Serviceerklæring ergoterapi

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).
 

Hva er ergoterapi?

Ergoterapeuter jobber med alle aldersgrupper for å fremme helse, forebygge sykdom og bidra til at mennesker får mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Ergoterapeuter utfører funksjonsvurderinger og bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom ditt funksjonsnivå og dagliglivets krav eller ønsket aktivitet. Kjernen i ergoterapi er hverdagslivets aktiviteter i skole, arbeid, fritid og egenomsorg. Ergoterapeuter fremmer deltakelse og inkludering i hverdagslivet ved å utvikle din mestring gjennom å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/ eller gjøre endringer i omgivelsene.
 

Ventetid

Eventuell ventetid på igangsetting av tiltak kan variere i på grunn av kapasitet og prioriteringer. Ved ferieavvikling og sykefravær vil det være mindre kapasitet og lenger ventetid.
 

Tjenestens innhold

Ergoterapi retter seg mot mennesker i alle aldre som har eller står i fare for å få problemer med å fungere i dagliglivet. Du kan bo i eget hjem eller i omsorgsbolig, eller du kan være på et korttidsopphold på sykehjem og trenger å planlegge hvordan du skal ha det når du kommer hjem. Tjenesten gis etter behov og faglige prioriteringer.
Tjenesten er gratis. 
Vi tilbyr:
 • vurdering/oppfølging ved behov for spesialtilpassede hjelpemidler
 • veiledning ved behov for tilrettelegging av bolig, ombygging eller nybygg
 • veiledning av pårørende og samarbeidspartnere
 • uttalelser i bil-/ boligutbedringssaker der det er behov for funksjonsvurdering
Omfang og varighet av tilbudet avgjøres av ergoterapeuten i samarbeid med deg og ev dine pårørende.
 

Dette kan du forvente av oss

 • Du blir ivaretatt og behandlet med respekt og vennlighet
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi gir informasjon om de tjenester vi kan tilby
 • Ergoterapeuten kommer ikke senere enn 30 minutter etter avtale, om ikke annen beskjed er gitt
 • Du får informasjon om endringer av avtaler ved ferie, sykdom eller annet uforutsett fravær
 • Du får et tilbud av høy faglig kvalitet

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider, og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du er til stede til avtalt tid og sted
 • Du melder avbud i god tid
 • Du deltar aktivt i de behandlings- og treningsopplegg som iverksettes
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du og dine pårørende respekterer at ergoterapeuten er underlagt taushetsplikt

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
 
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
 
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.
 

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått og på hvordan tjenestene gis.​​

Klage på tjenesten rettes til:​
Kari-Anne Johnsen telefon 37 25 07 00 / 37 25 78 20
​Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder telefon 38 24 14 14.

Gjeldende lovverk

Helsepersonelloven