Serviceerklæring ergoterapi

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).
 

Hva er ergoterapi?

Ergoterapeuter jobber med alle aldersgrupper for å fremme helse, forebygge sykdom og bidra til at mennesker får mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Ergoterapeuter utfører funksjonsvurderinger og bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom ditt funksjonsnivå og dagliglivets krav eller ønsket aktivitet. Kjernen i ergoterapi er hverdagslivets aktiviteter i skole, arbeid, fritid og egenomsorg. Ergoterapeuter fremmer deltakelse og inkludering i hverdagslivet ved å utvikle din mestring gjennom å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/ eller gjøre endringer i omgivelsene.
 

Ventetid

Eventuell ventetid på igangsetting av tiltak kan variere i på grunn av kapasitet og prioriteringer. Ved ferieavvikling og sykefravær vil det være mindre kapasitet og lenger ventetid.
 

Tjenestens innhold

Ergoterapi retter seg mot mennesker i alle aldre som har eller står i fare for å få problemer med å fungere i dagliglivet. Du kan bo i eget hjem eller i omsorgsbolig, eller du kan være på et korttidsopphold på sykehjem og trenger å planlegge hvordan du skal ha det når du kommer hjem. Tjenesten gis etter behov og faglige prioriteringer.
Tjenesten er gratis. 
Vi tilbyr:
 • vurdering/oppfølging ved behov for spesialtilpassede hjelpemidler
 • veiledning ved behov for tilrettelegging av bolig, ombygging eller nybygg
 • veiledning av pårørende og samarbeidspartnere
 • uttalelser i bil-/ boligutbedringssaker der det er behov for funksjonsvurdering
Omfang og varighet av tilbudet avgjøres av ergoterapeuten i samarbeid med deg og ev dine pårørende.
 

Dette kan du forvente av oss

 • Du blir ivaretatt og behandlet med respekt og vennlighet
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi gir informasjon om de tjenester vi kan tilby
 • Ergoterapeuten kommer ikke senere enn 30 minutter etter avtale, om ikke annen beskjed er gitt
 • Du får informasjon om endringer av avtaler ved ferie, sykdom eller annet uforutsett fravær
 • Du får et tilbud av høy faglig kvalitet

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider, og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du er til stede til avtalt tid og sted
 • Du melder avbud i god tid
 • Du deltar aktivt i de behandlings- og treningsopplegg som iverksettes
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du og dine pårørende respekterer at ergoterapeuten er underlagt taushetsplikt

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
 
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
 
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.
 

Klageadgang

Klage på tjenesten rettes til leder for tjenesten på telefon 37 25 01 04
Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder tlf. 37 01 74 91
 

Gjeldende lovverk

Helsepersonelloven