsvaret skal bistå for å gjennomføre vaksinering. Ytterligere informasjon kommer
 • Vurdere å ta i bruk legekontorene
 • Nye ressurser som tas i bruk må ha kjennskap til/læres opp i Helseboka og gjennomføre registrering

Må holde oppe trykket på vaksinestasjonen gjennom jul og nyttår for å lykkes med å komme ajour med planlagt gjennomføring av dose 3 innen midten av januar.

Det meldes om god tilgang på vaksinedoser, og at dette ikke skal skape noe behov for stram prioritering. Fokus på flest mulig satte doser hurtigst mulig, i henhold til øvrig plan om aldersgruppe/prioritering.

Tisk (testing, isolering, smitteoppsporing og karantene)

Stor belastning på ansatte som følge av høyt antall smittede, setter ytterligere press på allerede sprengt kapasitet.
Klarer akkurat å komme ajour, men risikerer å komme bakpå ved vedvarende høyt smitte, slik man ser Kristiansand har gjort.

Vurdere å omdisponere ansatte fra andre områder innen helse, siden det er liten tilgang på vikarer

Hurtigtester

Det er meldt om at det skal komme en stor leveranse før jul, og ytterligere påfyll i januar.

11/12-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Kriseledelsen har i ettermiddag vært samlet for å gjennomgå den lokale smittesituasjonen i Grimstad.

Som en følge av økt smittetrykk den siste uken og situasjonen i omkringliggende kommuner er det besluttet følgende:

 • Alle skoler og barnehager går på et individuelt tilpasset gult nivå.
 • Siste skoledag før jul blir fredag 17. desember.
 • Arrangementer og juleavslutninger:
  Sterk oppfordring om å avlyse eller utsette arrangementer der det er mulig for å unngå smittetrykk. Dersom arrangementet gjennomføres må smittevern tas ekstra alvorlig, og alle må bruke munnbind dersom en ikke kan holde en meters avstand.
 • Kommuneoverlegen har besluttet å fatte et hastevedtak om å innføre syv dagers karantene for husstandsmedlemmer til smittede.
  Dette gjelder frem til kommunestyret tar stilling til videreføring tirsdag 14. desember.

Bestemmelsene gjelder fra kl 18.00 fredag 10. desember.

8/12-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Julebord og -tilstelninger – krav og begrensninger

Forskriftsfestet maks 20 innendørs på offentlig sted, 1 meter avstand. Oppfordring er å avstå fra julebord med personer i samme sektor, som kan medføre svekket tilbud dersom allerede høyt sykefravær øker. Oppfordring til å redusere møter mellom mennesker. Nasjonale tiltak er gjeldende.

Hjemmekontor

Krav om avstand og økt bruk av hjemmekontor for kommunalt ansatte.
Vi forholder oss til regjeringens krav om påbud om hjemmekontor der det ikke påvirker tilbudet. 

Anbefaling om munnbind

 Påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dette gjelder både innendørs og utendørs i alle situasjoner der vi ikke greier å sikre at avstand overholdes.

Skoler og barnehager

Grimstad kommune følger nasjonale føringer og er derfor fortsatt på grønt nivå. Alle enheter må likevel være forberedt på endret smittesituasjon, og derfor kunne gå over til gult nivå på kort varsel.

Bibliotek og svømmehall

Påbud om smittevernsfaglig drift på bibliotek og svømmehall. Avstand må holdes. Sikring av renhold. Det må merkes opp med meter.

Nattåpent

Nattåpent kan gjennomføres, men folk må holde en meters avstand og bruke munnbind der det ikke er mulig å holde én meters avstand. 

Politiske møter

Møtene i , kontrollutvalget 9. desember, teknisk utvalg 16. desember og kommunestyret 14. desember. gjennomføres digitalt.

Endre turnus for brannmannskap

Hvis vi får smittespredning, kan store deler av styrken slås ut, turnusen til Grimstad brann og redning endres derfor. 

3/12-21: Påbud om bruk av munnbind i helse- og omsorgssektoren

På bakgrunn av økt smittetrykk og nye, nasjonale retningslinjer ser kommuneoverlegen seg i dag derfor nødt til å innføre tiltak blant helsepersonell i Grimstad kommune. 

Munnbind

 • Alt helsepersonell, og andre ansatte som jobber på kommunale institusjoner, HDO og i private hjem 24/7, må bruke munnbind på jobb (unntatt under måltider).
 • Uvaksinerte må teste seg med enten hurtigtest eller PCR minst to ganger ukentlig.
 • Under måltider må man holde en meter avstand der det er mulig.

Testing ved husstandsmedlem i isolasjon

 • Alt helsepersonell (uavhengig av vaksinasjonsstatus) tester seg daglig de neste syv dagene fra husstanden testet positivt. I tillegg skal det gjennomføres PCR-test umiddelbart etter siste eksponering, og på dag 3 og 7.
 • Man går IKKE på jobb om man begynner å føle seg syk (selv om hurtigtesten er negativ). Da bestiller man en PCR-test og holder seg hjemme til svarresultatet foreligger (tidlig i forløpet er PCR mer sensitivt enn hurtigtest).

Det er hvert enkelt helsepersonell sitt ansvar å teste seg, og på oppfordring, skal arbeidsleder stille tester for den regelmessige testingen til rådighet på arbeidsplassen. Helsepersonell med 
symptomer skal testes på teststasjonen.

Formålet med retningslinjene

 • Beskytte sårbare pasienter og eldre fra å bli smittet med covid-19
 • Forsterke forebyggende tiltak for å redusere risikoen for økt fravær i helsetjenesten, da bemanningen allerede er kritisk i enkelte tjenester

Risiko for ikke-vaksinerte

 • Ikke-vaksinerte blir lettere smittet og har en høyere sjanse for å alvorlig sykdom, sammenliknet med fullvaksinerte 
 • Fravær fra arbeid kan bli lengre, på grunn av den potensielle alvorlighetsgraden covid-19 kan medføre for enkelte
 • Ikke-vaksinerte kan være mere smitteførende enn fullvaksinerte

MERK: Fullvaksinerte kan også bli smittet og smitte videre til sårbare grupper og eldre.

Husk grunnleggende smittevernrutiner

Det er svært viktig å minne om at grunnleggende smittevernrutiner fortsatt er høyst gjeldene:

 • Hold deg hjemme ved akutt sykdom
 • Vær nøye med håndhygiene
 • Host/nys i armhulen

Vi vet at mange helsepersonell opplever det ubehagelig å bruke munnbind, og det har vi forståelse for. Munnbind er et forsterket tiltak som vi ser som nødvendig i en periode. Dette for å beskytte våre brukere og kollegaer.

Påbudet gjelder inntil ny informasjon blir gitt. Takk for samarbeidet!

Sturla Aam-Quabeck
Kommuneoverlege

2/12-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Grimstad kommune har nå et smittetrykk på 557 per 100.000 innbyggere. De 14 siste dagene har vi hatt 128 smittetilfeller, hvorav 77 % har kjent smittevei. På denne bakgrunnen har vakthavende kommuneoverlege i dag vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI).

Kommer det lokale tiltak?
FHIs råd er å fortsette som i dag med vekt på nye, nasjonale tiltak. Det viktigste tiltaket på lang sikt er å få flest mulig til å ta vaksinen. Grimstad kommune styrker arbeidet med informasjon mot befolkningen som er 65 år og eldre, slik at disse får tredje dose raskest mulig. Vi legger også planer for å gi resten av befolkningen over 18 år tredje dose innen påske.

Skal alle i skolealder testes jevnlig?
Det har vært mye smitte blant barn og unge, og mange stiller spørsmål om vi skal i gang med å teste alle jevnlig. Vi fortsetter å teste som i dag, men vil teste hele klasser eller trinn ved høyt smittetrykk.

Er det greit å ha julebord eller juleavslutninger?
Arrangement kan gjennomføres som planlagt. Ved store arrangement som samler mange anbefaler FHI og Grimstad kommune voksne å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand.

10/9-21: Oppdatering fra kriseledelsen - grønt nivå fortsetter i skoler og barnehager

Kriseledelsen hadde møte for å vurdere smittesituasjonen og for å vurdere om det var nødvendig lokale tilpasninger i Grimstad. Rådet og konklusjonen var at det ikke er nødvendig å endre til gult nivå i skole og barnehager, og det er heller ikke behov for andre tiltak.

Siden tirsdag 7. september har antall nye smittetilfeller i Grimstad gått vesentlig ned. Kommuneoverlege Vegard Vige var tydelig på at det ikke er nødvendig å gjøre lokale justeringer nå, og rådene fra sentralt hold er å skjerme barn og unge fra byrdene ved tiltak. Kriseledelsen følger situasjonen tett, men på bakgrunn av smitteutviklingen og faglige råd, fortsetter skoler og barnehager på grønt nivå.

Kommunen har et omfattende testopplegg for å hindre videre smitte, spesielt blant barn og unge, og det gjøres en stor innsats på test og smittesporing døgnet rundt.

Torsdag ble det meldt inn tre nye smittetilfeller, ned fra fem på onsdag og tolv på tirsdag. De aller fleste har kjent smittevei. Det er nå 42 innbyggere i isolasjon på grunn av påvist smitte. For mer informasjon, se smittestatus

Kriseledelsen presiserer at pandemien ikke er over. Det er svært viktig at vi alle fortsatt holder avstand, vasker hendene, tester oss ved mistanke og holder oss hjemme om vi er syke!

4/9-21: Oppdatering fra kriseledelsen i forbindelse med smitte ved flere skoler

Status

Antall i isolasjon: 12 + 2 positive hurtigtester + 2 inkonklusive prøver.Det vil si; mest sannsynligvis 16 smittede

Bakgrunn for møte i kriseledelsen
Smitteutbrudd på Landvik skole, Jappa skole og Eide skole. Barn skal ikke i karantene, men testes. Dette er beskjed fra nasjonalt hold.

Flest barn som er smittet. 

En student som er smittet, har ikke vært i isolasjon. 
Et stort tall for gårsdagen med 9 positive på en dag. 
Et utbrudd i et fjernkulturelt miljø.

Smittespredning i stor grad blant barn og unge er et resultat av at karantene for barn ikke lenger er gjeldende regel. 
Ikke grunn til å sette inn tiltak nå, men må vurderes i takt med antall smittede barn og unge.  

Mulige tiltak

 • Skolen kan settes inn til feks gult/ rødt nivå, og sette inn lokale tiltak om at også barn må i karantene.  
 • Eventuelt se på fritidsaktiviteter for barn og unge. 

Oppvekst

Smittestatus skolene: Smitte på barneskolene Jappa, Eide og Landvik. 
SMS er sendt ut til berørte klasser og elever når det gjelder testing. 

Vurdering av tiltak tas nå: fortsetter på dagens nivå, men forbereder oss på å gjøre tiltak.
Ny vurdering på onsdag i kriseledelsen. 

De tre skolene har oversikt og kontroll på sine elever og ansatte. 
Viktig å informere skolene i god tid ved vurdering om å bytte nivå på skolene, slik at det blir rom for å områ seg. 

Annet

Smittesporingsteam: Kapasiteten er presset nå. 
Teststasjon: Mye ressurser som går til utsending og pakking av selvtester.
Ser på en ny måte å organisere disse to enhetene, for å få en mer samkjørt avdeling. Behov for å avlaste de ansatte. 

