Serviceerklæring hjemmesykepleie

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Hva er helsetjenester i hjemmet?

Helsetjenester i hjemmet er et tilbud til alle som bor eller oppholder seg i Grimstad kommune og som på grunn av helsesvikt har behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Helsetjenester i hjemmet er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-1 og §3-2.6 samt forskrift om ”Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten”(FOR-2003-06-27-792).

Ordningen med hjemmesykepleie bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape et godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet.

Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele døgnet

Målsetting for helsetjenester i hjemmet/hjemmesykepleie

Personer med funksjonsnedsettelse og med behov for pleie- og omsorgstjenester i Grimstad kommune skal gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Tjenestens innhold

Etter en individuell vurdering av tjenestemottakers funksjonsnivå, kan følgende tjenester i forbindelse med nødvendig helsehjelp være aktuelle:

 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebyggelse av den.
 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ivareta egen helse.
 • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring.
 • Hjelp til nødvendig administrasjon av medikamenter. Blir enten hentet på kontor eller leveres ut i hjemmet.
 • Sårbehandling og injeksjoner for innskrevne tjenestemottakere som ikke selv kan oppsøke legekontor, vil bli gjennomført i hjemmet til bruker.
 • Hjelp til symptomlindring, stell og pleie til alvorlige syke og døende. Støtte og veiledning til pårørende.

Søknadsbehandling

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kommer til anvendelse. Søknader behandles fortløpende og svar kan forventes innen en måned.

Tjenestekontoret foretar hjemmebesøk i de tilfeller hvor saken er omfattende, ny eller hvor brukermedvirkningen ikke kan ivaretas på annen måte enn hjemmebesøk, dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det tas hensyn til din helse og funksjon. Dette gjøres i samråd med deg og eventuelle pårørende.

Du får et skriftlig vedtak på tjenesten som tilbys. Tilbudet vurderes fortløpende.

Dette kan du forvente av oss

 • Du er viktig for oss, dine behov for hjelp blir ivaretatt i ditt eget hjem så langt det er helsemessig forsvarlig.
 • Vi har fokus på gode pasientforløp, og vil snakke med deg om hva som er viktig for deg.
 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert.
 • Du får en kontaktperson i hjemmesykepleien.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi kommer til avtalt tidspunkt.
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten. Det gis muntlig og/eller skriftlig melding om endring i tjenesten.
 • Vi viser legitimasjon som forteller hvem vi er og at vi ansatt i Grimstad kommune.
 • Vi forplikter oss til å bruke arbeidsantrekk, sko-overtrekk og eventuelt annet utsyr innen påkledning, arbeidsoppgavene hos deg krever.
 • Vi tilstreber å ikke medvirke til skade på inventar, klær eller gjenstander, men gjør oppmerksom på at vi IKKE er ansvarlig for eventuelle produktfeil, eller skader etter produktfeil, der det benyttes produkter eller hjelpemidler i hjemmet.
 • Vi tilstreber å ikke medvirke til skade på inventar, klær eller gjenstander gjennom det arbeidet vi utfører og de prosedyrene vi arbeider etter, men vil informere om de tilfellene der det kan være risiko forbundet med dette. Erstatningsansvar i forbindelse med dette vil vurderes i hvert enkelt tilfelle .
 • Vi er erstatningsansvarlig for skader som er oppstått som følge av ansattes klanderverdige opptreden eller uaktsomhet, jf de krav skadelidte med rimelighet kan forvente til tjenesten.
 • Vi er ikke ansvarlig for drift, bruk eller opplæring av velferdsteknologiske løsninger du / dine pårørende selv har anskaffet dere.
 • Vi vil gi opplæring, oppfølging og stå for ansvarlig drift av alle teknologiske hjelpemidler/Velferdsteknologiske hjelpemidler tildelt av kommunen.

Dette forventer vi av deg

 • Du gir beskjed dersom du ikke er hjemme.
 • Du utleverer nøkkel til boligen dersom du ikke kan åpne selv.
 • Du avtaler med oss på forhånd om vi skal låse oss inn om du ikke åpner opp og /eller kontakte pårørende
 • Du viser hensyn og ikke røyker når tjenesteyter er til stede.
 • Du har husdyr på et eget rom under besøket.
 • Du tillater tilpasninger av hjelpemidler til bruk i hjemmet
 • Du tilrettelegger i egen bolig ved behov for seng i 1.etasje
 • Du respekterer at tjenesteytere er underlagt taushetsplikt.
 • Du tar kontakt ved behov for informasjon, råd og veiledning.
 • Du vil kunne bli oppfordret til egen mestring og vil ved behov motta opplæring i kortere perioder til du mestrer oppgaver selv.
 • Du møter den enkelte tjenesteyter med respekt.
 • Du deltar aktivt i behandlingstiltakene og gjør det du kan klare selv.
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp.
 • Du sørger for at vi har mulighet til å tørke opp vått/ snø/ sørpe etter oss når været ute/ forholdene rundt din bolig gjør det umulig å unngå slike situasjoner.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning vil si å ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.             

Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.

Pårørende: Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått og på hvordan tjenestene gis.

Klage på tjenesten gjøres til enhetsleder for hjemmetjenesten:
Kari-Anne Johnsen  tlf. 37 25 07 00 / 37 25 78 20.

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder, telefon 37 01 74 91.

Gjelde lovverk

 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene - FOR-2003-06-27-792
 • Forvaltningsloven, lov 10. februar 1969
 • Pasient- og brukerrettighetsloven, lov 2. juli 1999 nr. 63
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov 24. juni 2011 nr. 30

Grimstad 16.04.18

Fant du det du lette etter?