Bredbåndsutbygging i Grimstad

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet sitt på at innbyggerne har tilgang til internett. Det er et relativt godt bredbåndstilbud i Grimstad kommune i dag, men det er fortsatt områder med ingen eller dårlig dekning.

Grimstad kommune arbeider for bedre og mer stabilt tilbud og innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging. Privatpersoner og virksomheter kan ikke søke om midler selv. Tilskudd er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag.

Vi oppfordrer innbyggerne til å rapportere inn reell dekning (mobil og bredbåndshastighet) ved å bruke Nkoms nettside Nettfart.no (på pc) eller mobilappen Nettfart. Hastighetsmålinger gjort via Nettfart-tjenesten er i utgangspunktet anonyme, men viser hastighet målt på nøyaktig lokasjon. Disse rapporteres umiddelbart til dekningskart i tjenesten, noe som vil bidra til å gi oss et bedre bilde av dekningsutfordringene i ulike deler av kommunen.

Om bredbåndsstøtteordningen

Fra 2020 overtok fylkeskommunene forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, der midlene blir bevilget over statsbudsjettet. Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i siste dekningsundersøkelse til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom).

Agder fylkeskommune har forvaltningsansvaret for de tildelte midlene og bestemmer fordelingen av midler til ulike prosjekt.  Det betyr at fylkeskommunen vurderer og rangerer søknadene som kommunene sender inn, og foretar den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Realisering av prosjektene når det gjelder finansiering, er et spleiselag mellom stat, fylke og kommune.

nettsidene til NKOM kan du lese mer om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Her finner du også tildelingskriterier.

På nettsidene til Agder fylkeskommune finner du oversikt over bredbåndsprosjekter i Agder som er tildelt, ferdig utbygd og under arbeid.

Kart