Serviceerklæring psykisk helse

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Tjenestens innhold

 • Kartlegge behov til brukere og pårørende inkludert barn.
 • Bistå i akutte saker hvor det er behov for oppfølging fra psykisk helse.
 • Rask hjelp uten vedtak med inntil 3 kartleggingssamtaler, der det er vurdert som særskilt behov, er barn involvert, eller hvor det er stor sannsynlighet for at situasjonen kan avklares raskt.
 • Våre samtaleformer er:
  Motivasjonssamtaler (om du har utfordringer i f.h.t motivasjon eller komme i gang med ting).
  Endringssamtaler (om du ønsker å gjøre endringer rundt egen situasjon)
  Refleksjonssamtaler (om du trenger å reflektere , sparres på fastlåste tankemønstre,  for å komme videre med livet)
 • Utarbeide tiltaksplaner sammen med deg, ut fra vedtaket, dine ønsker å mål.
 • Veilede, motivere, utfordre og inspirere gjennom aktiviteter og fokus på forskjellige mestringsstrategier.
 • Tilby deltakelse i aktuelle gruppetilbud. Ta gjerne kontakt for å høre om de gruppetilbud vi har i dag.
 • Psykisk helsearbeidere med høyskole/universitetsutdannelse innenfor helse, med forskjellig bakgrunn og flerfaglig kompetanse. Her er det kompetanse på arbeid med barn og unge, depresjonsmestring, rus og psykisk helse, seksualitet og psykisk helse og kompetanse innenfor diverse gruppetilbud og foreldreveiledning.
 • Miljøtjeneste er helsefagarbeidere med spesialkompetanse på psykisk helse. Her er det gruppeaktiviteter ute, hjelp til å lære å bo og hjelp til å organisere dagliglivets aktiviteter som er fokus.
 • Vossbakke dagsenter har aktivitører og fagarbeidere med spesialkompetanse innenfor psykisk helse. Senteret tilbyr en stor bredde av praktiske og sosiale aktiviteter. Aktivitetene styres av brukeres interesser så langt det lar seg gjøre.       

Dette kan du forvente av oss

 • Vi skal fokusere på samarbeid hvor brukere aktivt tar del i eget liv for å forebygge reinnleggelser, utstøting av arbeidslivet, eller isolasjon fra sosial omgang med andre.
 • Vi har høyt fokus på arbeid og aktivitet og det ligger i Grimstads målsetting at brukere innen psykisk helse skal være i arbeid eller delta i en meningsfull aktivitet.
 • Personal med høy faglighet, oppdaterte metoder og oppdatert kunnskap.
 • Du blir ivaretatt og behandlet med respekt og vennlighet
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi gir informasjon om de tjenester vi kan tilby.
 • Du får informasjon om endringer av avtaler ved ferie, sykdom eller annet fravær
 • Seksjon psykisk helse er en læringsarena for spesialstudenter, studenter eller elever som trenger erfaring fra kommunehelsetjenesten i sin utdanning. Det vil derfor være perioder hvor det er med studenter eller andre i en læringssituasjon i møte med brukere.
 • Seksjon Psykisk helse skal bidra til at alle brukere får en god tiltaksplan og at det arbeides systematisk og målrettet mot brukers ønske og mål for tjenesten.

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du arbeider målrettet og systematisk med tjenesteyteren slik at du kan nå dine mål for tjenesten innenfor vedtakstiden.
 • Du deltar aktivt i de behandlings- og treningsopplegg som iverksettes
 • Du er til stede til avtalt tid og sted  
 • Du melder avbud i god tid 
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp, eller ønsker endring på.
 • ​Om du ikke benytter deg av tilbudet, eller ikke møter til avtaler, avsluttes tjenesten.

Hvordan kommer du i kontakt med oss

Søknad om tjeneste sendes til tjenestekontoret på rådhuset som fatter vedtak om tjenesten.

Ventetid

Det er ca. 4 uker behandlingstid ved tjenestekontoret.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Klage på tjenesten rettes til tjenestens fagleder Ståle Arvill Strand       tlf. 37 25 04 48

Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder                                                 tlf. 37 01 74 91

Gjeldende lovverk


Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helsepersonelloven