Viktig at skolene har klar lister over kontaktinformasjon til de ulike trinnene på de ulike skolene, for å lette arbeidet for smittesporingsteamet. 

11/8-21: Grønt nivå på skoler og barnehager i Grimstad

Slik som smittesituasjonen ser ut i dag, så vil barnehager og skoler være på grønt nivå. Det er viktig å presisere at situasjonen kan endre seg på kort varsel om vi smitten øker frem mot skolestart.

Hva er grønt nivå?
Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at klassen eller avdelingen ikke trenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

Fortsatt viktig med smitteverntiltak
Fremdeles gjelder de grunnleggende smitteverntiltakene; ingen syke skal møte på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming.

25/6-21: Oppdatering etter møte med Folkehelseinstituttet og Statsforvalter

Ingen lokal forskrift nå

Grimstad kommune har i ettermiddag hatt møte med FHI og Statsforvalter, og konklusjonen er at vi fortsetter å følge situasjonen nøye og at vi nå ikke ser grunnlag for å innføre en lokal forskrift.

I møtet gav Folkehelseinstituttet full støtte og oppbakking av arbeidet som har blitt gjort i Grimstad denne uken, og at utviklingen fra onsdag til fredag går i riktig retning. Vi vil fortsatt følge situasjonen tett fra time til time gjennom helgen, og vi er parate til å gripe inn om utviklingen skulle snu.

Kommunen vil benytte anledningen til å takke Grimstads innbyggere som følger opp de sterke anbefalingene vi kom med tidligere denne uken.

Kommunen står ovenfor høy aktivitet i tiden som kommer med tilreisende turister, og overvåker smittetall og sporer smitte med full intensitet.

Vi er helt avhengige av at den gode, lokale dugnaden fortsetter også i dagene fremover.
Dersom vi ikke får god nok kontroll på dette kan det bli behov for konkrete tiltak.

Smittesporingsteamet og testteamet har gjort en enormt stor og viktig innsats denne uken, og vi er i full beredskap også de kommende dagene.

25/6-21: Den mobilte teststasjonen vil være i Grimstad mellom 16 og 19 i dag

Alle mellom 15-20 år oppfordres til å teste seg. Alle som ønsker å benytte seg av dette drop-in-tilbudet, er velkommen. Unge mellom 15 og 20 kan få hurtigtest. 

Dersom du allerede har bestilt time til testing på den ordinære teststasjonen ved Brannstasjonen legesenter, ber vi deg om å avbestille denne timen, dersom du velger å bruke drop-in-tilbudet.

24/6-21: Kommunen utvider testkapasiteten

Mobil teststasjon settes opp utenfor Grimstad rådhus 24. juni og alle mellom 15-20 år oppfordres til å teste seg. Alle som ønsker å benytte seg av dette drop-in-tilbudet, er velkommen. Dersom du allerede har bestilt time til testing på ordinær teststasjonen ved Brannstasjonen legesenter, ber vi deg om å avbestille denne timen, dersom du velger å bruke drop-in-tilbudet.

Det har vært litt misforståelser når det gjelder hvor lenge den mobile testbussen skal være i Grimstad i dag. Det er nå endelig avklart, og den blir på plassen foran rådhuset til kl 19.

Det er takket være testbuss fra Kristiansand kommune som gjør at kommunen har greid å utvide testkapasiteten. 
Hvor lenge den mobile teststasjonen skal stå i Grimstad, vil vurderes fortløpende i dagene som kommer


 

23/6-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Smittestatus

 • Antall i isolasjon: 40

Om smittesituasjonen

Det er mange smittede, flere enn kommunen tidligere har opplevd. Det er en uklart situasjon med usikkerhet om en har fått tak i de ulike smittepunktene.

Det har vært en bred mediedekning med oppfordring om at all ungdom i aldersgruppen 15-20 år bør teste seg, og det arbeides med å få utvidet testkapasiteten for å håndtere alle.

Et mulig tiltak som kan gjøre noe med problemstillingen, er en lokal forskrift med antallsbegrensninger. Det er også mulig å vurdere tiltak for kulturliv og fritidsaktiviteter. Alle disse tiltakene rammer mange, og vil oppleves som særlig inngripende på dette tidspunktet, men det kan være et godt virkemiddel. 

Det fremkommer ikke veldig høye tall i de nærliggende kommunene, men sykehusene melder om at de mottar mange prøver generelt i Agder. Enn så lenge er det Grimstad som peker seg ut.  

Kommunedirektør er bekymret for hvordan smittesituasjonen kan påvirke kommunen som organisasjon, og oppfordrer til forsiktighet og å begrense fysiske møter.

Helse- og omsorgssektoren

Innovasjon og forvaltning

To i karantene. Hvis det viser seg å være smitte, må Jobbsentralen stenge. En alvorlig situasjon som vil påvirke aktiviteten. 

Smittesporingsteamet 

Høy bemanning, og det lages en plan for ukens bemanning som er høyere enn vanlig.  

Oppvekstsektoren

Generelt går det bra og sektoren har kontroll, blant annet fordi det er skoleferie nå. For lederne blir det enklere å håndtere. flere skoler har ansatte og elever i karantene og smittet. 

Barnehage: 40 barn og ti ansatte i kommunal barnehage er satt i karantene. 

Vaksinering av pedagoger: Nye nasjonale retningslinjer medfører at personell i barnehage og skole kan prioriteres. Dette skaper stort merarbeid for vaksineplanlegging. Det er generelt problematisk å planlegge vaksinering for tiden, fordi anbefalinger endres.

Annet

Karantenebolig

Det kan oppstå situasjoner hvor det blir bruk for karanteneboliger. Kommunen bør se på flere muligheter for bolig, siden hotellene i byen er fullbooket til over sommeren. Kommunen kan også sende folk til Kristiansand i karantene, men vi bør ha noe å gå på og det er en bedre løsning å ha noe i egen by. Det finnes 2-3 boliger som er tilgjengelige, og det skal undersøkes om det kan finnes flere som eventuelt kan brukes. 

Teknisk utvalg

Teknisk utvalg skal i utgangspunktet holdes som fysisk møte til tirsdag 29. juni. Det ble bestemt i kriseledelsens møte 9. juni. Forutsetningen den gang var at det ikke var et lokalt smitteutbrudd og at trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen var satt i verk. Kommunen konkluderer ikke før etter møte med Folkehelseinstituttet senere i dag.

Møtevirksomhet generelt

Det kan være mulig å tillate en nøktern møtevirksomhet, hvor smittevernhensyn ivaretas. Per dags dato er smitten i hovedsak blant tenåringer. Kommunen konkluderer ikke før etter møte med Folkehelseinstituttet senere i dag. 

Politiet

Politiet har mange sommervikarer, ingen som er vaksinerte og liten gruppe ansatte. Det er en utfordrende situasjon og politiet er i en sårbar fase. Politiet vil følge kommunens anbefalinger for generell møtevirksomhet.  

12/6-21: Karantene ved Fevik skole avsluttes

Karantene kan avblåses for samtlige skoleklasser ved Fevik skole, dermed også ventekarantene for elevenes husstandsmedlemmer, og for de aller fleste ansatte ved skolen. Skolen har sendt ut informasjon til alle elever og alle ansatte.

Situasjonen vedr. smitte på Fevik skole har vært svært uoversiktlig fra i går kveld, og av den grunn valgte kommuneoverlegen å kjøpe seg litt tid for å forebygge eventuell smitte. Kommunen har nå fått oversikt over smittesituasjonen ved skolen vår. De som er definert som nærkontakter har i formiddag fått egen beskjed av smittesporingsteamet. Alle som ikke har fått beskjed fra dem, er ute av karantene fra og med nå, og kan trygt komme tilbake til skolen mandag morgen.

9/6-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Smittestatus

 • Antall i isolasjon: 3
 • Antall i karantene: 7
 • Antall i innreisekarantene: 57

Helse- og omsorgssektoren

Planer for vaksinasjon gjennom sommeren er noe komplisert. I uke 27 kommer det betydelig færre doser enn antydet tidligere. Svært mye usikkerhet rundt vaksineplanlegging. Betyr at en må bemanne for fullt gjennom hele sommeren for både vaksinasjon, testing og smittesporing. 

Vaksinestasjon: Kommunen har måttet leie vektere i forbindelse med at flere har hengt rundt lokalet, og vært til dels truende mot de som arbeider der og forlanger en vaksine.

Politi

Politiet melder at det er stille og rolig. 

Kriseledelse gjennom sommeren

Det planlegges ikke faste møter for sommeren, men kommuneoverlege eller kommunedirektør kan på kort varsel kalle inn til møte,dersom det oppstår behov for det..

Det er satt opp vaktplan for ferien for ledergruppe, kommuneoverlege og ordføre. Det betyr at kommunen gjennom hele sommeren skal ha nødvendig beslutningsmyndighet tilstede dersom behovet

Møte i teknisk utvalg 29. juni

Teknisk utvalg ønsker om å gjennomføre fysisk møte 29.juni.
Kriseledelsens konklusjon: Det kan gjennomføres fysisk møte i teknisk utvalg 29.juni, under forutsetning av at det ikke er et lokalt smitteutbrudd og at trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen er satt i verk. 

2/6-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Smittestatus

 • Antall smittede: 10
 • Antall i karantene: 34
 • Antall i innreisekarantene: 47

Det har vært en fin utvikling den siste uken, og smittede har kjent smittevei. Ingen tegn til uavdekket eller skjult smitte sprer seg i Grimstad.
Det er en anbefaling om å avvikle lokal forskrift. Men; balanserer på en knivsegg, det er kort vei til en uavklart smittesituasjon. 

Omkringliggende kommuner: Kristiansand har en pågående, alvorlig situasjon. Lillesand har en del smittetilfeller, sammenheng med smitten i Kristiansand. Vennesla og Kristiansand som har en pågående smitte som gir grunn til bekymring, mens det er mindre smitte østover. 

Helse- og omsorgssektoren

Sektoren er tilnærmet uberørt av covid-19, men det er bekymring for sommeravvikling og bruken av ferievikarer. 

NAV: Antall helt ledige er nede på 2,4 %, et godt stykke ned fra forrige måned. 

Oppvekstsektoren

Spørsmål om SFO-avvikling etter sommerferien: Med tanke på planlegging og bruk av ressurser; vil det fortsatt være gult nivå etter sommeren?
Svar fra kommuneoverlegen: ut fra det vi vet i dag, så skal skoler og barnehager være på grønt nivå over sommeren. Det kan dermed planlegges for grønt nivå. 

Politi

Politiet medler om rolige forhold. Russeperioden er roet ned.

Annet

Testing: Viktig å ha god beredskap på testing, dersom det skulle komme et smitteutbrukk. Det er enklere å ta ned bemanning, enn å bemanne opp. 

Vaksinering: Stort sett vært dose 2 som har blitt satt det siste, men fremover begynner en så smått med dose 1 på nye innbyggere.
Kommunen har fått melding  om at vi skal få tydeligere beskjeder om antall doser 1-2 uker i forveien. 

