Om Grimstad for alle

Grimstad kommune ønsker å markere oss som en kommune som tar likestilling på alvor og tilrettelegger for et mangfold. Rådmann og ordfører støtter og ønsker initiativet «Grimstad for alle» varmt velkomment, og stiller seg bak målsettingen om å gjøre Grimstad til en enda mer inkluderende by. Et eget design og aktivitetsuke i 41 i 2018 skal inspirere til arrangementer og tiltak for både kommunen som organisasjon og andre aktører i Grimstad.

Grimstad kommune har som mål å være et inkluderende samfunn ved å skape fysiske og kulturelle møteplasser i lokalmiljøene som er tilgjengelige for alle, og som gir mulighet for aktiviteter og samhandling av ulike slag.  Kommunen ser på mangfold som en ressurs, og jobber for å være en fremtidsrettet, kompetent og inkluderende organisasjon.

- Vi har allerede flere gode planer og strategier i Grimstad kommune, men vi kan bli enda bedre på inkludering og likestilling, sier prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen. Det finnes en veldig bra regionplan for likestilling, inkludering og mangfold på fylkesnivå, som kommunen har forpliktet seg til, men denne planen er dessverre ikke så godt kjent. For å få planene kjent og ut i virksomhet ønsker vi å få et større og mer synlig fokus og løfte temaet i mange fora i uke 41 i 2018 gjennom «Grimstad for alle».

Samarbeidspartnere

Tiltaket «Grimstad for alle» er presentert for flere aktuelle samarbeidspartnere som ønsker å bidra i uke 41 i 2018. Det er blant annet Grimstad Frivilligsentral, Grimstad Næringsforening, Grimstad Røde Kors, Agder for alle, Integrering- og mangfoldsdirektoratet, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA og Senter for likestilling ved UiA.

Grimstad kommunes prosjektgruppe for likestilling, inkludering og mangfold

Grimstad kommune har opprettet en prosjektgruppe for likestilling og mangfold som skal jobbe frem uke 41 «Grimstad for alle». De skal koordinere, inspirere, fremme idéer og initiativ og få med seg størst mulig bredde i aktiviteter i uke 41. Prosjektgruppa er tverrsektoriell og har spisskompetanse på likestilling, inkludering og mangfold. 

Gruppa består av: Anita Aabel, Ahmad Hassan, og Linn Iren Engemyr Knutsen.

Likestilling som naturlig del av kommuneplanen (2015-2027)

Grimstad kommune har satt seg som mål å være et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag. Sosial tilhørighet handler om å kunne delta i samfunnet på likeverdige vilkår, uavhengig av funksjonsevne, språk, kulturforskjeller og materielle ressurser. Likestilt deltakelse er et viktig prinsipp og på den måten angår likestilling alle, både innbyggerne i kommunen og alle som jobber i kommunen. Likestilling er rettferdig for det enkelte menneske, samtidig som det er positivt for samfunnet å dra nytte av ressursene til mennesker uansett hvilken bakgrunn de har.

Kommunale tjenester skal ha en kvalitet og et resultat som er uavhengig av brukerens kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. De av oss som utarbeider planer og strategier, eller fatter beslutninger som angår brukere, befolkning eller medarbeidere, har ansvar for å vurdere konsekvensene for alle disse gruppene i saksbehandlingen.

Kommunen som organisasjon kan ikke alene skape likestilling og plass for et mangfold, det er et ansvar vi alle har i fellesskap, både gjennom holdninger og praksis.

Fant du det du lette etter?