Næringsmuligheter i Grimstad

Stort bo- og arbeidsmarked og korte avstander

Grimstad ligger midt i et stort bo- og arbeidsmarked med nabokommunen Arendal mot øst og Kristiansand 30 minutters biltur mot syd. Dette gjør at Grimstad er en ideell kommune å flytte til. Kommunen har hatt stabil, høy befolkningsvekst i 50 år og har i dag over 22 000 innbyggere.

Kompetansebasert næring

I campusområdet – området tett opp til Campus Grimstad - er det lagt til rette for kompetansebaserte næringer. Her finnes en rekke bedrifter med kompetansearbeidsplasser innen teknologi, logistikk, energi, rådgiving og konsulentvirksomhet i området. På campusområdet er det store  områderegulerte næringsarealer. Grimstad har lange sjøfartstradisjoner og fremdeles er flere store rederier lokalisert her.

Industriområder/næringsarealer

Næringsarealer i Grimstad: Arealguiden.no

I Østerhus industriområde har kommunen opparbeidede arealer for produksjonsbaserte og plasskrevende virksomheter  (se oversikt over kommunale næringstomter). I Omre industripark, med beliggenhet mot E18 mellom Grimstad og Lillesand, ligger 400 daaferdig regulert til industriformål. På Bergemoen er det både industri og mer plasskrevende handel.

Handel

Grimstad sentrum er delt i en moderne og en eldre del. I Oddenområdet, hvor Odden kjøpesenter ligger, er den moderne bydelen hvor relativt store områder er under endring fra industri- og havnevirksomhet til handel, bolig og strandpromenade. I den eldre delen av Grimstad sentrum arbeider Grimstad Min By aktivt for å bevare byens særtrekk,  og videreutvikle og skape et levende og aktivt handelssentrum. 

Grimstad Næringsforening

Grimstad har en aktiv næringsforening med om lag 150 medlemsbedrifter. Målsetting for Grimstad Næringsforening (www.grimstad-nf.no) er å tilrettelegge for at Grimstad kommune skal være et godt sted å etablere og drive næringsvirksomhet.

Landbruk

Grimstad er den største jordbrukskommunen på Agder. Kommunen har flere foredlingsbedrifter og forskningsinstituttet NIBIO holder til på Landvik.

Universitetet i Agder - Campus Grimstad

Campus Grimstad – gir med sine 3000 studenter og forsknings- og innovasjonsmiljøer, næringslivet i Grimstad mulighet til tilgang på høy kompetanse og kompetansemiljøer innen en rekke fagområder.

Campus Grimstad tilbyr ingeniørutdanninger innen blant annet IKT, energi, byggfag, mekatronikk og industriell økonomi (1450 studenter), sykepleie og andre helsefag (700 studenter), økonomi og administrasjonsfag (300 studenter), lærerutdanninger (200 studenter) og utdanninger i multimedieteknologi og -design (130 studenter).

Mechatronic Innovation Lab (MIL) skal bygges på Campus Grimstad, og vil stå ferdig sommeren 2017. MIL vil inneholde en robotlab, en såkalt «high force test stand» som tåler krefter opp til 1000 tonn, et klimakammer, utstyr til materialtesting og en komponent-testlab med rikelig elektrisk og hydraulisk effekt. Det er foreløpig bevilget 40 millioner kroner over statsbudsjettet til MIL, i tillegg til en rekke bidrag fra næringslivet.

Våren 2015 fikk UiA innvilget status som Senter for fremragende innovasjon (SFI) innen offshore mekatronikk. Sammen gjør SFI og MIL Universitetet i Agder til et internasjonalt ledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk.

Øvrige forskningsinstitusjoner

Flere av regionens sentrale forskningsinstitusjoner er lokalisert i Grimstad.

Teknova er et teknologisk-naturvitenskaplig forskningsinstitutt som samarbeider nært med Agders innovative næringsliv og universitet.

NIVA Region Sør – Norsk Institutt for Vannforskning ligger også på Campus Grimstad-området, og har spesialkompetanse via vannfaglige spørsmål.

NIBIO – Norsk Institutt for Bioøkonomi (tidligere Bioforsk)  -  er et ledende forskningsinstitutt innen bioøkonomi.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Næringssjef
Bodil Slettebø

Telefon 37 25 04 31
Mobil 997 96 360