Serviceerklæring brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (heretter BPA) er et tjenestetilbud som skal legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og et stort behov for bistand, skal få leve et mest mulig selvstendig og aktivt liv. 

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

BPA er en alternativ organisering av ordinære tjenester for brukere som er avhengig av praktisk og/eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming og lignende. Hensikten er at brukeren selv organiserer arbeidet til dem som hjelper.

Det er kommunen som i samarbeid med brukeren avgjør hvilke tjenester som skal gis, og hvor mye. Retten til BPA fremgår av pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 d.
Mer informasjon finner du i denne veilederen (PDF, 2 MB).

Målsetning for brukerstyrt personlig assistanse

Målet med ordningen er å bidra til at brukere som har sammensatte og omfattende hjelpebehov selv kan styre når og hvordan hjelpen gis slik at du kan ha et mest mulig aktivt og selvstendig liv i og utenfor hjemmet.

Hovedmålgruppen er brukere som selv kan vurdere og definere sine behov, har evne og vilje til å planlegge sin egen hverdag og som kan fungere som arbeidsleder for assistentene jfr rundskriv I-20/2000
 

Tjenestens innhold

Brukeren vil få et enkeltvedtak som beskriver hjelpebehov, omfang og varighet av tjenesten.
Vilkår for å få BPA er følgende:
 • Brukeren er under 67 år
 • Tjenestene kan gis av en tjenesteyter, og på dag- og kveldstid. Dersom brukeren må ha noen rundt selv hele døgnet, kan vi se bort fra dette vilkåret.
 • Brukeren har stort behov for tjenester, minst 32 timer per uke. Det kan likevel være aktuelt å gi BPA for brukere med behov på minst 25 timer per uke, dersom det ikke vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende. Tjenestekontoret foretar hjemmebesøk ved behov. All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det tas hensyn til din helse og funksjon. Dette gjøres i samråd med deg og eventuelt pårørende. Du får et skriftlig vedtak på tjenesten som tilbys
 

Dette kan du forvente av kommunen som leverandør

 • Kommunen har utarbeidet en veileder (PDF, 2 MB) for brukerstyrt personlig assistanse i Grimstad kommune.
 • Kommunen er arbeidsgiver for assistenten, men du er arbeidsleder og skal ha ansvar for utvelgelse og ansettelse av assistent og for arbeidstid og arbeidsmiljø. Kommunen vil være din rådgiver i dette.
 • Vi sørger for at du får nødvendig opplæring for å kunne utføre arbeidslederrollen.
 • Vi arrangerer arbeidsleder og assistentsamlinger for opplæring og veiledning.
 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten. Det gis muntlig og/eller skriftlig melding om dette. Du er viktig for oss, dine behov for hjelp blir ivaretatt i ditt eget hjem så langt det er helsemessig forsvarlig.
 • Vi har fokus på gode pasientforløp, og vil snakke med deg om hva som er viktig for deg.
 • Vi forplikter oss til å bruke arbeidsantrekk, sko-overtrekk og evnt annet utstyr innen påkledning arbeidsoppgavene hos deg krever.
 • Vi tilstreber å ikke medvirke til skade på inventar, klær eller gjenstander, men gjør oppmerksom på at vi IKKE er ansvarlig for evnt produktfeil, eller skader etter produktfeil, der det benyttes produkter eller hjelpemidler i hjemmet.

Dette forventer vi av deg som arbeidsleder

 • Du utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse, og stillingsannonse i samråd med oss.
 • Du deltar aktivt i ansettelsen av assistenter i samarbeid med kommunen og tillitsvalgt. Som hovedregel vil personer i din nære familie ikke kunne ansettes som assistenter.
 • Du må forholde deg til vedtakets innhold og omfang.
 • Du har ansvar for å utarbeide vaktplaner, sørge for ferieavvikling og gjennomføre personalmøter og medarbeidersamtaler i samarbeid med avdelingsleder/kommunen. Se nærmere informasjon i veileder her.
 • Du har ansvar for å planlegge vikarbehov og rekruttere vikarer slik at tjenesten blir gjennomført i tråd med vedtak.
 • Du forplikter deg til å ta imot opplæring i arbeidslederrollen.
 • Du møter den enkelte assistent med respekt.
 • Du respekterer at assistenten er underlagt taushetsplikt.
 • Du avtaler med oss på forhånd om vi skal låse oss inn om du ikke åpner opp og /eller kontakte pårørende
 • Du tillater tilpasninger i hjemmet slik at assistenten kan bruke hjelpemidler.
 • Du viser hensyn og røyker ikke når assistenten er til stede.
 • Du må avklare med BPA under ansettelsessamtalen evnt dyrehold og retningslinjer rundt dette.
 • Du tar kontakt med oss ved behov for informasjon, råd og veiledning.
 • Du deltar aktivt og gjør det du kan klare selv. Vi vil støtte deg og ved behov gi opplæring og trening til du mestrer oppgaven selv.
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp.
 • Du sørger for at vi har mulighet til å tørke opp vått/ snø/ sørpe etter oss når været ute/ forholdene rundt din bolig gjør det umulig å unngå slike situasjoner.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning vil si å ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Du har rett til å klage på selve vedtaket du har fått, klagen må sendes til kommunens tjenestekontor.
Klage på leveransen av tjenesten rettes til aktuell enhet eller til privat leverandør. 

Klage på leveranse av tjenesten gjøres til:
Enhet for hjemmebaserte tjenester og rehabilitering: Kari-Anne Johnsen - telefon 37 25 07 00 / 37 25 78 20
Enhet for habilitering: Arve Falk Lorentzen - telefon 48 09 72 54  
Dersom du har valgt privat leverandør, må klagen rettes til denne.

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet Agder tlf. 38 24 14 14.

Gjeldende lovverk