Serviceerklæring - Avlastning i institusjon for barn og unge

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge avlastning etter behov til personer med daglig omsorg for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten har som hensikt å gi avlastning fra særlig tyngende omsorgsarbeid. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Tjenestekontoret i Grimstad kommune fatter vedtak om avlastning i institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven (§ 3-6 nr.1-3).  Enhet for habilitering, avdeling barn og unge, leverer helse – og omsorgstjenester på avlastning i institusjon etter vedtak.

Hva er avlastning i institusjon?

Avlastning tilbys familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Avlastningen skal også gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.

Avlastning i institusjon er et tilbud om avlastning til familier med hjemmeboende barn. Barnas faste bopel er hos foreldrene. Avlastningsoppholdet ivaretar i kortere eller lengre perioder foreldrenes daglige omsorgsoppgaver ved at barna "flytter" inn i avlastningsboligen.

Grimstad kommune har en avlastningsinstitusjon, med adresse Gjærbrøndveien 247, som er en tilrettelagt bolig for de med kontinuerlig hjelpe-/omsorgsbehov. 

Tjenestens innhold

Tjenesten skal tilpasses den enkelte ut fra faglige vurderinger og i samråd med tjenestemottaker. Innholdet i tjenesten som gis, er beskrevet i avlastningsvedtaket.

 • Avlaste personer og familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Opprettholdelse av ferdigheter for å ivareta barnets helse- og funksjonsnivå
 • Omsorg og pleie
 • Tilpasning av hjelpemidler der det er aktuelt
 • Forsvarlig legemiddelhåndtering  
 • Ivaretakelse av ernæringsbehov
 • Samarbeid med lege og andre relevante instanser
 • Samvær, sosial kontakt og fellesskap
 • Bruk av trygghet- og velferdsteknologi der det er aktuelt

Dette kan du forvente av Grimstad kommune

 • Den ansatte møter tjenestemottaker og barnet på en respektfull måte
 • Barnet blir tildelt primærkontakt og en sekundærkontakt
 • Den ansatte inviterer til innkomstsamtale med omvisning på avlastningsboligen
 • Den ansatte deltar i samarbeidsmøter
 • Den ansatte overholder taushetsplikten
 • Den ansatte administrerer legemidler som er forordnet av lege. Dokumentasjon må foreligge
 • Den ansatte utarbeider en tiltaksplan som er spesielt tilpasset barnets tjenestebehov
 • Barnet får tilbud om tilpassede, individuelle aktiviteter og aktiviteter i fellesskap med andre.

Dette forventer vi av mottaker av avlastningstjenesten

 • Tjenestemottaker samarbeider og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Tjenestemottaker møter med ferdig doserte medisindosetter for hele oppholdet dersom det er nødvendig. Dokumentasjon fra lege skal foreligge
 • Tjenestemottaker gir beskjed ved medikamentendringer, dokumentasjon fra lege skal foreligge
 • Tjenestemottaker gir relevant informasjon om barnet ved ankomst
 • Tjenestemottaker samarbeider ved tilpasning og bruk av mulige hjelpemidler
 • Tjenestemottaker medbringer hensiktsmessige klær, hygieneartikler, utstyr og hjelpemidler (Merk med barnets navn)
 • Tjenestemottaker gir beskjed til avlastningsbolig i god tid hvis ordinær avlastning avlyses
 • Tjenestemottaker gir beskjed hvis barnet er syk, slik at avdelingsleder kan vurdere om det er forsvarlig at ordinær avlastning gjennomføres
 • Tjenestemottaker sender med lommepenger, TT-kort og ledsagerbevis når dette er aktuelt
 • Tjenestemottaker bringer og henter barnet til avlastningsboligen til avtalt tid, når ikke annen avtalt transport benyttes

Brukermedvirkning

 • Tjenestemottaker har ansvar for eget liv og egne valg, og har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår ham. Fagkompetansen i avlastningsboligen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
 • Helsehjelp kan bare gis med tjenestemottakers samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må tjenestemottaker ha samtykkekompetanse. Det vil si at tjenestemottaker må forstå hva man sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for tjenestemottaker.
 • Ved innkomstsamtalen avklares hvem som er nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av barnet. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Tjenestemottaker har rett til å klage på hvordan tjenesten utføres. Hvis tjenestemottaker er misfornøyd med utførelsen av tjenesten kan man henvende seg skriftlig, eventuelt muntlig til ledelsen på avdelingen. Vær tydelig på hva man er misfornøyd med og hva man ønsker endret.

Skriftlig klage på tjenesten sendes til enhet for habilitering, Grimstad kommune, postboks 123, 4891 Grimstad.

Gjeldende lovverk