Om Utviklingssenteret

Hva er Utviklingssenteret?

Helsedirektoratet har tildelt Grimstad kommune funksjon som utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet. Det er et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke.

Utviklingssenterets visjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har felles visjon som er: Utvikling gjennom kunnskap.

Utviklingssenterets hovedmål

Å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.

Utviklingssenterets delmål

 • Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsningsområder.
 • Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter.
 • Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte.
 • Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten.

Satsingsområder

Utviklingssenteret i Grimstad har følgende satsingsområder:

 • Demens
 • Lindrende behandling og omsorg
 • Aktiv mestring
 • Etikk
 • Gode pasientforløp
 • eHelse

Utvikling av kompetanse innen etikk og etisk refleksjon er grunnleggende for alt utviklingsarbeidet.

Satsingsområdet Aktiv mestring innebærer fokus på forebygging, frivillighet, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Interkommunale fagnettverk

Utviklingssenteret har opprettet og leder 3 interkommunale fagnettverk innen:

 • Lindrende omsorg - Leder: Pia Sætra, lindrende koordinator Grimstad
 • Demensomsorg - Leder: Birgitte Nærdal, demenskoordinator Grimstad
 • Aktiv mestring - Leder: Berit Westbye, Helsefremmende hjemmebesøk, Grimstad

Samtlige kommuner i Aust-Agder deltar i nettverkene som jobber med erfaringsutveksling og spredning av kunnskap innen ulike fagområder. Nettverkene har også med representanter fra Universitetet i Agder og Sørlandets sykehus. Målet med fagnettverkene er utvikling av tjenesten og fokus på kunnskapsbasert praksis. Nettverkene har samling 2 ganger i året med faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Adresse
Jon Lilletuns vei 9,
bygg F 3 - etasje
4879 Grimstad

FoU-leder
Silje Bjerkås
Telefon 908 20 203