Serviceerklæring fysioterapi for voksne

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av autorisert fysioterapeut. Fysioterapeutenes kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens grunnlag for valg av behandling og tiltak individuelt eller i gruppe. Både i forebygging og behandling legges det vekt på at mennesket kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser. Det er sentralt at omgivelsene tilrettelegges for menneskelig utfoldelse og at utvikling av helseplager forebygges. Det er også fysioterapi når fysioterapeuter bruker sin kompetanse til å påvirke samfunnets strukturer og beslutninger, slik at befolkningens mulighet til å leve et fysisk aktivt liv blir ivaretatt og forsterket.

Ventetid

Du kan forvente kontakt med fysioterapeut innen rimelig tid etter mottatt henvisning.
Eventuell ventetid for å komme i gang med tiltak kan variere etter kapasitet og prioriteringer.
 

Tjenestens innhold

Fysioterapi for voksne retter seg mot deg som har fått en endring i funksjonsnivå som følge av for eksempel skade eller sykdom. Tjenesten gis etter behov og faglige prioriteringer. En forutsetning er at du selv ønsker fysioterapi og at du har potensiale til å bedre funksjonsnivået, eller at du har behov for palliativ behandling og lindring.

Målsettingen og innholdet i tjenesten blir planlagt i samarbeid med deg, og ved behov også med nærmeste pårørende. Tjenesten gis i en tidsavgrenset periode og revurderes fortløpende i forhold til målsettingen.

Vi tilbyr:

 • individuell vurdering/ undersøkelse/ kartlegging
 • individuell tilpasning av fysioterapitilbudet
 • individuell fysioterapioppfølging på institusjon og eventuelt poliklinisk oppfølging
 • gruppebasert fysioterapioppfølging
 • trening i varmtvannsbassenget på Berge gård senter, individuelt og i grupper
 • veiledning av pårørende og samarbeidspartnere

Hyppighet og varighet av tilbudet avgjøres av fysioterapeuten. 

Dette kan du forvente av oss

 • Du blir ivaretatt og behandlet med respekt og vennlighet
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi gir informasjon om de tjenester vi kan tilby
 • Tiltak settes i gang for deg som blir prioritert for fysioterapioppfølging
 • Du får et tilbud av høy faglig kvalitet

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du er til stede til avtalt tid og sted
 • Du melder avbud i god tid
 • Du deltar aktivt i de behandlings- og treningsoppleggene som settes i verk
 • Du driver egentrening etter fysioterapeutens anbefaling

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått og på hvordan tjenestene gis.​​

Klage på tjenesten rettes til:​
Kari-Anne Johnsen telefon 37 25 07 00 / 37 25 78 20
​Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder telefon 38 24 14 14.

Gjeldende lovverk