Hjemmesykepleie

Hvem kan søke om hjemmesykepleie?

Mennesker som har behov for medisinsk behandling, tilsyn og pleie kan søke om hjemmesykepleie. Tilbudet gjelder også mennesker som har behov for pleie etter sykehusopphold, rehabilitering/opptrening og akutt tilsyn/pleie. Behovet vurderes fortløpende.
 

Hva slags hjelp kan hjemmesykepleien gi?

All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det tas hensyn til brukerens helse. Dette gjøres i samråd med bruker og eventuelt pårørende. Vi kommer på hjemmebesøk etter at vi har mottatt søknad, og det lages en plan for hvilke tjenester som er nødvendige. 

Hjemmesykepleie er tilgjengelig hele døgnet, alle årets dager.

Følgende tjenester i forbindelse med nødvendig helsehjelp kan være aktuelle:

  • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging
  • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ta vare på egen helse
  • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
  • Hjelp med medisiner
  • Sårbehandling og injeksjoner for dem som ikke kan oppsøke legekontor
  • Hjelp til symptomlindring
  • Stell og pleie til alvorlige syke og døende
  • Støtte og veiledning til pårørende

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
 

Slik søker du 

Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Kontaktinfo