Serviceerklæring langtidsopphold i institusjon

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Hva er langtidsopphold?

Langtidsopphold i institusjon er et tilbud til personer som har behov for heldøgns pleie og omsorg på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Langtidsopphold tildeles når alle andre muligheter for å gi tjenester er vurdert, og hvor hjelpebehovet ikke kan ivaretas på en forsvarlig måte i hjemmet. Langtidsopphold tilbys ved Frivolltun bo- og omsorgssenter og Feviktun bo- og omsorgssenter. Tjenesten har en kostnad. 
 

Tjenestens innhold

Bo- og omsorgsentrene tilpasser hjelpen til den enkelte ut fra faglige vurderinger og i samråd med deg og dine pårørende. Innholdet i tjenesten blir drøftet med deg og pårørende under innkomstsamtale og oppfølgingssamtaler.
 
Vi tilbyr
 • opphold i enkeltrom
 • råd og veiledning om behandling og forebyggelse av sykdom
 • opprettholdelse av ferdigheter for å ivareta egen helse
 • tilpasning av hjelpemidler
 • legetjeneste
 • medikamenthåndtering
 • laboratorietjeneste
 • omsorg og pleie
 • tilrettelegging for tannbehandling
 • støtte og veiledning til pårørende
 • ernæringstiltak
 • livsgledetiltak

Dette kan du forvente av oss

 • Vi møter deg på en respektfull måte
 • Du blir tildelt primærkontakt
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi gir informasjon om de tjenester som bo og omsorgssenteret kan tilby
 • Vi tilbyr deg livsgledetiltak og deltakelse på kultur- og aktivitetstilbud som arrangeres
 • Vi utarbeider en tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du deltar aktivt i behandlingstiltakene og gjør det du kan klare selv
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du godtar at hjelpemidler blir tilpasset og benyttet

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.
 

Klageadgang

Klage på tjenesten gjøres til enhetsleder for institusjonen. Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder tlf. 37 01 74 91
 

Gjeldende lovverk

 
 
Grimstad 25.11.2015