Serviceerklæring fysioterapi for barn og unge

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne, og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Hvem kan få tilbud?

Barn/unge 0 – 18 år med:

 • sen eller avvikende bevegelsesutvikling
 • motoriske/sosiale vansker   
 • ulike diagnoser/skader
 • symptomer fra muskel/skjelettapparatet

Ventetid

Du kan forvente kontakt med fysioterapeut innen rimelig tid etter mottatt henvisning. Eventuell ventetid kan variere i henhold til prioriteringer og kapasitet.

Tjenestens innhold

Målet med tilbudet er å bedre barnets funksjonsnivå slik at barnet kan ta i bruk sine ressurser og ta ut sitt potensiale. Vi jobber også med forebyggende oppgaver for å fremme fysisk og psykisk helse med fokus på lek, bevegelsesglede og mestring. Vi er en del av skolehelsetjenesten og har tett samarbeid med helsesykepleier.

Vi utfører observasjon, undersøkelse og oppfølging etter behov. Oppfølgingen kan finne sted hos fysioterapeuten, i hjemmet, barnehage, helsestasjon, skole, eller i bassenget og kan blant annet omfatte:

 • individuell stimulering/trening/behandling/testing      
 • gruppetilbud
 • veiledning av foresatte og samarbeidspartnere
 • bistå i utredning i samarbeid med PPT
 • hjelpemiddelformidling i samarbeid med kommunens ergoterapeuter

Hyppighet og varighet av tilbudet avgjøres av fysioterapeuten i samråd med barnet og foresatte, og vurderes fortløpende i forhold til målsetningen.

Dette kan du forvente av oss

 • Barn og foresatte blir ivaretatt og behandlet med respekt og vennlighet
 • Fysioterapeuten er til stede til avtalt tid og sted, og gir beskjed ved fravær eller endring av time.
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi gir informasjon om de tjenester vi kan tilby
 • Tilbudet holder høy faglig kvalitet
 • Barn og foresattes ønsker og mål legges til grunn for den videre oppfølgingen

Dette forventer vi av dere

 • Barn og foresatte samarbeider, og møter den enkelte tjenesteyter med respekt.
 • Barn og foresatte deltar aktivt i utforming av mål for tiltak/oppfølging.
 • Barnet er til stede til avtalt tid og sted, og dere melder snarest mulig avbud ved fravær.
 • Barn og foresatte deltar aktivt i de behandlings- og treningsopplegg som iverksettes, herunder også egentrening.

Brukermedvirkning

Barn er helsemessig myndige fra de fyller 16 år. For barn og unge under 16 år er det foresatte som tar beslutningene. Likevel har barn og unge under 16 år rett til å aktivt medvirke i forhold som angår dem, og fra fylte 12 år har helsepersonell plikt til å spørre barnet og høre på hva det har å si.

Fysioterapitilbud til barn under 16 år kan bare gis med samtykke fra foresatte.

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått og på hvordan tjenestene gis.​​

Klage på tjenesten gjøres til:​
Kari-Anne Johnsen tlf. 37 25 07 00 / 37 25 78 20     
​Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder tlf. 38 24 14 14.

Gjeldende lovverk