Serviceerklæring avlastning

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Hva er avlastningsopphold?

Avlastning tilbys til deg som har stort omsorgsansvar. Du må bo eller oppholde deg i kommunen og må ha et faktisk behov for avlastning.
 
Formålet er todelt: Det skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt sørge for nødvendig og regelmessig fritid og ferie for deg som har omsorg for andre. Den som får avlastningsopphold skal få nødvendig bistand og oppfølging i den hensikt å forbygge funksjonsfall og øke mestringsevnen.
Avlastningsopphold tilbys ved Frivolltun bo- og omsorgssenter og Feviktun bo- og omsorgssenter. Det kan også være aktuelt å tilby avlastning i hjemmet eller som tiltak i kommunens dagsentre.
 
Avlastningsopphold er uten kostnad.
 

Tjenestens innhold

Avlastningstiltaket skal tilpasses til den enkelte ut fra faglige vurderinger og i samråd med pasient og pårørende. Innholdet i tjenesten som gis er beskrevet i vedtaket.
 • Råd og veiledning om behandling og forebyggelse av sykdom
 • Opprettholdelse av ferdigheter for å ivareta egen helse
 • Omsorg og pleie
 • Tilpasning av hjelpemidler
 • Legetjeneste
 • Medikamenthåndtering
 • Ernæringstiltak
 • Livsgledetiltak og deltakelse på kultur- og aktivitetstilbud som arrangeres
 • Dette kan du forvente av oss
 • Vi møter deg på en respektfull måte
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi utformer tilbudet etter dine behov, i samarbeid med deg og dine pårørende
 • Vi gir informasjon om de tjenester som bo og omsorgssenteret kan tilby

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du godtar at hjelpemidler blir tilpasset og benyttet
 • Du og dine pårørende respekterer at tjenesteytere er underlagt taushetsplikt

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.
 

Klageadgang

Klage på tjenesten gjøres til enhetsleder for institusjonen. Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder, telefon 38 24 14 14.
 

Gjeldende lovverk