Kompetanseutvikling og forskning

Utviklingssenteret (USHT) skal være pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte og legge til rette for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Den overordnede målsettingen er å bedre kvaliteten på tjenestene til brukerne og samtidig styrke og utvikle gode læringsmiljø.

Kompetanseutvikling

Utviklingssenteret samarbeider både med Universitetet i Agder og Sørlandets sykehus og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om kompetanseutvikling.

Fagutvalg for kompetansedeling (OSS) og Samarbeidsorganet mellom Universitetet i Agder (UIA), Sørlandets sykehus HF og USHT er en viktige arenaer for kompetanseutvikling. Det arrangeres felles fag- og prosedyredager, simuleringsdager på UiA, kurs og fagdager for personell fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Lenke til kompetansedeling ved Sørlandetssykehus

Forskning

Utviklingssenteret skal være pådrivere for forskning i kommunehelsetjenesten. Her er samarbeidet med Senter for omsorgsforskning sør og UiA helt sentralt. Utviklingssenteret bidrar til at flere kommuner i Agder blir engasjert i forskningsprosesser.

Helsefremmende hjemmebesøk

Helsefremmende hjemmebesøk ble en del av ordinær drift i Grimstad kommune fra august 2014. Hensikten med forskningen er å kartlegge hvordan de eldre lever samt se om helsefremmende hjemmebesøk bidrar til endring. Spørreundersøkelsen avsluttes i 2020.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, Bjørg Dahle.

Sikkerhet i sykehjem

Prosjektets hensikt er å sette pasientsikkerhet på dagsorden i lys av Samhandlingsreformen og kvaliteten på den omsorgen som tilbys eldre. Prosjektet skal bidra til pasientsikkerhet og kvaliteten skal være den samme på alle nivå og i overgangen mellom nivåene.

Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Telemark. Feviktun bo- og omsorgssenter og sykehjemmet i Gjerstad deltar.

Opplevelse av ensomhets hos hjemmeboende eldre

Den overordnede hensikten med prosjektet er å undersøke aspekter ved ensomhet blant hjemmeboende eldre. Ansatte i hjemmetjenesten i Grimstad og brukere har deltatt i studien.
Prosjektet gjennomføres av UiA.

Gode pasientforløp

Senter for omsorgsforskning sør har ansatt en doktorgradsstipendiat som skal forske i arbeidet som gjøres i «Gode pasientforløp». Dokumentasjonsflyt, bruk av sjekklister og opplevelse av kvalitet er en del av dette arbeidet.  Utviklingssenteret bidrar sammen med kommunene i Østre Agder.

Prosjektet startet opp høsten 2016 og intervensjonen startet våren 2017.

SELFIE

EU- prosjekt i samarbeid med Universitet i Bergen. Evaluere om læringsnettverk for gode pasientforløp bidrar til å bedre pasienters helse og trivsel og redusere kostnader. USHT har koordinert datainnsamling i 9 kommuner i Aust-Agder. Datainnsamlingen i Aust-Agder var ferdig høsten 2018.

InnArbeid

Prosjektet er et HELSEVEL-prosjekt i samarbeid med USHT Vest-Agder og UiA.  Prosjektleder er ansatt i Songdalen kommune.

Prosjektets hovedmål er behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet med bruk av velferdsteknologi.

Rapport fra første arbeidspakke skal leveres våren 2019.

InForCare

Prosjektet er et internasjonalt prosjekt i Nordsjø-regionen; samarbeid mellom Skottland, Nederland, Sverige, Danmark og Norge. Ansatte fra Songdalen, Vennesla og Grimstad kommuner deltar i prosjektet.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til innovasjon i offentlige helse- og omsorgstjenester ved å styrke uformell og frivillig omsorgsutøvelse.

Delmål

  1. Bidra til økte muligheter for at pårørende og frivillige kan bidra i helse- og omsorgstjenestene
  2. Bidra til innovasjon i tjenester i offentlig sektor
  3. Styrke samarbeid mellom næringsliv, undervisningssektor, offentlig tjenester og brukere

Aktivitetene er blant annet å kartlegge brukerbehov med strategiske analyser og sammenligning mellom landene, undersøke hvordan bruk av teknologi kan bedre mulighetene for frivillig arbeid og uformell omsorg i helse- og omsorgstjenestene, støtte offentlig sektor med nye metoder for å rekruttere, trene og beholde frivillige og pårørende og samarbeid med næringslivet.

Voksenskolen for personer med demens

Prosjektet følgeforskes av Senter for omsorgsforskning sør. Det er opprettet et tre-parts-samarbeid i prosjektet mellom Senter for omsorgsforskning sør, Universitetet i Nord-Jylland og University of Northampton.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Adresse
Jon Lilletuns vei 3
Bygg F – 3. etasje
4879 Grimstad

Avdelingsleder
Silje Bjerkås
Telefon 908 20 203