Serviceerklæring korttidsopphold i institusjon

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Hva er korttidsopphold?

Korttidsopphold i institusjon er et tilbud som gis til personer som har behov for tidsbegrensede tiltak på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Hensikten med oppholdet kan være behandlingstiltak, rehabilitering og opptrening, kartlegging av funksjonsnivå, lindrende omsorg eller avlastning av pårørende.

Korttidsoppholdet skal ha et klart definert mål, og tildeles når dette antas å være den beste måte å oppnå hensikten med oppholdet.

Korttidsopphold tilbys ved Frivolltun bo- og omsorgssenter.

Tjenestens innhold

Bo- og omsorgsentrene tilpasser innholdet i tjenesten til den enkelte ut fra den definerte målsettingen med oppholdet. Tjenestens innhold baseres på tverrfaglige vurderinger, og utformes i samråd med pasient og pårørende.  

Innholdet i tjenesten, og målsettingen med oppholdet, blir drøftet med pasient og pårørende under innkomstsamtale og oppfølgingssamtaler, og revurderes fortløpende under oppholdet i forhold til målsettingen.

Vi tilbyr: 
 • tjenester særskilt tilpasset målsettingen ved oppholdet
  • opptrening- og rehabiliteringstiltak
  • medisinsk behandling
  • kartlegging av funksjonsnivå
  • lindrende behandling og omsorg
  • avlastning av pårørende
 • opphold i enkeltrom (det kan skje unntak)
 • råd og veiledning i forbindelse med sykdom og mestring av livssituasjon
 • tilpasning av hjelpemidler
 • legetjeneste
 • medikamenthåndtering
 • laboratorietjeneste
 • støtte og veiledning til pårørende
 • ernæringstiltak

Dette kan du forvente av oss

 • Formålet med oppholdet skal være klart definert og skal prege hele oppholdet og tjenestetilbudet
 • Du skal bli ivaretatt og behandlet med respektert.
 • Du vil bli tildelt en primærkontakt.
 • ·Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi gir informasjon om de tjenester som sykehjemmet kan tilby.
 • Forskrift om vederlag for opphold institusjon vil bli forvaltet i henhold til lovverket.
 • Du tilbys å delta på kultur- og aktivitetstilbud som arrangeres.
 • Det utarbeides en tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov.
 • Livssituasjon og tjenestebehov etter oppholdet planlegges fra første dag, i samarbeid med de relevante fagpersoner som fastlege, hjemmesykepleie, ergoterapeut mm

 

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider, og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du deltar aktivt i de behandlings- og rehabiliteringstiltak som iverksettes
 • Du deltar aktivt i utformingen av dine egne målsettinger for oppholdet, og i planlegging av tiltak og tjenestebehov etter utskrivelsen
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du godtar at hjelpemidler blir tilpasset og benyttet
 • Du og dine pårørende respekterer at tjenesteytere er underlagt taushetsplikt.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning:Du har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg.  Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.   
Samtykke:Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: : Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter
 

Klageadgang

Klage på tjenesten gjøres til enhetsleder for institusjonen. Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder telefon 38 24 14 14
 

Gjeldende lovverk