Serviceerklæring hjemmehjelp

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne, og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Hva er hjemmehjelp/praktisk bistand?

Hjemmehjelp/praktisk bistand er nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål.

Personer, uansett alder, som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp.

Det er kommunen, som i samarbeid med søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Tjenesten tildeles etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2.6.
Tjenesten er delvis finansiert ved egenbetaling, og satsene beregnes etter husstandens samlede inntekt. Egenbetalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Det er mulig å søke om redusert egenbetaling i henhold til fastsatte normer (SIFO).

Målsetning for hjemmehjelp

Personer med funksjonsnedsettelse og med behov for pleie- og omsorgstjenester skal, gjennom hjelp til
selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
 

Tjenestens innhold

Etter en individuell vurdering av tjenestemottakers funksjonsnivå, kan følgende tjenester være aktuelle:
 • Hjelp til rengjøring av kjøkken, stue (oppholdsrom), soverom og bad
 • Sengetøyskift
 • Hjelp til å skrive handleliste/bestilling av varer
 • Vinduspuss i de rom som rengjøres av tjenesteyter etter egen avtale om dette.
 • Utvendig vinduspuss utføres kun hvis det er mulig å vaske vinduene fra innsiden eller fra veranda/balkong
 • Tilberedning av måltider og evt. oppvarming av middag
 • Oppvask og hjelp til å holde kjøkkenbenken ryddig maksimum 1 gang per dag
 • Vask av tøy i vaskemaskin
 • Opplæring i dagliglivets gjøremål

Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hovedsak alle hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.

Rengjøring gjennomføres av en eller to personer sammen. Annen praktisk bistand ytes hovedsakelig av en person.

Tjenesten ytes kun dersom tjenestemottaker er hjemme. Unntaksvis kan tjenesten utføres dersom bruker ikke er tilstede, da med skriftlig fullmakt fra bruker.

Hjelp til rengjøring og skift/vask av sengetøy blir gitt hver 3. uke, dersom ikke medisinske årsaker tilsier oftere.

Vindusvask utføres inntil to ganger pr. år innenfor samme tildelte tidsramme.

Opplæring i dagliglivets gjøremål har som målsetting at bruker skal bli mest mulig selvhjulpen. Skriftlig avtale gjøres om hvilken opplæring som skal gis og tidsbruk.

Denne tjenesten er gratis.

Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende og svar kan forventes innen en måned. Tjenestekontoret foretar hjemmebesøk ved behov etter at de har mottatt søknad. All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det tas hensyn til brukerens helse og funksjon. Dette gjøres i samråd med bruker og eventuelle pårørende.

Det sendes et skriftlig vedtak på tjenesten som tilbys.

Dette kan du forvente av oss

 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi kommer på avtalt dag.
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten. Det gis muntlig og/eller skriftlig melding om endring i tjenesten.
 • Vi forplikter oss til å bruke arbeidsantrekk, sko-overtrekk og eventuelt annet utstyr innen påkledning som arbeidsoppgavene hos deg krever.
 • Vi tilstreber å ikke medvirke til skade på inventar, klær eller gjenstander, men gjør oppmerksom på at vi IKKE er ansvarlig for evnt produktfeil, eller skader etter produktfeil, der det benyttes produkter eller hjelpemidler i hjemmet.
 • Vi viser legitimasjon som forteller hvem vi er og at vi ansatt i Grimstad kommune.
 • Ved helligdager vil hjelp til praktisk bistand flyttes til annen dag etter avtale med deg. Dette gjelder kun deg som mottar hjelp kun hver 3.eller 4. uke.
 • I ferier og ved annet fravær, settes det inn vikar. Ønsker du ikke vikar, er du i din fulle rett til å avslå tjenesten i den perioden fraværet varer. Du vil ikke bli fakturert for periode uten utførte tjenester.
 • Du vil motta faktura i etterkant av tjenester som er utført, du skal aldri betale kontant.

Dette forventer vi av deg

 • Du møter den enkelte tjenesteyter med respekt.
 • Du har anstendig påkledning ved besøk av tjenesteyter, og du avventer å utføre dusj og toalettbesøk til tjenesteyter har fullført oppdrag på aktuelle rom.
 • Du gir beskjed dersom du ikke er hjemme den dagen personalet skal utføre tjenesten, senest dagen før. Hvis ikke vil du måtte betale for tjenesten. Hvis du avlyser avtalen er det ikke en selvfølge at personalet kan komme en annen dag.
 • Du holder alt nødvendig rengjøringsmateriell (f.eks. støvsuger, rengjøringsmidler, langkost, bøtte, kluter, utstyr til vindusvask og vask av toalett). Utstyret må være i god stand. Vi utfører kun de tjenestene som er mulig å utføre på grunnlag av tilgang til utstyr.
 • Er det helsefarlig utstyr, som kan føre til skade, som ligger i egen bolig, vil ikke vi utføre tjenester hos deg. Vi ber om at det ryddes i forkant av besøk.
 • Du tillater tilpasninger av hjelpemidler til bruk i hjemmet.
 • Du utleverer nøkkel til boligen din, dersom du selv ikke kan åpne døren. 
 • Du avtaler med oss på forhånd om vi skal låse oss inn,  dersom du ikke åpner opp og /eller kontakte pårørende
 • Du viser hensyn og røyker ikke når tjenesteyter er til stede.
 • Du viser hensyn og benytter ikke rusmidler når tjenesteyter er tilstede.
 • Du har husdyr på et eget rom under besøket.
 • Du respekterer at tjenesteytere er underlagt taushetsplikt.
 • Du tar kontakt ved behov for informasjon, råd og veiledning.
 • Du vil kunne bli oppfordret til egen mestring og vil ved behov motta opplæring i kortere perioder til du mestrer oppgaver selv.
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du sørger for at vi har mulighet til å tørke opp vått/ snø/ sørpe etter oss når været ute eller forholdene rundt boligen din gjør det umulig å unngå slike situasjoner.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg.  Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.   

Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.

Pårørende: Den nærmeste pårørende er du selv peker ut som sin nærmeste. Din nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått og på hvordan tjenestene gis.
Klage på tjenesten gjøres til:
Kari-Anne Johnsen - telefon 37 25 07 00 / 37 25 78 20     

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder, telefon 38 24 14 14

Gjeldende lovverk

 
Grimstad januar 2021