Serviceerklæring hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

I Grimstad kommune ønsker vi å satse på forebyggende helsearbeid, og å gjøre innbyggerne i stand til å bo og leve lengst mulig hjemme. Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er en viktig del av dette

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsmestring tar utgangspunkt i det som kalles hverdagsrehabilitering. Det er en tidsavgrenset oppfølging hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer med utgangspunkt i ditt hjem.

Motto; ” Lengst mulig i eget liv – i eget hjem”

Et tverrfaglig team, Innsatsteam, som består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, hjelpepleier og helsefagarbeidere, i perioder studenter. Innsatsteamet gjør en systematisk kartlegging av din situasjon, og sammen med teamet utarbeider du mål for hva du syns er viktig å mestre i din hverdag.

På bakgrunn av de målene som blir satt vil innsatsteamet jobbe sammen med deg for at du skal nå målene dine innenfor en tidsavgrenset periode.

Tjenesten er gratis.

Slik kan du ta kontakt med oss

Innsatsteamet for hverdagsrehabilitering har kontorer i I4Helse, Jon Lilletunsvei 9

Postadresse: Innsatsteam, Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad,
E-post: innsatsteamet@grimstad.kommune.no
Telefon: 911 31 086

Ventetid

Du kan forvente kontakt med en fra Innsatsteamet for nærmere avtale senest 5 virkedager etter at tjenesten har mottatt henvendelsen. Eventuell ventetid på igangsetting av tiltak kan variere i henhold til kapasitet og prioriteringer.

Tjenestens innhold

Tjenesten retter seg mot voksne som har, eller står i fare for å få, nedsatt funksjon i bevegelsesapparatet som kan hindre mestring av dagliglivets aktiviteter. Formålet med tjenesten er å hjelpe deg til å bedre funksjonsnivået ditt gjennom trening i dagliglivet med utgangspunkt i hva du mener er viktig for deg i din hverdag.

Tiltak blir igangsatt etter en vurdering. Forutsetningen er at du selv ønsker å mestre hverdagen, og at du har potensiale til bedre funksjon. Innholdet i tjenesten, og målsettingen med den, blir planlagt i samarbeid med deg og ved behov også med dine nærmeste pårørende dersom du samtykker til dette. Innholdet revurderes fortløpende i forhold til fremgang og målsettingen for tilbudet.

Vi tilbyr:

 • individuell kartlegging og tilpasning av hverdagsrehabiliteringstilbudet
 • et tilpasset og tidsavgrenset treningsprogram med utgangspunkt i mål som er utarbeidet av deg i samarbeid med innsatsteamet.
 • evt. tilpassing av hjelpemidler. 
 • hyppighet og varighet av tilbudet avgjøres av innsatsteamet i samarbeid med deg og ev dine pårørende.

Hyppighet og varighet av tilbudet avgjøres av innsatsteamet i samarbeid med deg og ev dine pårørende.

Dette kan du forvente av oss

 • Du blir ivaretatt og behandlet med respekt og vennlighet.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi gir informasjon om de tjenester vi kan tilby.
 • Alle som tar kontakt eller blir henvist blir vurdert.
 • Tiltak igangsettes for deg som blir prioritert for oppfølging.
 • Ansatte i innsatsteamet kommer ikke senere enn 30 minutter etter avtale, om ikke annen beskjed er gitt.
 • Du får informasjon om endringer av avtaler ved ferie, sykdom eller annet fravær.
 • Du får et tilbud av høy faglig kvalitet.

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider og møter den enkelte tjenesteyter med respekt.
 • Du er til stede til avtalt tid og sted  
 • Du melder avbud i god tid 
 • Du deltar aktivt i de behandlings- og treningsopplegg som iverksettes.
 • Du driver egentrening etter innsatsteamets anbefaling        
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du og dine pårørende respekterer at innsatsteamet er underlagt taushetsplikt.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg.  Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
           
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.

Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått og på hvordan tjenestene gis.​​

Klage på tjenesten rettes til:​
Kari-Anne Johnsen telefon 37 25 07 00 / 37 25 78 20
​Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder telefon 38 24 14 14.

Gjeldende lovverk

Helse- og omsorgstjenesteloven  
Pasient- og brukerrettighetsloven 
Helsepersonelloven