Kompetanseutvikling og forskning

Utviklingssenteret (USHT) skal være pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte og legge til rette for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Den overordnede målsettingen er å bedre kvaliteten på tjenestene til brukerne og samtidig styrke og utvikle gode læringsmiljø.

Kompetanseutvikling

Utviklingssenteret samarbeider både med Universitetet i Agder og Sørlandets sykehus og Fylkesmannen i Agder om kompetanseutvikling.

Fagutvalg for kompetansedeling (OSS) og Samarbeidsorganet mellom Universitetet i Agder (UIA), Sørlandets sykehus HF og USHT er en viktige arenaer for kompetanseutvikling. Det arrangeres hospitering, felles fag- og prosedyredager, simuleringsdager på UiA, kurs og fagdager for personell fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Lenke til kompetansedeling ved Sørlandetssykehus

Forskning

Utviklingssenteret skal være pådrivere for forskning i kommunehelsetjenesten. Her er samarbeidet med Senter for omsorgsforskning, sør og UiA helt sentralt. Utviklingssenteret bidrar til at flere kommuner i Agder blir engasjert i forskningsprosesser.

Helsefremmende hjemmebesøk

Helsefremmende hjemmebesøk ble en del av ordinær drift i Grimstad kommune fra august 2014. Hensikten med forskningen er å kartlegge hvordan de eldre lever samt se om helsefremmende hjemmebesøk bidrar til endring. Spørreundersøkelsen avsluttes i 2020.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Senter for omsorgsforskning.

Gode pasientforløp

Senter for omsorgsforskning sør har ansatt en doktorgradsstipendiat som skal forske i arbeidet som gjøres i «Gode pasientforløp». Dokumentasjonsflyt, bruk av sjekklister og opplevelse av kvalitet er en del av dette arbeidet.  Utviklingssenteret bidrar sammen med kommunene i Østre Agder.

Prosjektet startet opp høsten 2016 og intervensjonen startet våren 2017.
Senter for omsorgsforskning, sør har en doktorgradsstipendiat som forsker i arbeidet som gjøres i «Gode pasientforløp». 

Hva er viktig for deg?-dagen
I anledning av den nasjonale markeringen av Hva er viktig for deg?-dagen 9. juni 2021 ble Grimstad kommune forespurt av FHI& KS om å lage en film som viser hvordan kommunen har jobbet aktivt med å inkludere Hva er viktig for deg?-spørsmålet i alle helse- og omsorgstjenester i kommunen. Et spørsmål som setter brukeren i sentrum, og legger til rette for brukermedvirkning i helsetjenestene.

Filmen ble vist første gang på webinaret for Hva er viktig for deg?-dagen 9. juni 2021, som ble  arrangert av KS & FHI.

Sammen om kvalitet og forbedring

Sammen om kvalitet og forbedring er et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenteret i Agder (øst) og Agder (vest) og Sørlandet sykehus (SSHF). Prosjektet startet opp 2018 og ble avsluttet våren 2021

 Prosjektet bestod av følgende fire delprosjekter:

 1. Inn- og utskrivning
  Dette er en videreføring av arbeidet med «Gode pasientforløp» som var en satsning i kommunene i Agder og SSHF fra 2013 – 2018. Målsetningen er å fortsette utviklingen av helhetlige pasientforløp i kommunene ved å styrke brukeres opplevelse av mestring og involvering i eget pasientforløp. Ved å styrke kvaliteten på elektroniske meldinger mellom sykehus og kommunehelsetjenesten kan antallet unødvendige sykehusinnleggelser reduseres.

  Leveranser: 
   
 2. Pasientsikkerhet
  Fall og ernæring. Gjennom denne arbeidspakken tar prosjektet sikte på å øke lederes og ansattes kompetanse innenfor disse områdene gjennom læringsnettverk, som er en metode for forbedringsarbeid.

Leveranser: 

 1. Forbedringskompetanse
  Prosjektet vil styrke ledere og medarbeideres kompetanse på kvalitetsforbedring slik at dette blir en del av kulturen både i sykehus og kommuner. På denne måten vil man i det daglige evne å se utfordringer, iverksette tiltak og evaluere om tiltakene har hatt ønsket effekt.

Leveranser: 

 1. Legemidler og legesamarbeid
  I denne arbeidspakken er det fokus på å sikre korrekte legemiddellister i alle ledd og å styrke samhandling mellom legene i pasientforløpet.

Leveranser: 

InnArbeid

Prosjektet er et HELSEVEL-prosjekt i samarbeid med Universitetet i Agder og USHT Agder (vest).  Prosjektleder er ansatt på UiA.

Prosjektets hovedmål er behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet med bruk av velferdsteknologi.

Voksenskolen for personer med demens

Voksenskolen for personer med demens er et strukturert aktivitetstilbud til personer med demens i tidlige fase.
Senter for omsorgsforskning, sør. skal forske på livskvalitet og nytte for den enkelte elev. Det er opprettet et tre-parts-samarbeid i prosjektet mellom Senter for omsorgsforskning, sør, University College of Nothern Denmark og University of Northampton.

Kontaktinfo

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Adresse
I4Helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad

Avdelingsleder
Silje Bjerkås
Telefon 908 20 203