Serviceerklæring koordinator og individuell plan

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1). Har du behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, kan du ha rett til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1, helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 (individuell plan) og § 7-2 (koordinator). Dersom du ikke har helse- og omsorgstjenester, kan det likevel være at du har rett til individuell plan etter annet lovverk.

Hva er individuell plan?

Individuell plan er et verktøy for samhandling mellom tjenestene. Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Bestemmelsen gir deg rett til å få utarbeidet en plan. Din rett til å få tjenester følger av det øvrige regelverket. Planprosessen starter med at du får oppnevnt en koordinator.
 
Film fra Helsedirektoratet om individuell plan og koordinator
 

Målsetning for arbeidet med individuell plan

Den individuelle planen skal sikre at det foretas nødvendige kartlegginger og at det er samarbeid på tvers av tjenesteområder, sektorer og nivåer for å få til et helhetlig tjenestetilbud til beste for deg. Tjenestene skal arbeide sammen mot et felles mål. 
 

Tjenestens innhold

Du mottar et tildelingsbrev som beskriver hvilken enhet som skal oppnevne koordinator for deg.
 
Vilkår for å få koordinator og hjelp til å utarbeide individuell plan:
 • Behov for tjenester over en viss tid.
 • To eller flere helse- og omsorgstjenester som bør ses i sammenheng.

Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende og svar kan forventes innen en måned. Tjenestekontoret foretar hjemmebesøk ved behov. Du får et skriftlig tildelingsbrev.

 

Dette kan du forvente av oss

Koordinators oppgave:
 • Å være din kontaktperson til tjenestene.
 • Å avklare ansvarsforhold, forventninger og hva koordinator kan hjelpe deg med.
 • Å sikre informert samtykke fra deg.
 • Å legge til rette for at du deltar i arbeide med din individuelle plan.
 • Å sikre god informasjon og dialog med deg gjennom hele planprosessen.
 • Å sikre samordning av tjenestetilbudet og en god fremdrift i arbeidet med individuell plan.
 • Å innkalle og lede møter knyttet til individuell plan etter avtale med deg.
 • Å følge opp, evaluere og oppdatere planen.
 • Å evaluere samarbeidsform, koordinatorfunksjonen og møter.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi møter deg med respekt.

Dette forventer vi av deg

 • At du deltar aktivt og bidrar i planarbeidet.
 • At du tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning eller om det er noe du vil ta opp.
 • At du gir tydelig beskjed om du ikke ønsker ordningen lenger.
 • At du møter koordinator med respekt.
 • At du møter til avtalt tid eller gir beskjed i god tid dersom du vil endre en avtale.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning vil si å ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller
hverandre.
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.
 

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått, og på hvordan tjenestene gis. Avslag på søknad om individuell plan: Klage kan sendes til tjenestekontoret. Klage på arbeidet med planen gjøres til: Enhetsleder i den enheten som koordinator tildeles fra. Dette står beskrevet i tildelingsbrevet.
 

Gjeldende lovverk

 
 
 
Grimstad 11.03.15