Karantenehotell: Er det behov for karantenehotell for sommerperioden i Grimstad? Helst relevant for personer som kommer i småbåter fra andre land. Dette bør kunne håndteres lokalt. Det kan også komme en situasjon at en må ta i bruk karantenehotell, men usikkert hvor aktuelt det er for Grimstad. 

Vurdering av lokal forskrift: Tas opp i formannskapets arbeidsmøte i morgen. Kommuneoverlegen anbefaler at forskriften opphører med umiddelbar virkning fra formannskapets vedtak i morgen. 

Aldersbestemte lag og kamper: Kan aldersbestemte lag spille kamper mot lag fra andre kommuner? Kommuneoverlegen sier ja. Det er åpnet for dette på gjenåpningsplan trinn 2. 

Hjemmekontor: Dersom en fortsatt kan sørge for at det er god plass på arbeidsplassen, så er det lov å tenke på en viss grad av lettelser. Anbefalingen fra kommuneoverlegen er at en likevel fortsetter med hjemmekontor. Lederne må avgjøre hvem som kan være fysisk på jobb, og vurdere gjennomføringen av hjemmekontor kontra fysisk tilstedeværende. Det er ingen forskjell på beskyttede og ubeskyttede personer når det gjelder hjemmekontor. 

Lokale smittevernregler fra 25. mai til og med 6. juni 2021

Formannskapet i Grimstad vedtok 26. mai 2021 en forskrift som i hovedsak regulerer antall besøkende i private hjem og antall personer som kan delta på et arrangement.

Grimstad kommune følger trinn 2 i nasjonal gjenåpning, med følgende unntak

Besøk i private hjem

Antall besøkende i private hjem begrenses til maks fem personer, i tillegg til egen husstand. Beskyttede personer telles ikke med. Dette omfatter personer som er fullvaksinerte, har mottatt første vaksinedose for minst 3 uker siden eller som har gjennomgått Covid-19 sykdom de siste 6 måneder.

Private sammenkomster og arrangementer

Når det gjelder private sammenkomster på offentlig sted er det tillatt å ha 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs. Dersom arrangementet holdes innendørs og det er faste sitteplasser kan man være 100 personer tilstede. På idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune, er det tillatt med 50 personer.

På utendørs arrangementer er det tillatt med 200 personer, eller 600 personer dersom publikum sitter på faste plasser. Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

For mer detaljert informasjon om bestemmelsene, se forskriften under.

Lokal forskrift fra 27. mai til og med 6. juni 2021

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (SARS CoV-2) for Grimstad kommune.

Hjemmel: Forskriften er fastsatt av formannskapet i Grimstad kommune 26. mai 2021 jfr. kommuneloven § 11-8 etter innstilling fra kommuneoverlegene i Grimstad kommune jfr. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1 1.ledd jfr. 5. ledd.

§ 1. Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

Forskriften gjelder i Grimstad kommune.

§ 2. Forhold til øvrig lovverk
Reguleringene i denne forskrift kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte smittevernstiltak. Ved eventuell motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.

§ 3. Forbud mot mer enn 5 gjester i privat bolig og fritidsbolig
Det er ikke tillatt å invitere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til privat bolig eller fritidsbolig med flere enn 5 gjester i tillegg til egen husstand.

Unntatt fra begrensningen i antall gjester i privat bolig eller fritidsbolig:

a) Beskyttede personer (personer som er fullvaksinerte, har mottatt første vaksinedose for minst 3 uker siden eller som har gjennomgått Covid-19 sykdom de siste 6 måneder).

b) Gjester som tilhører samme barneskole eller barnehagekohort, eller gjester fra samme husstand når husstanden består av over 5 personer.

Den som inviterer til en slik sammenkomst skal sørge for at de som er tilstede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller kohort.

§ 4. Antall personer som kan være til stede på et arrangement
Selv om kravene til avstand som nevnt i FOR-2020-03-27-470 Covid-19 forskriften § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

a) 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst på offentlig sted som regulert i FOR-2020-03-27-470 Covid-19 forskriften § 13 første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

b) 10 personer på innendørs arrangement som regulert i FOR-2020-03-27-470 Covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel
  1. 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.2. 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.

c) 200 personer på utendørs arrangement som regulert i FOR-2020-03-27-470 Covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

a) ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer

b) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

c) toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement

d) spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball

(fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

e) journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Ved arrangementer angitt i FOR-2020-03-27-470 Covid-19 forskriften § 13c tredje ledd bokstav f inngår alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer.

§ 5 Ansvar
Grimstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. § 11 Straff Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

§ 6 Straff
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

§ 7 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra 27.mai 2021, og gjelder til og med 6. juni 2021

24/5-21: Nyhetsoppdatering

God oversikt over smittesituasjonen

- Vi har i kveld mottatt ett nytt positivt prøvesvar, og i Grimstad kommune er det nå 15 i isolasjon som følge av påvist smitte, 303 i pålagt karantene – og mange hundre i ventekarantene, sier ordfører Beate Skretting.

- Det vil ikke bli gitt flere svar fra laboratoriet ved Sørlandet Sykehus i dag, men det ligger mange prøver fra Grimstad klare til analyse i morgen.
 
- I ettermiddag hadde vi dialogmøte med FHI for å drøfte situasjonen, og tilbakemeldingen er at Grimstad har håndtert smittesituasjonen på en god måte gjennom økt testing - og omfattende og rask utførelse av smittesporing.
 
- Det synes nå nokså klart at aktiviteter 17. mai-helgen med mange samlinger og sosiale sammenkomster er utspringet til den smitten vi ser i Grimstad nå. Smittesporingen gjennom helgen har gitt oss relativt god oversikt over situasjonen. Og selv om det er et stort antall smittede i Grimstad akkurat nå, så er vi ikke i en situasjon i øyeblikket der det synes å være ukontrollert smitte på avveie. De kommende dagene vil vi få endelig oversikt og endelige avklaringer.
 
Kommuneoverlege Sturla Aam-Quabeck er godt fornøyd med pinsehelgens store innsats for å gi et best mulig bilde av smittesituasjonen.
 
- Det er lagt ned et massivt arbeid i testing og smittesporing, og det har gitt oss en god oversikt. Fortsatt gjenstår det mange prøver, men utbruddene ser ut til å være begrenset og handler om aldersgruppen 16-25 år, sier kommuneoverlegen.
 
Ordfører Beate Skretting er glad for at befolkningen har stilt opp om de klare anbefalingene som ble gitt.
 
- Oppfordringen om å avstå fra sosiale sammenkomster i helgen, og spesielt russens bistand til å overholde denne oppfordringen, har bidratt til å begrense faren for smittespredning ytterligere. Det har vært et treffende tiltak, og vi setter stor pris på at bidraget fra befolkningen og russen til å ta oppfordringen, sier Skretting.
 
- Det er ikke konkrete forslag om restriksjoner eller begrensninger nå, men vi vurderer nå fortløpende behovet for utsettelse av den nasjonale gjenåpningen som er varslet fra og med torsdag 27. mai. Det vil bli innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag kveld, der vi tar stilling til gjenåpningens andre del, forteller ordføreren.
 
Smitten vi ser nå er hovedsakelig knyttet til to utbrudd. Et ved universitet og et ved Dahlske videregående skole. Ved UiA er det i samråd med universitetet iverksatt tiltak og vi anser at dette er under kontroll.
 
Det er flere smittetilfeller knyttet til Dahlske, fordelt på alle trinn. Dette er pr nå den mest uoversiktlige situasjonen, og det er også krevende at mer enn 40% av elevmassen daglig krysser kommunegrensene. Her ser vi behov for å følge situasjonen tett fremover, og det er foretatt et stort antall tester knyttet til denne situasjonen.
 
Dahlske vil være på rødt nivå kommende uke, noe som innebærer digital undervisning som hovedregel. Det vil kun avholdes noen fysiske møter under strenge smittevernregler for å gjennomføre sluttevalueringer. Dette vil gjelde for alle trinn, og skolen vil informere elevene nærmere i morgen.
 
På bakgrunn av omfattende testing de siste dagene forventes det at antallet smittede kan stige noe, men antallet i karantene og ventekarantene vil redusere etterhvert som prøveresultatene er klare. Det er relativt god oversikt over de miljøene der det er mistanke om smitte
 
- Kommunen har gjennom hele pandemien hatt god dialog med næringsaktører, serveringssteder, idrettslag og lignende, og kommunen opplever at det god fokus på godt smittevern. Det har vært en avgjørende faktor i håndteringen av denne krevende tiden. Og det er med på å påvirke hvordan vi ser på en mulig gjenåpning i tråd med regjeringens plan, sier Skretting.

24/5-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Smittestatus

 • Antall smittede: 14 bekreftede
 • Antall i karantene: 303 

De smittede er i hovedsak i alderen 16-25 år.  

Dahlske videregående skole
Størsteparten av smitten er knyttet til skolen. En stor andel av elevene er bosatt utenfor Grimstad kommune, og  ca 30 % av elevene er i en eller annen form for karantene. 

UiA
Sju smittede studenter som trolig ble smittet 17. mai. Smittesporingen er ferdig, og der har en oversikt. 

Smittesporing og testkapasitet
Det er økt personell på smittesporing og testing. Testet 1446 innbyggere i uke 20, det tilsvarer 6 % av befolkningen. Det kan bli utfordrende å opprettholde dette nivået på testing over lang tid, siden det er en stor belastning for testteam. 

Konklusjonen er at det er relativt god oversikt over situasjonen i Grimstad, men den anses som skjør. Ikke eskalert særlig siden i går, men det er noe usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg.

Status i helse-og omsorgsektoren

Test- og smittesporingsteamene har vist at de fungerer godt. De har strukket seg langt og har hatt et stort trykk i det siste.

Status i oppvekstsektoren

Det er kommet spørsmål om det er vurdert rødt nivå for barnehage og skole.
Det vurderes at slik situasjonen er nå, er mest fornuftig å opprettholde gult nivå. Følger nøye med på dette. 

Arbeidsuke for 9.klasse
Arbeidsuke for 300 elever på 9. trinn, elevene er utplassert i flere kommuner. Problemstillingen er tatt opp med FHI og de ser ikke grunn til at situasjonen i Grimstad skulle tilsi at en må begrense dette. En må anta at smittevernhensyn i stor grad er ivaretatt i de ulike bedriftene der elevene skal utplasseres. 

Skoleturer for grunnskolen
Det er greit at skoleklasser drar på overnattingsturer, men de må ha en plan B klar i tilfelle smitte.
Anbefalinger om testing før avreise, dette må planlegges. Viktig å være varsom på ulike plasser en stopper opp for å begrense kontaktpunkter, og for å unngå for stort arbeid for smittesporingsteam i etterkant. 

Barnehager på skolebesøk
Tydelig på smitteverntiltak ved besøk, men kan gjennomføres som planlagt. 

Politi

Det har vært stille og rolig. Russen har hatt et ønske om å ut å rulle, men politiet har frarådet det. 

Annet 

Skoleturer på videregående
Anbefales ikke for tredje året (russ). Vurderes konkret i hver enkelt situasjon ellers. 

Andre året på Drottningborg skal på dagstur litt ulike steder kommende uke, vurderes nærmere når en har mer informasjon. 

Dahlske videregående skole
Holder stengt tirsdag 25. mai. Avklaringer for resten av uken fastsettes i løpet av tirsdagen. 

