Bredbåndsutbygging i Grimstad

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet sitt på at innbyggerne har tilgang til internett. Det er et relativt godt bredbåndstilbud i Grimstad kommune i dag, men det er fortsatt områder med ingen eller dårlig dekning.

Grimstad kommune arbeider for bedre og mer stabilt tilbud og innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging. Privatpersoner og virksomheter kan ikke søke om midler selv. Tilskudd er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag.

Vi oppfordrer innbyggerne til å rapportere inn reell dekning (mobil og bredbåndshastighet) ved å bruke Nkoms nettside Nettfart.no (på pc) eller mobilappen Nettfart. Hastighetsmålinger gjort via Nettfart-tjenesten er i utgangspunktet anonyme, men viser hastighet målt på nøyaktig lokasjon. Disse rapporteres umiddelbart til dekningskart i tjenesten, noe som vil bidra til å gi oss et bedre bilde av dekningsutfordringene i ulike deler av kommunen.

Om bredbåndsstøtteordningen

Fra 2020 overtok fylkeskommunene forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, der midlene blir bevilget over statsbudsjettet. Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i siste dekningsundersøkelse til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom).

Agder fylkeskommune har forvaltningsansvaret for de tildelte midlene og bestemmer fordelingen av midler til ulike prosjekt.  Det betyr at fylkeskommunen vurderer og rangerer søknadene som kommunene sender inn, og foretar den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Realisering av prosjektene når det gjelder finansiering, er et spleiselag mellom stat, fylke og kommune.

nettsidene til Nkom kan du lese mer om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Her finner du også tildelingskriterier.

Utbyggingsprosjekter i Grimstad

2021

I 2021 søkte Grimstad kommune om tilskudd til utbygging av bredbånd i tre områder.

  • Området langs Fv404 fra Roresanden, og videre langs Fv3606 til grense Froland kommune.
  • Gjenstående områder i Eide/Homborsund/Nørholmen som ikke har tilbud om bredbånd.
  • Området langs, og i tilknytning til Fv404 fra Skiftenes til Herefoss ble også spilt inn, men dette området ble ikke prioritert videre i prosessen.

Status pr. 01.01.22
Det pågår nå forhandlinger med utbyggere av bredbånd i de to områdene som ble prioritert. 

2020

I 2020 spilte Grimstad kommune inn tre områder til Agder fylkeskommune. Det var Eide/Homborsund/Nørholmen, Birketveit og Håland/Stalleland/Igland/Metveit/Kiland/Grøsle og Fillingstveit. Eide/Homborsund/Nørholmen og Birketveit ble tatt videre i søknadsprosessen. 

I prosessen kom det signaler om kommersielle utbyggningsplaner i Eide/Homborsund/Nørholmen og Birketveit. På bakgrunn av dette ble det ikke tildelt noen søknadsmidler i 2020.

2019

I 2019 spilte Grimstad kommune inn flere områder som var aktuelle for bredbåndsutbygging. Nkom godkjente fylkeskommunens prioritering av prosjekter. For Grimstad resulterte det i tilskuddsmidler til områdene Grefstad og Kleppekjærveien. 

Februar 2021: Beboere på deler av områdene i Grefstadvika og Kleppekjærveien kan nå bestille bredbånd via AFIBER.

2018

Basert på innspill som kom inn søkte kommunen om støtte til utbygging i flere områder. Fylkeskommunen prioriterte søknadene i Aust-Agder, og for Grimstad ble det tildelt tilskuddsmidler til følgende to områder; Beisland-Nygrenda og Havstad/Dalholt.

Prosjektet er ferdig utbygd.