Serviceerklæring langtidsopphold i institusjon

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Hva er langtidsopphold?

Langtidsopphold i institusjon er et tilbud til personer som har behov for heldøgns pleie og omsorg på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Langtidsopphold tildeles når alle andre muligheter for å gi tjenester er vurdert, og hvor hjelpebehovet ikke kan ivaretas på en forsvarlig måte i hjemmet. Langtidsopphold tilbys ved Frivolltun bo- og omsorgssenter og Feviktun bo- og omsorgssenter. Oppholdsbetaling etter gjeldende maksimalsats i forskriften.
 

Tjenestens innhold

Bo- og omsorgsentrene tilpasser hjelpen til den enkelte ut fra faglige vurderinger og i samråd med deg og dine pårørende. Innholdet i

Bo- og omsorgssentrene tilpasser hjelpen til den enkelte ut fra faglige vurderinger og i samråd med deg og dine pårørende. Innholdet i tjenesten blir drøftet med deg og pårørende under innkomstsamtale og oppfølgingssamtaler.

Vi tilbyr

 • Opphold i enkeltrom
 • Råd og veiledning om behandling og forebygging av sykdom
 • Opprettholdelse av ferdigheter for å ivareta egen helse
 • Tilpasning av hjelpemidler
 • Legetjeneste
 • Medikamenthåndtering
 • Labratorietjeneste
 • Omsorg og pleie
 • Tilrettelegging for tannbehandling
 • Støtte og veiledning til pårørende
 • Ernæringstiltak
 • Livsgledetiltak

Dette kan du forvente av oss

 • Vi møter deg på en respektfull måte
 • Du blir tildelt primærkontakt
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi gir informasjon om de tjenester som bo og omsorgssenteret kan tilby
 • Vi tilbyr deg livsgledetiltak og deltakelse på kultur- og aktivitetstilbud som arrangeres
 • Vi utarbeider en tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov

Dette forventer vi av deg og dine pårørende

 • Du samarbeider og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du og dine pårørende respekterer at tjenesteyter har taushetsplikt
 • Pårørende, i samarbeid med deg og ansatte, hjelper med å innrede rommet ditt på en koselig og hensiktsmessig måte.
 • Vi ønsker et nært samarbeid med dere i forhold til for eksempel: Navne klær, vaske klær som ikke skal i vaskemaskin, deltagelse i brukerråd, frivillig medhjelper i avdelingen.
 • Du deltar aktivt i behandlingstiltakene og gjør det du kan klare selv
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du aksepterer at hjelpemidler blir tilpasset og benyttet
 • Tømming/utrydding av rommet skjer innen 48 timer etter dødsfall

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse.

Klageadgang

Klage på tjenesten gjøres til enhetsleder for institusjonen.
Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Agder - telefon 38 24 14 14
 

Gjeldende lovverk

 
Grimstad 27 02 2020