23/5-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Smittestatus

 • Antall smittede: 14
 • Antall i karantene: 208 (mulig noe økt utover dagen)

3 nye smittede nettopp rapportert, hvorav 2 av er ferdig smittesporet. 1 smittet tilhører Froland kommune, og er overført til Froland. Smittesporingsteamet oppfatter det som om en har kontroll. De nye smittede i dag, har kjent smittevei. 

Teststasjonen har vært åpen i dag og vil være åpen utover ettermiddagen. Teststasjonen melder at de er klare dersom det skulle komme flere smittede. Ved behov har en kapasitet til å oppjustere både testing og smittesporing. 

Helse- og omsorgssektoren

Enhetslederne innen helse- og omsorgssektoren har gitt rapport til kommunalsjef, og det er per nå ingen driftsmessige konsekvenser for sektoren på grunn av smittesituasjonen.

Oppvekstsektoren 

Arbeidsuke for 9.trinn: Planlagt arbeidsuke for 9. klasse kommende uke.
Fra kommuneoverlege: Venter mange svar på testing, men slik situasjonen er akkurat nå, er det ikke grunn til å innføre restriksjoner på planlagt arbeidsuke. Bør vurdere det igjen hvis det kommer smitte i noen av de aktuelle miljøene. 

 Politi

Det har vært stille og rolig i helgen. Folk har tatt til seg budskapet, og mange har gitt uttrykk overfor politiet at de har satt pris på at det ble sendt ut SMS.

Nytt møte i kriseledelsen i morgen kl. 19.00.

Etter dagens møte i kriseledelse er følgende informasjon formidlet ut: 

Denne uken har kommunen så langt fått tolv positive tester, og det er gjennomført hele 1446 tester. Kommuneoverlege Sturla Aam-Quabeck er tydelig på at vi nå har fått nødvendig oversikt over smittesituasjonen i Grimstad.

Søndag er det meldt om tre nye positive prøver, hvorav et tilfelle er overført nabokommune. Det er 14 i isolasjon som følge av påvist smitte, og 206 innbyggere i pålagt karantene som følge av å være nærkontakt.

- Situasjonen er fremdeles krevende i Grimstad. Vi får stadig inn enkelte nye smittetilfeller, og smittesporingsteamet jobber for fullt med oppskalert styrke for å følge dette opp så raskt som mulig. Det er avgjørende at vi får en rask oversikt over nærkontakter slik at også disse kan følges opp og settes i karantene for å unngå fare for videre spredning, sier ordfører Beate Skretting.

- Det testes utover ettermiddagen søndag, og hurtigtester brukes for rask avklaring ved tegn på symptomer. Vi også er rigget for å oppjustere kapasiteten dersom situasjonen utvikler seg, forteller ordføreren.

- Vi forventer fortsatt at tallet på positive prøver og antallet i karantene vil kunne stige utover kvelden. Antallet i ventekarantene er betydelig redusert etter hvert som vi har fått mer oversikt over situasjonen, sier Skretting. Vi har berammet et nytt møte i morgen kveld kl 19.00. Det vil da bli vurdert om det er behov for å innføre noen nye tiltak, men det ser ikke slik ut i skrivende stund.

- Vi ser nå at det ikke nødvendigvis er utelukkende blant dem med symptomer der det avdekkes smitte, slik at vi ser fortsatt et stort behov for at det er lav terskel for å foreta en test dersom man har vært nærkontakt eller mistenker at man kan være utsatt for smitte. Teststasjonen er åpen søndag frem til kl 19, og vi holder også åpnet mandag fra kl 15 og minst frem til kl 17, avslutter Beate Skretting.

22/5-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Grimstad kommune har vært samlet i ettermiddag fordi det potensielt kan være snakk om et større utbrudd blant unge. I skrivende stund er det elleve i isolasjon og om lag 250 i karantene. Antallet i isolasjon og i karantene er ventet å stige i kveld.

Kommuneoverlege Sturla Aam-Quabeck har en klar oppfordring til Grimstads innbyggere.
- Vi har en uoversiktlig smittesituasjon denne helgen, spesielt blant yngre innbyggere. Grimstad kommune ber derfor innstendig om at alle avstår fra sosiale sammenkomster denne langhelgen. Vi vil fortløpende informere om situasjonen på Grimstad kommunes nettside og i mediene, sier kommuneoverlegen.

Ordfører Beate Skretting er også bekymret.

- Det er flere smittetilfeller blant unge mellom 15-25 år, også blant russen. Dette har medført at større deler av elevmassen ved Dahlske vgs er satt i karantene, og husstandsmedlemmene deres er satt i ventekarantene. Elevene det gjelder har fått melding. Smittesporingsteamet er skalert opp med mangedoblet beredskap, og det jobbes nå intens med å ringe alle i karantene utover kvelden for å følge dem opp - slik at vi får full oversikt over antall og eventuelle symptomer blant dem som er satt i karantene, sier ordføreren.

Det er allerede avdekket flere med symptomer hvor vi kan forvente positive prøver utover kvelden. Testteamet er nå satt i beredskap og vil gjennomføre et stort antall tester også i kveld, i tillegg til søndag og mandag.  

- Grimstad har vi gjennom hele pandemien vært raske til å iverksette tiltak, og det har så langt vist seg å være svært effektivt. Denne gangen er situasjonen mer uoversiktlig, og potensialet for et stort utbrudd er til stede. Det er det siste vi ønsker, og derfor er det nå viktig for oss å tydelig kommunisere ut alvoret. Vi må begrense sosiale sammenkomster og antallet nærkontakter for å hindre at vi får et stort smitteutbrudd og risikerer større nedstengning, gjentar ordføreren.

- Vi vil også sende ut SMS med klar oppfordring til mange tusen innbyggere i ettermiddag/kveld.

Du kan følge smittesituasjonen fortløpende på Smittestatus. Kriseledelsen samles også i morgen ettermiddag.

22/5-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Referat fra dagens krisestab:

Dagens smittesituasjon betegnes som svært uoversiktlig, og frykten er at det som skjer nå kan vise seg å være et større utbrudd. Bakgrunnen er at det blant annet er positive tester med utgangspunkt i Dahlske videregående skole. Allerede i ettermiddag og kveld vil kommunen prioritere å teste flere personer med symptomer på covid-19. 

Kristiansand kommune melder om mange nye smittetilfeller, der mer enn halvparten er russ. Med tanke på at grimstadruss har hatt kontakt med russ i flere andre kommuner, blant annet fra Kristiansand, er det grunn til bekymring.

Kommunen må på nytt oppfordre innbyggerne til å begrense antall nærkontakter. Det vil blant annet gjøre det lettere for smittesporingsteamet. Smittesporingsteamet har innkalt flere ressurser for å få oversikt. Det er viktig at folk som ringes opp av smittesporingsteamet oppgir hvem de har vært sammen med, for få situasjonen raskets mulig under kontroll.

Det ble besluttet å sende ut SMS til alle innbyggere i Grimstad:
Kjære innbygger! Vi har en uoversiktlig smittesituasjon denne helgen, spesielt blant yngre innbyggere. Grimstad kommune ber derfor innstendig om at alle avstår fra sosiale sammenkomster denne langhelgen. Vi vil fortløpende informere om situasjonen på www.grimstad.kommune.no og i mediene. Mvh Grimstad kommune

19/5-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Smittestatus per 19. mai 2021

 • Antall smittede: 3
 • Antall i karantene: 26 i karantene, men  tallet antas å stige på grunn av nytt smittetilfelle. 

Status 

Helse- og omsorgssektoren

Vaksinering er viktig i perioden fremover, og særlig i sommer. Det planlegges for en tredobling av dosene i juli, ca. 1500 doser i uka. Holdbarheten er sjekket ut, og det er ikke like kritisk å få satt med en gang, noe som gir litt mer handlingsrom. Men krever mye av sektoren for å få satt disse, og det blir en stor jobb. 

Politiet

Russefeiring: Tilbakemeldinger om at russen ønsker å fortsette feiringen til 12. juni. Bruken av Dømmesmoen har vært en suksess frem til rulling natt til 17.mai, noe som førte til store ansamlinger og kryssing av kommunegrenser. Vanskelig å forsvare videre bruk av Dømmesmoen så lenge det er planlagt å fortsette til 12. juni.

Videregående skoler er bekymret for videre russefeiring md tanke på andre kull på skolen. Det er ingen særbestemmelser for russ, og det er grunn til å vurdere hvor mye en skal fortsette å tilrettelegge for russefeiring videre. Kriseledelsen har llandet på at det ikke er grunnlag for å videreføre tilrettelegging på Dømmesmoen, og det stilles klare forventninger til at russen følger de gjeldende smittevernreglene med antallsbegrensninger og avstand, på lik linje med alle andre. Det arbeides også videre regionalt for å sørge for enhetlig regler, og hvordan en møter russen og formidler dette til dem. 

Annet

Hjemmekontor:  Inntil videre er hovedregelen at arbeid skal gjøres på hjemmekontor, og ha digitale møter. Hensynene bak avgjørelsen er færre kontaktpunkter for å hindre smittespredning, mindre bruk av offentlige steder, slik som kollektivtrafikk og generell belastning på offentlige bygg. Vi bør være tilbakeholdne med fysiske møter frem til så mange som mulig er vaksinert.

Politiske møter i juni: Kommuneoverlegen anbefaler å fortsette med digitale møter. Hvis en skal gjennomføre fysisk møte må dette særskilt begrunnes. Politiske møter er ikke arrangementer, så det er ikke ulovlig å gjennomføre slike møter fysisk, men det er en sterk anbefaling om å fortsette digitale møter. 

Smittesituasjonen på Agder: Fortsatt en del lokale utbrudd og smittespredning. 17.mai-helgen med mye aktivitet på grunn av smitte flere ulike steder. Dette gir grunn til oppmerksomhet. Fortsatt en situasjon i Kristiansand og Vennesla med relativt høy smittespredning og egne lokale forskrifter. 

Presisering i nasjonale bestemmelser angående pop-up-tilbud: presisert at det ikke er anledning til å drive med pop-up-arrangement, dette skal nå omfattes av bestemmelsene for arrangement. Skaper litt utfordringer for kulturtilbudet i kommunen. Møte med handelsstanden og serveringsvirksomhetene neste uke. 

12/5-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Status per 12. mai 2021

 • Antall smittede: 3
 • Antall i karantene: 46
 • Antall i innreisekarantene: 59

Status fra sektorene

Helse- og omsorgssektoren

NAV: 3,4 % ledige. Andel deltidsledige: 2,1 %. 

Omsorgssentre: Besøksrutiene er revidert etter statlige føringer. Informasjon er publisert på nettsidene. 

Møte med serveringsnæringen senere i dag, skal oppfordre til å fortsette å holde på strenge smittevernstiltak. 

Oppvekstsektoren

Skolene er opptatt av foreldremøter og sommeravslutninger. Informasjon om de nasjonale reglene er gått ut, og følger de råd som gis fra kommuneoverlege. Minner på om at en er i innspurten og at det enda ikke bør åpnes opp for arrangement. 

Politi 

Russefeiringen er i fokus. 

