Kompetanseutvikling og forskning

Utviklingssenteret (USHT) skal være pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte og legge til rette for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Den overordnede målsettingen er å bedre kvaliteten på tjenestene til brukerne og samtidig styrke og utvikle gode læringsmiljø.

Demensomsorg er ABC-demens et viktig satsingsområde. Dett er et samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Grunnkurs i lindrende omsorg holdes hvert år for ansatte i kommunen.

Kompetanseutvikling

Utviklingssenteret samarbeider både med Universitetet i Agder og Sørlandets sykehus og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om kompetanseutvikling.

Fagutvalg for kompetansedeling (OSS) og Samarbeidsorganet mellom UIA, SSHF og USHT er en viktige arenaer for kompetanseutvikling. Det arrangeres felles fag- og prosedyredager, simuleringsdager på UiA, kurs og fagdager for personell fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Lenke til kompetansedeling ved Sørlandetssykehus

Forskning

Utviklingssenteret skal være delaktige og være pådrivere for forskning i kommunehelsetjenesten. Senter for omsorgsforskning Sør er en viktig samarbeidspartner.

Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk ble en del av ordinær drift i Grimstad kommune fra august 2014. H.dir. har gitt tilskudd til videre forskning etter at prosjektet ”Friskere liv med forebygging ” ble avsluttet høsten 2014. Hensikten med prosjektet er å få en oversikt over den eldre befolkningen og se om forebyggende hjemmebesøk bidrar til endring og mindre behov for tjenester.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, Bjørg Dahle. Prosjektleder er Berit Westbye.

Rapporter fra prosjektet:

Sikkerhet i sykehjem

Prosjektets hensikt er å sette pasientsikkerhet på dagsorden i lys av Samhandlingsreformen og kvaliteten på den omsorgen som tilbys eldre. Prosjektet skal bidra til pasientsikkerhet og kvalitet skal være de samme på alle nivå og i overgangen mellom nivåene.

Prosjektleder er Kathrine Cappelen, Høgskolen i Telemark. Feviktun og sykehjemmet i Gjerstad deltar.

Gode pasientforløp

Det er gjort avtale med Senter for omsorgsforskning Sør om følgeforskning i prosjektet. Dokumentasjonsflyt, bruk av sjekklister, opplevelse av kvalitet vil bl.annet være spørsmål det vil bli arbeidet med.

Touch-sensor

Utviklingssenteret, Feviktun bidrar aktivt i kompetanseutvikling knyttet til bruk av teknologi. Utprøving av teknologien skal bidra til enklere og sikrere prøvetaking og resultater.

Prosjektet er st samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Digitalt tilsyn

USHT og Grimstad kommune deltar i forskningsprosjektet ”Digitalt tilsyn” som Østre Agder er delaktige i. Samarbeidskommunene prøver ut lik teknologi på ulike arenaer som sykehjem, omsorgsboliger og private hjem.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Adresse
Jon Lilletuns vei 9,
bygg F 3 - etasje
4879 Grimstad

FoU-leder
Silje Bjerkås
Telefon 908 20 203