Serviceerklæring hjemmesykepleie

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne, og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 4-1).

Hva er helsetjenester i hjemmet?

Helsetjenester i hjemmet er et tilbud til alle som bor eller oppholder seg i Grimstad kommune og som på grunn av helsesvikt har behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele døgnet.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-1 og §3-2 nr. 6, samt forskrift om «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten» (FOR-2003-06-27-792).

Målsetting for helsetjenester i hjemmet/hjemmesykepleie

Personer med helsesvikt og med behov for helse- og omsorgstjenester i Grimstad kommune skal gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Ordningen bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape et godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet.

Tjenestens innhold

Tjenestene blir tildelt etter vedtak basert på individuell kartlegging og vurdering av tjenestemottakers funksjonsnivå. Dette vil si at du må ha et vedtak fra Tjenestekontoret for å motta hjelp fra hjemmesykepleien. Tjenester til nødvendig helsehjelp som kan søkes om:

 • Råd, veiledning og støtte for å mestre og opprettholde ferdigheter til å ivareta egen helse
 • Bistand til nødvendig administrasjon av medikamenter. Blir enten hentet på kontor eller leveres ut i hjemmet
 • Sårbehandling og injeksjoner dersom du selv ikke kan oppsøke legekontor
 • Tilpasning av hjelpemidler
 • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
 • Hjelp til symptomlindring, stell og pleie til alvorlige syke og døende. Støtte og veiledning til pårørende

Dette forventer vi av deg og dine pårørende

 • Du gir beskjed dersom du ikke er hjemme ved forventet besøk
 • Du utleverer nøkkel til boligen dersom du ikke kan åpne selv (gjelder ikke heldøgns omsorgsbolig)
 • Du avtaler med oss på forhånd om vi skal låse oss inn om du ikke åpner opp og /eller kontakte pårørende
 • Du viser hensyn og røyker ikke når tjenesteyter er til stede
 • Du har husdyr på et eget rom under besøket
 • Du tillater tilpasninger og bruk av hjelpemidler til bruk i hjemmet
 • Du tilrettelegger i egen bolig ved behov for seng i 1.etasje
 • Du respekterer at tjenesteytere er underlagt taushetsplikt
 • Du tar kontakt ved behov for informasjon, råd og veiledning
 • Du vil kunne bli oppfordret til egen mestring og vil ved behov motta opplæring i kortere perioder til du mestrer oppgaver selv
 • Du deltar aktivt i behandlingstiltakene og gjør det du kan klare selv
 • Du møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du sørger for at vi har mulighet til å tørke opp vått/ snø/ sørpe etter oss når været ute/ forholdene rundt din bolig gjør det umulig å unngå slike situasjoner

Dette kan du forvente av oss

 • Du er viktig for oss, dine behov for hjelp blir ivaretatt i ditt eget hjem så langt det er helsemessig forsvarlig
 • Vi har fokus på gode pasientforløp og vil snakke med deg om hva som er viktig for deg
 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert
 • Du får en primærkontakt og/eller sekundærkontakt i hjemmesykepleien.
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi kommer til avtalt tidspunkt
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten. Det gis muntlig og/eller skriftlig melding om endring i tjenesten
 • Vi viser legitimasjon som forteller hvem vi er og at vi er ansatt i Grimstad kommune
 • Vi forplikter oss til å bruke arbeidsantrekk, skoovertrekk og evt. annet utstyr innen påkledning som arbeidsoppgavene hos deg krever
 • Vi tilstreber å ikke medvirke til skade på inventar, klær eller gjenstander, men gjør oppmerksom på at vi IKKE er ansvarlig for evt. produktfeil, eller skader etter produktfeil, der det benyttes produkter eller hjelpemidler i hjemmet
 • Vi tilstreber å ikke medvirke til skade på inventar, klær eller gjenstander gjennom det arbeidet vi utfører og de prosedyrene vi arbeider etter. Erstatningsansvar i forbindelse med dette vil vurderes i hvert enkelt tilfelle
 • Vi er erstatningsansvarlig for skader som er oppstått som følge av ansattes klanderverdige opptreden eller uaktsomhet, jf. de krav skadelidte med rimelighet kan forvente til tjenesten.
 • Vi er ikke ansvarlig for drift, bruk eller opplæring av velferdsteknologiske løsninger du / dine pårørende selv har anskaffet dere
 • Vi vil gi opplæring, oppfølging og stå for ansvarlig drift av alle teknologiske hjelpemidler/velferdsteknologiske hjelpemidler tildelt av kommunen

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning vil si å ha ansvar for eget liv og ta egne valg.   

Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det er rettslig grunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.

Pårørende: Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Du har rett til å klage på ulike sider ved kommunens behandling så som vedtak, omfang av tjenesten og på hvordan tjenesten gis. Detaljerte bestemmelser om klageretten er gitt i pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7.

Klage kan sendes til:
Grimstad kommune, Postmottak 123,4891 Grimstad eller 
som e-post til postmottak@grimstad.kommune.no

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder, telefon 38 24 14 14

Gjelde lovverk

Grimstad november 2020