Annet 

Russefeiring: Helgen på Dømmesmoen: Russen har hatt det fint, i tillegg så har naboene til Dømmesmoen gitt gode tilbakemeldinger på at alt har gått veldig fint. Securitas melder om at det har vært russ fra andre kommuner som har kommet til, men blitt bortvist. Området er også velholdt, med lite søppel og rot.
Natteravnene var også tilstede. Alt i alt en positiv erfaring. Ber om å fortsette samme opplegg fra fredag til søndag (t.om natt til 17.mai). Kriseledelsen gir sin tilslutning til å videreføre dette også kommende helg. 

Munnbindbruk i omsorgstjenestene: helsepersonell og de eldste pasientene er vaksinert. Ikke grunnlag eller behov for krav om bruk av munnbind for helsepersonell, kravet om munnbind utgår.
Men kravet videreføres for stell og nærkontakt av pasienter som ikke er vaksinert, og for pasienter med luftveissykdommer. I tillegg bør ansatte som ikke er vaksinerte, fortsette å bruke munnbind. Oppfordrer besøkende til å bruke munnbind i fellesarealene. 

17.mai: Samlinger (17.mai-frokoster eller lignende)
Det er mange som ønsker å strekke på reglene og samles, men fra kommunens side oppfordres det til tålmodighet. Tiden er enda ikke inne til å samle mange mennesker på ett sted, Det er ikke rom for lettelser i forbindelse med 17.mai. Nasjonale regler gjelder fremdeles.

Mulige tiltak sommergjester med behov for helsetjenester: Forslag til skriv som ønskes publisert på nettsidene. Kriseledelsen skal godkjenne tekst før publisering.

5/5-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Status per 5. mai 2021

 • Antall smittede: 5
 • Antall i karantene: 132 
 • Antall i innreisekarantene: 61

Status fra sektorene

Helse- og omsorgssektoren

Arbeider med informasjonsskriv for sommergjester. . 

NAV: antall ledige: 375 personer - 3,4 % en nedgang fra 3,6 % fra forrige måned.
Delvis ledige: 2,1 %. Arbeider med å få ned arbeidsledigheten.

Frivilligsentralen åpner to timer to dager i uka. Dette ansees som forsvarlig. 

Drottningborg vgs: obligatorisk tur arrangert av skolen for tredje trinn (ikke russetur). Smitte blant to elever og en ansatt på denne turen. Dette utløser en del arbeid, særlig med tanke på hjemreise for smittede og andre. Det er gjort et godt arbeid i smittesporingsteamet. Den oppståtte situasjonen viser at det er upraktisk å reise på tur, og få smitte underveis. Bør vurdere om skoleturer i det hele tatt kan gjennomføres i perioden fremover. 

Konfirmasjon, bryllup osv: Bør kommunisere ut et oppsett med gjeldende regler for arrangement av ulik karakter, slik at en kan hindre for mange telefoner til kommuneoverlegen. Lenker til FHI og de nasjonale reglene som også gjelder for kommunen. Har gitt en sterk oppfordring til statsforvalter om å være en større koordinator i denne sammenheng.

17.mai: Statsforvalter har påpekt utfordringer og kommet med anbefalinger, men det er ingen konkrete tiltak.. Bør samkjøre felles regler i Agder. 

Russefeiring: Det var møter med russepresident og russestyret i forrige uke. Kommunen fikk inntrykk av at de var tydelige på å følge de viktigste smittevernrådene; det vil si åholde seg til egen kommune, gruppe, buss osv for å redusere antall kontakter.
Bruk av QR-koder som ble diskutert forrige uke: russen får klistremerker denne uken til registrering. 

I helgen: Det har vært en del russ på kryss og tvers i helgen. En del bråk og støy og fare for smitte, tilsier at det må tenkes litt nytt med hvordan en kan samarbeide med russen. Burde kanskje definere et område for russen, feks Dømmesmoen eller Omre. Må i tilfelle se på det som en helhet som gjør at andre innbyggere kan bli spart for ubehageligheter, og at russen kan feire trygt, for eksempel med natteravner, vektere, politi osv. 

Hva trengs fra kommunen ved å stille Dømmesmoen til disposisjon: Politiet følger med, vektere bør settes inn. Bør være også tydelige definisjoner som kommuniseres ut. Ved for mye fasiliteter kan det være fare for at flere kommer fra ulike kommuner, men mulig at toalettvogner bør settes inn for hygiene og for å beskytte området noe.
Vurdere forbud mot glassflasker, og sette opp søppelkasser og ansvarliggjøre russen med tanke på rydding i etterkant.
Kommunen bør ikke være arrangør av noe, det er kun et område som stilles til disposisjon og ikke noe ut over det.
Russen må selv være ansvarlige, og det bør begrenses til helgene.
Politiet og kommuneoverlege tar dialogen med russen. Bygg- og eiendomstjenesten kobles også på for å fasillitere området og være med i informasjonsflyten. 

Oppvekstsektoren

Smitte på Landvik skole, men en har oversikt og kontroll på smitten. Tyder på gode rutiner på skolene, og godt samarbeid med hjemmene. 

Korttidsfravær knyttet til korona er gått ned, mulig sammenheng med testkapasitet og effektivitet som gjør at fravær i forbindelse med testing/ karantene blir kortere.

28/4-21: Oppdatering fra kriseledelsen
 • Antall smittede: 5 + 3 til som er mulig positive i dag (totalt 8 antatt smittede) 
 • Antall i karantene: 129
 • Antall i innreisekarantene: 74 på mandag

Status

Helse- og omsorgssektoren

Det er blitt økning i gjestepasienter. Ønsker å oppfordre innbyggere til å legge frem vaksinebevis eller negativ test når de kommer til kommunen. 

Fra kommuneoverlegen:
Vi har en smittesituasjon ved Landvik skole, der mange i karantene. Alle vil bli testet. Skolene arbeider godt. Kommunen er trygg på oversikten av smittevei. Tilbakemelding fra møte med statsforvalter er at mittevernbestemmelsene for skolene fungerer godt. Det betyr at en kan begrense antall i karantene, så lenge skolene følger smittevernbestemmelsene.

Oppvekstsektoren

Bortsett fra smittesituasjonen på Landvik skole, er det rolig i sektoren. 

Kultur, kommunikasjon og næring

Dialog med russen tas direkte med dem, dialogen der er god. 

Fra kommunens side må det tydeliggjøres enda mer at en må fortsette med digitale møter, hjemmekontor, redusere antall nærkontakter osv. En må fortsette smittevern i litt tid enda, selv om en nærmer seg slutten. Det er ikke rom for å slippe opp enda..Mail til alle ansatte bør sendes ut med informasjon og presiseringer, særlig mtp. hjemmekontor og digitale møter. 

Politi

Utfordringer med samlinger på strendene i byen. Tendensen er at de forsvinner når politiet kommer. Har litt dårlig grep om det, men forsøker å bruke media for å formidle ut beskjeder til foreldre, ungdommer osv. Ingen grove brudd enda, men frykter kommende helg. 

Førstkommende helg (natt til 1.mai): Stort fokus på helga fra politiets side, og samarbeider godt med natteravnene. Både russ og mindreårige har særlig fokus. Vurderer sperringer ned mot de mest populære områdene å samles. 

Annet

Digitale møter og hjemmekontor: Må videreføre bruken av digitale møter og hjemmekontor. Høyt smittetrykk på Agder som gjør at en fortsatt må være nøye med dette. Stor risiko for lokale smitteutbrudd. Uaktuelt å vurdere annet enn elektroniske møter hvor det er mulig å gjennomføre.  

17. mai-feiring: Det er kommet føringer fra nasjonalt hold om at 17.mai bør gjennomføres som i fjor. Det er ikke grunnlag for flere fysiske treff. 17.mai-komiteen legger opp til denne formen for gjennomføring, kommunen. 

Russefeiring: Møte med politiet, kommuneoverlege og russepresidentene tidligere denne uken. Drottningborg-russen har en annen prioritet, og gir ikke grunn til særlig bekymring. De er stort sett sammen med hverandre, og er i liten grad sammen med annen russ i Agder.
Dahlske-russen har planlagt lite, fordi det har vært vanskelig å planlegge for arrangement. 

I går ble det gjennomført møte med russestyret på Dahlske vgs. Veileder for russefeiring er laget av Folkhelseinsituttet, men denne er veldig generell. Dialog med russen på Agder i flere kommuner, for å forsøke å utsette oppstarten. Russen har landet på at de ønsker å starte 1.mai. Innholdsmessig er det uklart om det blir organiserte aktiviteter, antagelig blir det lite.

Kommunen har tilbudt å bistå og hjelpe russen, tilbakemelding er at de ønsker å få håndsprit/ desinfeksjonsmiddel til biler og busser, noe som er enkelt å imøtekomme dem på, og kommunen bestiller for dem. I tillegg er det diskutert om registreringssystem (QR-system) kan settes opp til russen i bilene/ bussene. Kommuneoverlegen ber om at dette kan vurderes, dersom kostnaden ikke er for stor. Dette vil forenkle et eventuelt smittesporingsarbeid ved en smittesituasjon. Kommunikasjonsavdelingen ser nærmere på muligheten for dette, og hvor mye kostnaden eventuelt vil ligge på. Kriseledelsen gir sin tilslutning til at dette kan gjøres ved en rimelig kostnad. 

Russen har fått informasjon om at et eventuelt smitteutbrudd kan presse frem en lokal bestemmelse med begrensninger for russen selv. Derfor viktig at de er påpasselige med smittevern.

God dialog med russen, og særlig president og styret har en positiv innstilling til de begrensninger som pålegges dem. 

Kommunen ønsker å ha en beredskap med de ulike Agder-kommunene for eventuelle tiltak hvis det blir smitte i russemiljøet. Også viktig at det samkoordineres dialog og råd/ anbefalinger, eventuelle lokale forskrifter. 

Anbefaling om bruk av appen "smittestopp" har gått ut til russen. 

Arbeidsinnvandring for byggenæring og landbruk: Kommuneoverlegen har vært i dialog med enkelte næringsdrivende. Det er mye innleid arbeidskraft fra utlandet i landbruksnæringen, både i sommer, men også generelt. Mulig kommunen burde ha møte/dialog om utfordringene med dette, og hvordan det kan løses på best mulig måte. Vi mikre at det er en felles forståelse for krav og forventninger. Det legges til rette for et digitalt møte for næringsdrivende i denne bransjen. 

24/3-21: Oppdatering fra kriseledelsen
 • Antall smittede:1
 • Antall i karantene: 2 
 • Antall i innreisekarantene: 88

Status

NAV: ledighetstallene er stabile: 3,6 % helt ledige og 2,3 % delvis ledige. 

Lokal forskrift: Dagens lokale forskrift går ut i morgen, 25. mars. Anbefalingene til formannskapets møte i morgen er følgende: Ikke lokal smittesituasjon som tilsier en opprettholdelse av gjeldende lokal forskrift. De nasjonale bestemmelsene er dekkende nok.

Bestemmelser i påskeuka: Vurdere om en bør komme med noen anbefalinger for påskeuka. Feks: at besøkende / studenter som kommer til kommunen tester seg. Det kommuniseres ut en oppfordring til innreisende til kommunen om å teste seg. 

