Nødbolig

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.
Se mer informasjon på Navs nettsider.

Hvem kan få?

NAV skal finne et midlertidig botilbud til deg i akutte situasjoner hvis du ikke klarer dette selv. Slike nødsituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd, eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde. 

Hva kan du få?

NAV skal finne et konkret og tilgjengelig botilbud. Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen selv, kan du søke om økonomisk stønad. Du kan få opphold i en av kommunens nødbolig, et pensjonat, hospits eller annen egnet husvære. NAV skal sikre at det midlertidige botilbudet er forsvarlig. Kravet til botilbud er strengere hvis det er barnefamilier eller ungdom som skal benytte det. 

Hvor lenge kan du bo i nødbolig?

Et midlertidig botilbud skal hjelpe deg i en akutt situasjon, og bør kun unntaksvis vare lenger enn 3 måneder. NAV skal, så vidt mulig, sette i gang tiltak for å sikre et varig botilbud. 

Slik søker du

Hvis du er i en nødsituasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. 

Les om krav til midlertidig botilbud i rundskriv til sosialtjenesteloven § 27 pkt 4.27.2.2.