Serviceerklæring enhet psykisk helse og rus

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Enhet for psykisk helse og rus består av to avdelinger; sosialambulerende team og avdeling for forebygging og rehabilitering.
De ulike avdelingene er beskrevet under.

 • Eva Irene Ødegård er enhetsleder for enheten
 • Ståle Arvill Strand er avdelingsleder i forebygging og rehabilitering.
 • Merete Foss Nielsen er avdelingsleder i sosialambulerende team.

Hva er sosialambulerende team?

Sosialambulerende team er en av avdelingene i enhet psykisk helse og rus. Avdelingen gir tjenester til mennesker over 18 år som har rus- og/eller psykisk helseutfordringer.

Avdelingen består av følgende tjenester;

 • Miljøtjenesten er et tilbud til deg som har behov for oppfølging i hjemmet. Oppfølgingen kan blant annet bestå av boveiledning, følge til ulike instanser, sosial trening, følge til aktivitet og medisinhåndtering. Miljøtjenesten har sin base i Vossgate.
 • Vossgate er en heldøgnsbemannet bolig for mennesker med utfordringer innen rus- og psykisk helse
 • Feltsykepleier er et lavterskeltilbud for mennesker med ruslidelser. Feltsykepleier jobber oppsøkende og tilbyr helsehjelp. Feltsykepleier har kontor i Vossgate.
 • Hjemmetjeneste psykisk helse og rus er en ordinær hjemmetjeneste for mennesker med rus- eller psykisk helseutfordringer. Hjemmetjenesten bistår også med samtaler ved behov. Hjemmetjenesten har sin base i Vossgate.
 • Charlottenlund er en bolig for mennesker med utfordringer i forhold til rus som er i rehabiliteringsfase. Boligen er også for mennesker med psykiske lidelser i rehabiliteringsfase. I tillegg til oppfølging i boligen yter personalet tjenester til hjemmeboende med samme behov.
 • Fjæreveien er en heldøgnsbemannet bolig. Personalet i Fjæreveien har også brukere som er hjemmeboende og følger opp på lik linje som miljøtjenesten.

Målsetting for sosialambulerende team

Visjonen til hele enheten er Målrettet mot mestring.

Vi skal gi individuelt tilpassede tjenester som fremmer selvstendighet og legger til rette for at våre brukere skal kunne mestre eget liv. 

Dette kan du forvente av sosialambulerende team

 • At vi har personell med høy faglighet, oppdaterte metoder og oppdatert kunnskap
 • At vi sørger for god brukermedvirkning
 • At vi overholder taushetsplikten
 • At vi informerer om hvilke tjenester vi har mulighet til å gi
 • At vi jobber målrettet
 • At vi samarbeider med nødvendige instanser og med pårørende etter samtykke
 • At vi tilbyr meningsfull aktivitet eller følge til ordinære aktiviteter i nærområdet
 • At du får tilbud om individuell plan

Søknadsbehandling sosialambulerende team

Alle søknader rettes til tjenestekontoret i kommunen. Det blir fattet vedtak på alle tjenester utenom feltsykepleie.

Klage på tjenesten rettes til tjenestens avdelingsleder Merete Foss Nielsen tlf. 90 86 77 33.
Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder tlf. 38 24 14 14

Hva er avdeling forebygging og rehabilitering?

Tjenestenes innhold;