Dagsenter: Det har vært gjort en vurdering av dagsentre og det er konkludert med at tilbudet  gjennomføres som tidligere, men med ekstra oppmerksomhet på avstand og bruk av munnbind. Deltakere er vaksinert.

Omsorgssentre: Nye retningslinjer kommuniseres ut når det gjelder besøksrutine. Også på institusjoner følges anbefaling om kun 2 personer på besøk. 

Vaksinering i påskeuken: Alle fastleger jobber med vaksinering, også på onsdag i påskeuken. Noen vil også bli vaksinert på Fjære koronavaksinestasjon på onsdagen.
Hver eneste dose blir satt. Det er kommet en klar innskjerping om vaksine: kun driftskritisk helsepersonell som kan få vaksine.

Teststasjon i påskeuken: Åpent 5 dager i uken, også i påsken. Beredskapen er klar i tilfelle situasjonen skulle tilsi det, slik at det også kan testes i helgene. 

Dahlske videregående skole forlenger rødt nivå t.om uke 14 for å få noen dager på å avklare om det er kommet noe smitte til enkelte elever i forbindelse med avvikling av ferie. 
Kvalifiseringstjenesten følger de videregående skolene generelt. Bør også her vurderes å samordne slik at det er stengt i uke 14. Avklares i enheten. 

Kinodrift i påsken: Kulturhuset ønsker å gjennomføre kinovisning i påskeuken. Anbefaling fra kommuneoverlegen er at dette er et arrangement som kan utsettes. Beslutning: Kinoen holder stengt i påsken. 

Kommunikasjon: bør komme med oppfordring til ungdommen/ andre om å ikke ha samlinger, verken ute eller inne.

Også kommunisere ut anbefaling om bruk av munnbind og de nye avstandsreglene slik at dette kommer tydelig frem. 

Politiet: Forholder seg til nye retningslinjer. Kan bli aktuelt med stikkprøver fremover. Fokus på flere hjemmefester og hvordan en skal håndtere det med dialogen hjem/ungdom. 

14/4-21. Oppdatering fra kriseledelsen

Status

 • Antall smittede: 3
 • Antall i karantene: 9
 • Antall i innreisekarantene: 71

Helse- og omsorgssektoren

2 i karantene på hotell, tilrettelagt av kommunen. 
En del arbeidsinnvandring som gjør at det er et høyt tall på innreisekarantene jevnt over. 

Oppvekstsektoren

Hjemmekontor for personell i skole: Kan det åpnes opp for personalrom på skolene igjen?
Svaret  fra kommuneoverlegen er at det frarådes, og at en følger de føringer om å begrense fysisk kontakt. 

Kultur, kommunikasjon og næring

Nasjonale føringer åpner noe opp. Fører til en del spørsmål og det er behov for avklaringer ut til befolkningen generelt. Venter på tolkningene før det legges noe ut på nettsidene. 

Vaksine

Drop-in vaksine: Anbefaling fra FHI, og dette ønsker vi å på plass etter hvert. Byr på enkelte praktiske problemer, særlig det med opptrekk av vaksine og tidsfrister før utløp av disse. Håpet er at en etter hvert får nok vaksiner til å kunne vaksinere mer "spontant", og at en får vaksiner som er tilpasset for lengre oppbevaring. 

Annet

Hjemmekontor: Ansatte i organisasjonen som kan ha hjemmekontor, skal ha det. Arbeidsgivers plikt å tilrettelegge for det.
Det må tas hensyn til at de som må på jobb, skal trygt kunne gjøre det. Et annet hensyn: færre kontaktpersoner på jobb for de som må være der. Informasjon sendes ut til alle ansatte i organisasjonen for å sørge for et helhetlig budskap til alle. 

Møtevirksomhet og samlinger i organisasjonen: Begrenset - må være en klar begrunnelse for å samle folk fysisk. Sterke grunner må til. Samme med kurs. 

Pressekonferanse ble gjennomført tidligere i dag. 

Politiske møter: bør videreføre digitale møter for å gå foran med et godt eksempel. Befaringer kan gjennomføres under strenge smittevernhensyn. 

Samling av ungdommer: Bekymring for store samling av ungdommer, spesielt i helgene ved strendene. Særlig hvor det er alkohol i bildet. Kommunen går i dialog med politiet for å finne en god løsning for å se på hva som kan gjøres med feks overvåking og vektere. 

Innkjøp av munnbind i stort kvantum: Behov for å kjøpe inn ca 250 000 munnbind til smittevernlager.Målet er å få opp beholdningen av munnbind til det vi har krav til å ha fra nasjonalt hold. 

10/3-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Status

 • Antall smittede: 12 registrert i det sentrale meldesystemet, men dreier seg trolig 10 personer
 • Antall i karantene: 73
 • Antall i innreisekarantene: 70

Helse- og omsorgssektoren

 • NAV: 3,7 % helt arbeidsledige, 2,2 % delvis ledige. 
 • Flere i hjemmekontor, noe redusert kapasitet på tjenester. 
 • Redusert bassengtrening ved hjemmebaserte tjenester
 • Frivilligsentralen er stengt. 
 • Psykisk helse og rus: aktivitetstilbudet redusert til uteaktiviteter 
 • Flere ansatte er nå vaksinert. 
 • Generelt: Det er flere med mutert virus, noe som gjør situasjonen krevende.
  Følger opp på smittesporingssiden i samarbeid med andre kommuner. 

Samfunns- og miljøsektoren

Det vil være behov for økt renhold og søppelhåndtering i sommersesongen. Midler hentes fra koronamidler.  

Oppvekstsektoren

Skolene er ikke stengt, men det er litt strengere smittevernregler.
Rødt nivå på videregående, skolene er godt tilpasset dette. 

Politiet

Operasjonssentralen er oppmerksom på ny forskrift, og har justert patruljer deretter. 

To tilløp til brudd på forskriften, men var oppløst da patruljen kom frem. Ungdommer i begge tilfellene. 
Ut over det ikke store utfordringer med hjemmefester eller lignende. 

6/3-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Kl 20.25:
I formiddag var kriseledelsen i kommunen i møte med statsforvalteren, folkehelseinstituttet og kommunene i regionen. Kommunene betraktes som et felles bo- og arbeidsmarked, og det er viktig å samkjøre retningslinjer om restriksjoner. Viktig at Grimstad, som ligger midt i regionen, er med på samordningen.

Fylkeslegen har gitt anbefaling om rødt nivå i Arendal på bakgrunn av det muterte viruset. Fylkeslegen anbefaler ikke rødt nivå for Grimstad, siden Arendal er i en annen situasjon.

Forskrift

Formannskapet har i dag vedtatt lokal forskrift gjeldende fra i dag kl 16.00 og frem til 25. mars.
 

5/3-21: Nye koronatiltak i Grimstad

5. mars 2021 kl 18.15:
Som en følge av nye retningslinjer i Arendal kommune, har Grimstad kommune besluttet å komme med nye anbefalinger og retningslinjer. Ytterligere tiltak kan komme fremover, og vil bli forankret i kriseledelse og ved politisk behandling ved behov.

 • Alle idrettsarrangementer og kamper for barn, unge og voksne bør avlyses.
  Dette gjelder både innendørs og utendørs, og også kamper mellom ulike klubber i Grimstad kommune. Barn og unge under 20 år kan fortsatt trene i egen klubb.
 • Kommunen anmoder på det sterkeste om at arrangementer som samler personer fra flere kommuner avlyses, med unntak av begravelser.
 • Kommunen anmoder på det sterkeste om at arrangementer som samler mer enn 10 deltakere avlyses.
  Det gjelder selv om alle deltakere kommer fra Grimstad kommune.
 • Kommunen anmoder på det sterkeste om å utsette private sammenkomster. Det betyr: utsett festen, bursdagen eller middagen til en annen gang.
 • Kommunen avlyser alle fysiske møter med mer enn fem personer i 14 dager fremover. Disse skal foregå digitalt.

Vi gjør disse grepene for å hjelpe Arendal og andre kommuner i Agder med å redusere smittetrykket.

Grimstad 5. mars 2021

Sturla Aam-Quabeck
Kommuneoverlege

Beate Skretting
Ordfører

3/3-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Status

 • Isolasjon: 7
 • Karantene: 39
 • Innreisekarantene: 87

Helse- og omsorgssektoren

Smittesituasjonen på Aktivitetshuset skal nå være under kontroll.

Arbeidsledighet er redusert fra 3,8 til 3,7%.

Arbeidet med å vaksinere ansatte i helsesektoren er påbegynt, og en stor andel ansatte har nå fått vaksine.

Hvordan skal Grimstad forholde seg til smittesituasjonen i Kristiansand?

Kommuneoverlegen sier at diskusjonen i nabokommunene til Kristiansand har vært om de behøver å gjøre noen spesielle tiltak. Enkelte at nabokommunene til Kristiansand har gjort tiltak, blant annet Vennesla kommune og Lillesand kommune.

Kommuneoverlegen mener at Grimstad ikke behøver å gjøre noen tiltak på nåværende tidspunkt, men vi må følge med.

Vaksinering

Påbegynte vaksinerte: 1.458
Ferdig vaksinerte: 641

Skjevfordeling av vaksiner – hva betyr det for Grimstad?
I følge kommuneoverlege Vegard Vige så betyr det antagelig ikke så mye for Grimstad, i og med at leveransene blir redusert med ca 3%. 
Den beste måten vi kan beskytte oss på i Grimstad, er at smitten blir slått ned der hvor det er mye smitte.

24/2-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Status

 • Antall smittet: 6
 • Antall i karantene: 95

Status fra kommuneoverlege

En oversiktlig situasjon nå. Samordningsmøte med statsforvalteren tirsdag 23/2, der det ble gitt informasjon om status i Kristiansand. Kommunene rundt ble bedt om å være observante på konsekvenser i egen kommune, særlig ved at innbyggere reiser til nabokommuner. Bør vurdere egne tiltak dersom det blir en utfordring.

Kommuneoverlegens vurdering er at det ikke er behov for egne tiltak i Grimstad per dags dato, men at en må være klar for å gjøre endringer raskt.

Kommunestyremøte

Kommuneoverlegen vil ikke anbefale at kommunestyremøter gjennomføres fysisk.
Dersom en velger å gjennomføre møtene fysisk, er det kun de som være tilstede som kan møte opp, og strenge smitteverntiltak må følges. Foreløpig er konklusjonen at kommunestyremøtet 16. mars holdes som digitalt møte. 

Møtevirksomhet generelt

Minst mulig fysiske møter der det kan unngås. Dersom det er mulig, bør møter bør gjennomføres på Teams og ansatte bør ha hjemmekontor. En behovsvurdering av hvem som må være på jobb og hvilke møter som eventuelt må gjennomføres fysisk. Politikerne bør legge seg på samme linje når det gjelder møter som gjennomføres som ledd i politisk virksomhet. 

Smittesporingsteam

Smittesporing medfører mer arbeid enn forventet, og det er behov for at teamleder arbeider 100 % på dagtid.

Veien videre: Det bør reduseres en del i aktiviteter der det er mulig, slik at personell som er hentet inn til vaksinering, smittesporing og testing, kan fristilles og gå tilbake til sine ordinære arbeidsoppgaver. Når en kommer lenger ut i vaksineringsprogrammet, kan en planlegge for å komme nærmere ordinær drift ute på enhetene.

