Serviceerklæring ergoterapi

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Hva er ergoterapi?

Ergoterapeuter jobber for å fremme helse, forebygge sykdom og bidra til at mennesker i alle aldre får mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Ergoterapeuter utfører funksjonsvurderinger og bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom funksjonsnivå og dagliglivets krav eller ønsket aktivitet. Kjernen i ergoterapi er hverdagslivets aktiviteter i barnehage, skole, arbeid, hjem og fritid. Ergoterapeuter fremmer deltakelse, mestring og inkludering i hverdagslivet ved å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/eller gjøre endringer i omgivelsene. Tjenesten er gratis.
 

Hvordan kommer du i kontakt med oss? 

Ergoterapeutene har kontorer i I4helse, Jon Lilletuns vei 9.

Postadresse: Ergoterapi, Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
E-post: ergoterapi@grimstad.kommune.no

Ventetid

Det kan forventes kontakt med ergoterapeut for nærmere avtale innen rimelig tid etter at henvisningen er mottatt. Eventuell ventetid for å komme i gang med tiltak kan variere i forhold til kapasitet og prioriteringer. Ved ferieavvikling og sykefravær vil det være mindre kapasitet og lengre ventetid.

Tjenestens innhold

Ergoterapi retter seg mot mennesker i alle aldre som har, eller står i fare for å få problemer med å fungere i dagliglivet. Tjenesten gis etter behov og faglige prioriteringer.

Vi tilbyr:

 • Hjemmebesøk for kartlegging av dagliglivets aktiviteter for å opprettholde selvstendighet og livskvalitet
 • Veiledning og uttalelser ved tilrettelegging av bolig, ombygging eller nybygg
 • Vurdering/oppfølging ved behov for spesialtilpassede hjelpemidler
 • Veiledning og kurs til foresatte/pårørende og samarbeidspartnere
 • Uttalelser i bil-/boligutbedringssaker der det er behov for funksjonsvurdering

Omfang og varighet av tilbudet avgjøres av ergoterapeuten i samarbeid med deg og eventuelt dine pårørende.

Dette kan du forvente av oss

 • Du blir ivaretatt og behandlet med respekt og vennlighet
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi gir informasjon om de tjenester vi kan tilby
 • Du får informasjon om endringer av avtaler ved ferie, sykdom eller annet uforutsett fravær
 • Du får et tilbud av høy faglig kvalitet

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider, og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du er til stede til avtalt tid og sted
 • Du melder avbud i god tid
 • Du deltar aktivt i de behandlings- og treningsopplegg som iverksettes
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du og dine foresatte/pårørende respekterer at ergoterapeuten er underlagt taushetsplikt

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.

Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.

Pårørende: Den/de nærmeste pårørende er de du selv peker ut som nærmest. Den/de nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Klage på tjenesten gjøres til leder for tjenesten, Febe Pettersen - Telefon: 41 29 99 10
Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder - Telefon: 38 24 14 14

Gjeldende lovverk