 • Psykisk helsearbeidere med høyskole/universitetsutdannelse innenfor helse, med forskjellig bakgrunn og flerfaglig kompetanse. Her er det kompetanse på arbeid med barn og unge, depresjonsmestring, rus og psykisk helse, seksualitet og psykisk helse og kompetanse innenfor diverse gruppetilbud.
 • Vossbakke aktivitetssenter har aktivitører og fagarbeidere med spesialkompetanse innenfor psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Aktivitetssenteret tilbyr en stor bredde av praktiske og sosiale aktiviteter. Vikhuset er også organisert under Vossbakke aktivitetssenter.
 • Ruskonsulenter er sosionomer, vernepleiere og sykepleiere med videreutdanning innen rus og psykisk helse. De bistår med rusforebyggende arbeid gjennom motivasjon og veiledning, samt bistår i søknader om rusbehandling. Her er det også en forebyggende ruskonsulent, som arbeider inn mot videregående skole, hasjavvenningsprogram og med kompetanse på gaming.
 • MOT/SLT-koordinator er en rådgivende stilling som både jobber inn mot ungdomsskolene og videregående skoler i fht rusforebygging, og kriminalforebygging.
 • Boligsosial konsulent hjelper mennesker som har utfordringer med å komme inn på boligmarkedet med søknader på Startlån, bistår med å finne kommunal bolig, følger opp i nødboliger, samt bistår med å delta på visninger i det private boligmarkedet. Dette innebærer også oppfølging i en overgang etter boligtildeling.

Hva gjør vi?

 • Vi kartlegger behov til brukere og pårørende, inkludert barn.
 • Vi utarbeider tiltaksplaner med brukere, med utgangspunkt i vedtak og brukers ønsker.
 • Vi veileder, motiverer, utfordrer og inspirerer brukere gjennom aktiviteter eller samtaler.
 • Vi samtaler vi bruker er motivasjonssamtaler, endringssamtaler eller refleksjonssamtaler.
 • Vi noen av metodene vi jobber etter er motiverende intervju, kognitive teknikker, eksponeringsterapi og gruppemetodikk.
 • Vi tilbyr deltakelse i aktuelle gruppetilbud vi har.

Målsetting for forebygging og rehabilitering

Enhetens visjon er Målrettet mot mestring.

Vårt fokusområde er forebyggende helse- og sosialfaglig arbeid gjennom aktiv brukermedvirkning, tidlig innsats og kunnskapsbasert praksis og kvalitet.

Dette kan du forvente av oss

 • Vi skal fokusere på samarbeid hvor brukere aktivt tar del i eget liv for å forebygge reinnleggelser, utstøting av arbeidslivet, eller isolasjon fra sosial omgang med andre. Vi har høyt fokus på arbeid og aktivitet og det ligger i Grimstads målsetting at 80% av brukere innen psykisk helse og rus skal være i arbeid eller meningsfull aktivitet innen 2026
 • Personal med høy faglighet, oppdaterte metoder og oppdatert kunnskap.
 • Du blir ivaretatt og behandlet med respekt og vennlighet
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Seksjon psykisk helse er en læringsarena for spesialstudenter, studenter eller elever som trenger erfaring fra kommunehelsetjenesten i sin utdanning.
 • Det vil derfor være perioder hvor det er med studenter eller andre i en læringssituasjon i møte med brukere.
 • Avdeling forebygging og rehabilitering skal bidra til at alle brukere får en god tiltaksplan og at det arbeides systematisk og målrettet mot brukers ønske og mål for tjenesten.
 • Tjenestene avsluttes ved at brukere ikke lenger ønsker tjenesten, at vedtak er tidsbegrenset, eller at mål er nådd.
 • Om du ikke benytter deg av tilbudet, eller ikke møter til avtaler, avsluttes tjenesten
 • At vi sørger for god brukermedvirkning
 • At vi samarbeider med nødvendige instanser og med pårørende etter samtykke

Søknadsbehandling forebygging og rehabilitering

Vi får henvendelser gjennom tjenestekontoret og ved akuttsaker direkte gjennom fastleger, kriseteam, og andre instanser. Akuttsaker er saker som oppstår brått og uventet, er traumatiske og hvor det er behov for rask innsats. Er det tvil om forebygging og rehabilitering skal gå inn i saken vurderes dette av avdelingsleder.

Saksbehandlingstid

Det er behandlingstid ved tjenestekontoret på ca fire uker, og to uker i avdeling forebygging og rehabilitering for fordeling av oppgavene innad i våre tjenester

Klageadgang

Klage på tjenesten rettes til tjenestens fagleder Ståle Arvill Strand - telefon 37 25 04 48
Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder - telefon 38 24 14 14

Gjeldende lovverk