Erfaringer fra gruppevaksinering har vært gode. Det har vært god tilgang til helsearbeidere og frivillige.

17/2-21: Oppdatering fra kriseledelsen
 • Antall i isolasjon: 2
 • Antall i karantene:5
 • Antall i innreisekarantene: 56
   
 • 963 er fullvaksinert 
 • 5700 i vaksinekø

Helse- og omsorgssektoren

Ny person er ansatt for oppfølging av innreisekarantene.

NAV: arbeidsledigheten ned til 3,8 %.

Frivilligsentralen har åpent tirsdag og torsdag. Det er ønskelig å få ut informasjon om dette på grunn av få besøkende.

Omsorgssentre: presisering av retningslinjer for klemming på institusjoner - begge parter må være vaksinert for å kunne klemme. 

Det er en utfordring i sektoren at det er så usikkert hvor mange doser som kommer fra uke til uke 

Vaksinasjon

Starter med vaksinering av helsepersonell i dag.

Politiske møter i mars

Smittevernrådet er at de politiske møtene gjennomføres digitalt. Dette følges opp av ordfører.
Befaringer ute for teknisk utvalg: kan gjennomføres hvor digitale befaringer ikke lar seg gjennomføre. Krav om maks to personer i hver bil og bruk av munnbind

10/2-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Antall smittet: 4
Antall i karantene: 15
Antall i innreisekarantene: ca. 60

Helse- og omsorgssektoren
 

Innreisekarantene og oppfølging
Svikt i rapportering og brudd på etterlevelse, var snarere regelen enn unntaket, har det vist seg fra nasjonalt hold. Følges godt opp lokalt.

Sykdomsutvikling
Nedadgående smittetrend nasjonalt, men Agder skiller seg ut med en økende tendens.
R-tallet er 1,1 og det er litt urovekkende. Særlig smitte i Kristiansand og Arendal gjør at en må være bevisst, ettersom man ligger midt i mellom.

Utfordring innen rusmiljøet
Rusmiljøet i Kristiansand har hatt mange smittede de siste ukene.
I Grimstad ses det på muligheter for å sikre gjennomføring av forsvarlig karantene ved et eventuelt smittetubrudd. Bør ta i bruk kommunale boliger i tilfelle behov.
Feltsykepleier har med seg hurtigtester og kan teste dersom noen fremstår som mulig syke. Testsenteret og psykisk helse og rus har godt samarbeid om rask testing ved eventuell smitte. Så langt er det ikke rapportert om smitte i rusmiljøet i Grimstad.

NAV: arbeidsledighet
4 % delvis ledige: 2,1 % helt ledige, tilsammen 6,1 %.

Omsorgssentrene
På omsorgssentrene arbeides det med besøksrutinene. Begge parter må være vaksinert for å kunne være nær beboere på omsorgssentre.

Oppvekstsektoren

Kvalifiseringstjenesten har gått ut med informasjon til sine elever. Ni tolker med forskjellige språk bidrar i arbeidet. Usikkerhet om hvordan de skal informere innbygger med liten norskkompetanse og dårlig digital kompetanse. Bekymret for dårlig informasjon til enkelte.

Vaksine

Sølvi J. Bryn og Inger Seldal orienterte om vaksinering og status:

 • Alle eldre i sykehjem og omsorgsboliger er nå vaksinert med to doser
 • Fastlegene inviterer sine pasienter i prioritert rekkefølge til vaksinasjon på fastlegens kontor
 • Ambulerende vaksinasjonsteam/bil er nå bemannet med helsesykepleier/ sykepleier. Ordningen vil bli avviklet om 3 uker når dose 2 er ferdig.
 • Fjære koronavaksinasjon ("massevaksinasjons-stasjon") rigges opp til gruppevaksinering. Starter i det små 18/2 med 12 vaksiner, som en del av opplæring. Evalueres etter dette. Skal skaleres opp når det kommer større mengde doser, uforutsigbar leveranse
 • Gruppevaksinering forsøkes løst uten å gå ut over ordinær drift, men må være beredt på at det kan innvirke på dette ved store leveranser av vaksiner.

 

5/2-21: Hilsen fra ordfører og varaordfører

Kjære innbyggere!

Vi er nå godt inne i det nye året, som startet slik det gamle sluttet - med løpende justeringer av koronarestriksjoner og fokus på pandemien. Vi håper likevel at året har startet godt for dere alle.

Sammen skal vi nå gå våren i møte, samtidig som koronaviruset muterer seg, og innstrammingene ligner på situasjonen i våren i fjor. Den store forskjellen er at vaksinasjonen er godt i gang, og starten på slutten av pandemien har begynt.

Vi er tross alt heldige i Grimstad, med lave smittetall og et godt system for gjennomføring av vaksineringen. Det betyr likevel ikke at vi kan lene oss tilbake, men det viser at arbeidet og dugnaden som dere innbyggere gjør, er med på å skape en forskjell. Så tusen takk til dere alle for at smittevernrestriksjonene følges så godt!

Også innsatsen som kommunens ansatte gjør for å håndtere pandemien, legges merke til. Vi er stolte av å være første kommune i landet som rullet ut en vaksinasjonskalender. Dersom du er usikker på når du kan forvente å få vaksinering, kan du finne det på kommunens nettside. Selv helseminister Bent Høie har trukket frem Grimstads vaksinekalender, og statsforvalteren har bemerket at Grimstad kommunes gjennomføringsplan for vaksinering, er veldig god. Vi vil gjerne få takke alle kommunens ansatte for den gode jobben som gjøres i alle ledd.

Årets første politiske møter i utvalgene er gjennomført digitalt. Vi startet året med det som i formannskapet ble bemerket som mange hyggelige saker. Det er gitt klarsignal for bruk av kommunal grunn til etablering av minnesmerke på Sandodden, etablering av utendørs treningspark og «barn og unges klubbhus» på Levermyr.

Formannskapet ga også tilsagn om underskuddsgaranti for Badebåten og guidede turer i Raet Nasjonalpark, noe som er to svært populære tilbud i Sommer-Grimstad. Det viser at det allerede planlegges for sommersesongen, og vi vil jobbe for å gjenta det gode samarbeidet som kommunen i fjor hadde med næringslivet og Grimstad Min By, for å sammen tilrettelegge for at Grimstad fortsatt skal være en attraktiv sommerby.

Men frem til sommeren er her, og vaksine er gitt til nok folk for å ha en ønsket effekt, så må vi forholde oss til pandemisituasjonen, på samme måte som vi har gjort nå i snart ett år. Vi må fortsatt holde avstand,  og sprite og vaske hendene så ofte som mulig. Vi må fortsette å være oppmerksomme og følge restriksjonene. Men sammen skal vi klare å stå løpet ut. Med innbyggere, næringsliv og kommune på samme lag skal vi klare dette!

Beate Skretting (H), ordfører
Lene Langemyr  (FrP), varaordfører
 

5/2-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Fredag formiddag er fem personer i isolasjon, tolv i karantene og 71 i innreisekarantene. Siden mars 2020 er det nå 57 som har fått positive prøvesvar i Grimstad.

NAV melder om 4,2% arbeidsledighet, med deltid 6,2 %. Det er høy prioritet på å få denne ned.

Vaksinasjon
Fredag formiddag er det 3970 som har registrert seg for vaksine. Når denne uka er omme har 671 i Grimstad fått første dose av vaksine.
Vaksineinformasjon

Oppvekstsektoren
Det utføres godt smittevernarbeid i sektoren. «Føre var»-karantene er opphevet ved Dahlske videregående skole.

Innreisekarantene
Kommunene skal gjennomføre hyppige stikkprøver av personer i innreisekarantene. Det er behov for økte ressurser på smittesporingsteamet av den grunn, også fordi det er stort arbeidspress generelt på teamet. Ett årsverk tildeles teamet, og midler hentes fra koronamidlene.

Restriksjoner på sykehjemmene
Folkehelseinstituttet har sett på risikobildet på sykehjemmene og om det er mulig å gi noen lettelser på de restriksjonene som er der i forbindelse med vaksinene som er gjennomført. Enhet omsorgssentre følger opp signalene og vil gjøre korrigeringer til uka.

3/2-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Antall smittet: 5
Antall karantene: 21
Antall i innreisekarantene: 81

Helse- og omsorgssektoren

NAV: 4,2% arbeidsledighet – med deltid 6,2 %. Høy prioritet å arbeide med å få denne ned.

Stort trykk når det gjelder kommunikasjon, og hvordan treffe flest mulig med god informasjon.

Oppvekstsektoren

Det utføres godt smittevernarbeid i sektoren.

Dahlske videregående skole: Rask smittespredning i Arendal som gjør at en blir bekymret for hvilken type virus det er. En elev bosatt i Arendal som muligens var smittet, men her kom det negativt prøvesvar. Karantene som ble foreløpig innført i går, er nå opphevet.

Pressekonferanse

Pressekonferanse blir fortløpende vurdert, særlig med tanke på massevaksinering.

Innreisekarantene

Kommunene skal gjennomføre hyppige stikkprøver av personer i innreisekarantene. Behov for økte ressurser på smittesporingsteamet av den grunn, også fordi det er stort arbeidspress generelt på teamet. Ett årsverk tildeles teamet. Midler hentes fra koronamidlene.

Restriksjoner på sykehjemmene

Folkehelseinstituttet har sett på risikobildet på sykehjemmene og om det er mulig å gi noen lettelser på de restriksjonene som er der i forbindelse med  vaksinene som er gjennomført. Mulig at det derfor kan sleppes opp noe mer på sykehjemmene og eventuelt på dagsentertjenestene i nær fremtid.

27/1-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Helse- og omsorgssektoren

Det var god respons på testtilbudet til dem som hadde vært i Oslo-regionen i helgen. Teststasjonen hadde ekstra kapasitet mandag og tirsdag.

Innreisekarantene: Det vil komme sesongarbeidere til landet i forbindelse med arbeid i landbruket.  Det planlegges å gi ut mer informasjon til disse arbeidsinnvandrerne, kommunen vil også invitere landbruksnæringen til et møte.

Vaksine

Den toppen vi så for oss ville komme i mars, ser ikke ut til å komme siden volumet på vaksiner som kommunen får, er veldig redusert. Ting kan imidlertid skje raskt og vi har planene klare. 

Økte ressurser til vaksinerings-teamet for å håndtere vaksinasjonen i tiden som kommer.

Vaksineplanen er et løpende og dynamisk dokument som justeres hele tiden. Nye og sterkt reduserte vaksineforsyninger vil påvirke planen. 
Vaksinasjonskalenderen vår er populær langt utenfor kommunens grenser. 

Anbefalinger for besøk på institusjoner

Sektoren kommer med oppdaterte anbefalinger. Disse legges fortløpende ut på nettsidene. I anbefalingene tydeliggjøres det hvilket ansvar besøkende har når det gjelder smittevern. Det er også gitt anbefalinger om hvor mange som kan være på besøk av gangen.

Personalmøter

Så lenge vi har en generell anbefaling, er det riktig å være tilbakeholdne med å ha fysiske møter, men det er opp til hver leder å vurdere.  Det er fortsatt grunn til å ha hjemmekontor der hvor det er mulig

17/1-21: Markveien kulturbarnehage stengt på grunn av smitte

Sent lørdag kveld fikk Grimstad kommune melding om et nytt positivt prøvesvar på Covid-19. Vedkommende er et barn mellom 0 og 9 år, og smittesporingsteamet har jobbet iherdig med dette siden i går.

