Om Grimstad for alle

Grimstad for alle i Uke 41 i år igjen!

Grimstad kommune setter i Uke 41 igjen et ekstra fokus på likestilling, inkludering og mangfold etter fjorårets suksess med Grimstad for alle.  Vi inviterer derfor deg, din arbeidsplass, din forening, din klubb og ditt lag, din menighet og moské til å lage et arrangement med fokus på likestilling, inkludering og mangfold denne uken. Arrangementet kan være lite eller stort. Det viktigste er at vi sammen bidrar til et Grimstad for alle.

Dere bestemmer selv hva dere vil gjøre, arrangere, bidra med. Og dere setter fokus på temaene likestilling, inkludering og mangfold på den måten som er naturlig for dere. Har du spørsmål eller kommentarer er du velkommen til å kontakte oss ved å svare på denne mailen. Har dere informasjon om et arrangement eller bidrag kan det sendes til oss og det vil da bli lagt ut på kommunens hjemmeside og/eller sosiale medier.

Mandag 17.juni ble det enstemmig vedtatt i kommunestyret at Grimstad kommune skal arbeide ut en sektorovergripende og forpliktende strategi for likestilling, inkludering og mangfold(LIM), og kommunen gjør derfor nå en ekstra innsats for å forankre dette internt. Målet i år blir derfor først og fremst å få til en relevant og felles plattform for LIM-arbeidet, og samtidig synligjøre dette arbeidet spesielt i Uke 41.

Vi håper dere sammen med oss vil la Uke 41 bli en spennende, gøy og lærerik uke!

Mer informasjon blir fortløpende lagt ut på Facebook  og Instagram Grimstad for alle

Anita Aabel og Linn Iren Engemyr Knutsen er prosjektgruppe Grimstad for alle

Likestilling som naturlig del av kommuneplanen (2015-2027)

Grimstad kommune har satt seg som mål å være et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag. Sosial tilhørighet handler om å kunne delta i samfunnet på likeverdige vilkår, uavhengig av funksjonsevne, språk, kulturforskjeller og materielle ressurser. Likestilt deltakelse er et viktig prinsipp og på den måten angår likestilling alle, både innbyggerne i kommunen og alle som jobber i kommunen. Likestilling er rettferdig for det enkelte menneske, samtidig som det er positivt for samfunnet å dra nytte av ressursene til mennesker uansett hvilken bakgrunn de har.

Kommunale tjenester skal ha en kvalitet og et resultat som er uavhengig av brukerens kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. De av oss som utarbeider planer og strategier, eller fatter beslutninger som angår brukere, befolkning eller medarbeidere, har ansvar for å vurdere konsekvensene for alle disse gruppene i saksbehandlingen.

Kommunen som organisasjon kan ikke alene skape likestilling og plass for et mangfold, det er et ansvar vi alle har i fellesskap, både gjennom holdninger og praksis.