Som en følge av smitten har vi besluttet å stenge Markveien kulturbarnehage, hvor barnet har vært inntil nylig. Åtte medarbeidere og 21 barn i avdelingen Revebjella er pålagt karantene, og alle skal testes de neste dagene.

For å være på den sikre siden vil hele barnehagen være stengt i morgen, og da vil foreldrene få ytterligere beskjed om det er behov for at barnehagen skal være stengt lengre

- Vi tar dette på største alvor, og gjør vårt ytterste for å få kontroll på situasjonen. Vi har hatt flere smittetilfeller den siste uken, og nå er det viktig alle som kjenner på symptomer eller er usikre går og tester seg, sier ordfører Beate Skretting.

- Grimstad kommune har stor kapasitet og god beredskap, og står klare til å teste alle som ønsker det.

I Markveien kulturbarnehage er det totalt 67 barn, så dette berører mange foreldre. Foreldre til barn i avdelingen er kontaktet per telefon i løpet av søndag, og foreldrene til barna på andre avdelinger har fått tekstmelding.

16/1-21: Oppdatering fra kriseledelsen

I går fikk vi to nye smittetilfeller, og smittesporing pågår fortsatt i det siste tilfellet. Totalt har kommuneoverlegen mottatt 49 beskjeder om positive prøver siden mars 2020.

Vaksinasjon

Det har vært en god oppstart med vaksinegjennomføring, og per fredag 15. januar 2021 var det satt 179 vaksinedoser. Fastlegene starter vaksinering i uke . Dosene fordeles likt på de fem legesentrene ut fra prosentvis andel av pasienter, og av denne mengden skal opp til 20 % gå til helsepersonell. Hjemmesykepleien får også informasjon, slik at de kan hjelpe brukerne som ikke kommer seg til fastlegen på egenhånd.

Vaksineteamet har planene klare for oppskalering og mottak av flere ukentlige doser fremover. Grimstad vaksinasjonsstasjon er ved tidl. Fjære barneskole som klargjøres for ny bruk.

Vi fullfører akkurat nå Norges første vaksinekalender, hvor innbyggere og andre som oppholder seg i Grimstad kan få et anslag på når ulike grupper starter vaksinasjon.

Smittestatus

Det er lørdag formiddag fem personer som er pålagt å gå isolasjon som følge av påvist smitte og det er 64 nærkontakter er som er pålagt karantene av smittesporingsteamet.

Prøvesvarene fra torsdagens test av elever og ansatte ved Fjære barneskole er begynt å komme fra laboratoriet i Oslo, og så langt er det ikke avdekket positive prøver som følge av dette.

Beskjed fra sentrale myndigheter er at det er den enkelte innreisende som er ansvarlig for å selv møte opp til å ta prøver, overholde karantenetid osv. Kommunen skal ta stikkprøver. Det er 117 som er i innreisekarantene i Grimstad.

Helse- og omsorgssektoren

 • Det er utfordrende med pårørende som ikke overholder smittevernsregler
 • Enhet for psykisk helse og rus melder om at hjelpetelefonen har fått noe mer aktivitet etter annonsering i avisen.
 • Fokus på gjennomføring av vaksinering i stor skala.
 • Arbeidsledighet er gått noe opp. Den er nå på 4,1 % og dette bekymrer.
13/1-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Helse- og omsorgssektoren

Omsorgssentre
Det har vært en god oppstart med vaksinegjennomføring.
Fremdeles utfordringer med pårørende som ikke overholder smittevernregler.

Enhet psykisk helse og rus
Hjelpetelefonen har fått noe mer aktivitet etter annonsering i avisen.

Generelt for sektoren
Fokus på gjennomføring av vaksinering i stor skala.
Arbeidsledighet er gått noe opp. Den er nå på 4,1 % og dette bekymrer.

Oppvekstsektoren

1 person er smittet på Fjære barneskole. Det er en lærer på 5. trinn som har fått påvist korona. 5. trinn er sendt hjem. Skolen følger planene som foreligger.

Vaksinering

Tidligere lokaler til Fjære barneskole er vaksinasjonsstasjon i Grimstad.
Status på vaksinering er man trolig blir ferdig med vaksinering på sykehjem (Berge gård/ Frivolltun) denne og neste uke.
Resterende vaksiner sendes til fastlegene. Fastlegene starter vaksinering i uke 3. Fordeles likt på de 5 legesentrene ut fra prosentvis andel av pasienter. Av denne mengden så skal 20 % gå til helsepersonell.
Informasjonsskriv er sendt ut til legesentrene.
Hjemmesykepleien får også informasjon, slik at de kan hjelpe brukerne som ikke kommer seg til fastlegen på egenhånd.

Innreiseregistrering/ turister

Oppfølgingen av innreiseregister. Beskjed fra sentrale myndigheter er at det er den enkelte innreisende som er ansvarlig for å selv møte opp til å ta prøver, overholde karantenetid osv. Kommunen skal ta stikkprøver.

6/1-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Helse- og omsorgssektoren

Voksenskolen for personer med demens holder stengt frem til 18. januar.
Dagsentrene må hele tiden tilpasse gruppestørrelse og antall deltakere ut fra situasjonen.

Hjemmebaserte tjenester: Det meldes om høyt arbeidspress, og at tiltak som er satt i gang syntes å fungere godt.

Vaksinering

Vaksinering startet i dag på Feviktun  bo- og omsorgssenter. Alle beboere på Feviktun bo- og omsorgssenter blir vaksinert i løpet av dagen. Det samme gjelder store deler av beboere ved Frivolltun bo- og omsorgssenter.

Kommunen får 80 vaksinedoser neste uke, og får dermed vaksinert ferdig på institusjonene. Deretter starter vaksinering etter fastlagt prioritering i vaksineplanen. Kommunen vil i nærmeste framtid får tilgang på flere vaksiner, slik at tempoet på vaksinering vil gå raskere enn først forventet.

Møte med fastlegene i dag med tanke på videre plan for vaksinering. Det vil bli laget et uttrekksprogram til fastlegene, som kan brukes for å få kalt inn pasienter etter prioritering i vaksinasjonsplanen.

Lokalene på gamle Fjære barneskole blir klargjort nå, og lokalene kan tas i bruk på kort varsel, dersom det skal være aktuelt.

 Det meldes om god rekruttering til smittesporingsteamet.

Politiske møter

Gjennomføring av politiske møter: vurderes når det nærmer seg møtedato. Mulig at kommunestyret ikke kan gjennomføres som fysisk møte. Råd- og utvalgsmøter kan vurderes som fysiske møter ettersom det er færre deltakere. GDet må gøres en konkret vurdering når en ser effekten av pågående tiltak.

Annet

Hjemmekontor gjennomføres der det er mulig.

4/1-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Status for sektorene

Helse- og omsorgssektoren

Vaksineplan: Skal leveres torsdag til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen). Planen skal gjennomgåspå kriseledelsesmøte på onsdag, særlig hovedtrekkene.
Tilbakemelding fra statsforvalter på vaksinasjonsplan: kun ett punkt merket rødt, det gjelder transport. 

Datasystem for å håndtere vaksinasjon er langt på vei på plass.

Vaksinasjon av helsepersonell skal prioriteres.

Det kommer mange henvendelser og spørsmål om besøk på institusjonene. Kommunen ønsker ikke å være strengere enn hva som kommer fra sentralt hold, men det har vært en del hendelser i jula med mange besøkende og manglende avstand.
Bør formidles ut i media at det er maksimalt to besøkende om gangen, og at familiene selv må koordinere hvordan besøk kan gjøres på en trygg måte.

Dagsentre, støttekontakt/ private avlastere: Skal det holdes åpent, fungere som vanlig? Skal en skjerpe systemene for denne typen aktivitet? Det er en del uavklarte områder som trenger avklaring fra nasjonalt hold. Viktig å huske på at barn og unge ikke skal belastes "tiltaksbyrden",  det betyr minst mulig ulemper for barn og ungdom.
Når det gjelder dagsentre så er det ikke ideelt å stenge disse, og det er ikke noe klart krav om det. Kommunen avventer tydeligere nasjonale klarlegginger på dette området. Den lokale situasjonen i seg selv tilsier at det er anledning å avvente tydeligere avklaringer fra nasjonalt hold.

Skolene skal ha tilgang til normal undervisning av kroppsøving og svømmeundervisning. Svømmehallen og idrettshallene stenger derfor ikke for skolene.

Oppvekstsektoren

Ungdomsskolene er på rødt nivå. Det planlegges for å håndtere dette, en kombinasjon av digital og fysisk skole vil gjennomføres. Visma-melding sendes nå ut, samt en tekst til nettsidene for å informere elever og foresatte om hva dette helt konkret innebærer.

Kommunikasjon

Vaksinasjonsplanen bør kommuniseres ut på nettsidene.

Offentlig første sprøyte kl. 9 på Feviktun, kommuneoverlege og ordfører er tilstede og markerer det. Personvernhensyn skal ivaretas, slik at graden av offentlighet vurderes deretter.

Annet

Kjøpesentre og butikker: Bransjen selv etterlyser flere presiseringer, dette må undersøkes dette nærmere. Kommunen skal føre tilsyn med virksomhet i egen kommune og må derfor ha et øye med at butikker og kjøpesentre kan følge dette opp. Den enkelte virksomheten selv må sørge for en antallsbegrensning ut fra sin butikk/ virksomhet. Fokus er at de tar inn et antall som er forsvarlig ut fra størrelsen på sin virksomhet.

Kommunen bør, sammen med næringen, finne en løsning for at dette kan ivaretas;  både informasjonsmateriell og hvor innbyggere kan melde fra om manglende ivaretakelse.

Skjenkestopp: kommunen har et spesielt ansvar for skjenke- og serveringsnæringen. Kan også forlenge denne kontrollen slik at det er en utvidet kontroll av at skjenkestoppen overholdes. Ordner seg i stor grad av seg selv, ettersom mange velger å holde stengt. Koordineres med skjenkeansvarlig.

3/1-21: Oppdatering fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Grimstad kommune hadde møte 20.30 søndag 3. januar 2021.

Oppvekstsektoren
Planleggingsdag for skolene er i morgen. Disse skal gjennomføres digitalt.

Ungdomsskolene skal over i rødt nivå, og alle foreldre vil få mer informasjon om hva dette innebærer i mandag 4. januar 2021. 

Organisasjon
Hver enkelt leder må beslutte hvilke funksjoner som bør jobbe fra hjemmet ut fra en risikovurdering. Det oppfordres videre til utstrakt bruk av digitale møter.

Næringsliv
Nasjonalt skjenkeforbud gjelder fra i morgen.

Det blir et nytt møte i kriseledelsen mandag 4. januar, hvor det tydeliggjøres hva de nye nasjonale retningslinjene innebærer.
Det er særlig behov for avklaringer rundt fritidsaktiviteter og de ulike former for aktivitet som kan og som ikke kan gjennomføres i perioden fremover. Dette omfatter også kulturtilbud, utleie av haller og lukking av svømmehall.