Byggesaksgebyr

Prisene for plan- og byggesaker vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ. Se fullversjon av gebyrregulativet med oversikt over materielle bestemmelser og betalingssatser.

Tiltak etter PBL2008 § 20-1, bokstav a og b: Bygg m/boenheter

Priser fra 1/1-2020
Byggesaksgebyr - Bygg m/boenheter - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2020
Type tiltak Pris
Enebolig (inkl. fritidsbolig/hytte) 18509,-
Enebolig m/sekundær boenhet 24498,-
Rekkehus, kjedehus, tomanns-boliger, leilighetsbygg med mer - per boenhet (boenheter i samme bygg):
- For første boenhet 18509,-
- For boenhet nr 2 til og med nr 5 5989,-
- For boenhet nr 6 til og med nr 10 3267,-
- For boenheter fra og med nr 11 2721,-
Tilbygg/påbygg/ombygging og annet med bruksareal større enn 50 kvm. 7622,-
Tilbygg/påbygg/ombygging og annet med bruksareal mindre enn 50 kvm. 3811,-

Tiltak etter PBL2008 § 20-1, bokstav a og b: Andre typer bygg

Priser fra 1/1-2020
Byggesaksgebyr - Andre typer bygg - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2020
Type tiltak Pris
(Næring/industri/lager/garasjer/offentlig mv). Gjelder nybygg/tilbygg/påbygg/ombygging.
For de første 100 m2 (bruksareal) 7622,-
For de neste 101 - 500 m2 (bruksareal) pr. kvm. 87,-
For de neste 501 – 1000 m2 (bruksareal) pr. kvm. 54,-
For de neste 1001 – 2000 m2 (bruksareal) pr. kvm. 12,-
Det regnes ikke gebyr for areal som overstiger 2000 kvm.
Reduksjonsfaktor:
For lagerbygg (NS 3457 231-239) reduseres gebyret med 40% fra og med 101 m2.

Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL§ 20-1 og § 20-2

Priser fra 1/1-2020
Byggesaksgebyr - Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL §20-1, jfr 20-3 og 20-4 2020
Type tiltak Pris
Eks: Bruksendring*, riving, veier, parkering, terrenginngrep, støttemurer, gjerder, innhenginger, fasadeendring, brygger, bassenger, fyllinger, støyskjermer, heis, piper, skilt, ventilasjonsanlegg og andre tekniske installsjoner, VA-anlegg. (* For ombygging/tilbygg/påbygg i forbindelse med bruksendring, kommer gebyr for dette i tillegg.) 3.811,-

Godkjenning av ansvarsrett (PBL2008 Kap 22 og 23), ferdigattest og delingssaker

Priser fra 1/1-2020
Byggesaksgebyr - Godkjenning av ansvarsrett, ferdigattest og delingssaker 2020
Type tiltak Pris
Søknad om personlig godkjenning 3.188,-
Ferdigattest: Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsettelser eller 2 år etter midligertidig brukstillatelser. 3.811,-
Delingssaker etter PBL 20-1, bokstav m:
- Fradeling av parsell der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplanen 3.811,- (første parsell)
1.088,- (fra og med andre parsell)
- Fradeling av parsell der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan: 5.443- (første parsell)
1.088,- (fra og med andre parsell)
NB! Reduksjonsfaktoren gjelder kun ved parseller innenfor samme reguleringsplan.

Dispensasjonssøknad etter PBL 2008 § 19-2 og § 19-3

Priser fra 1/1-2020
Byggesaksgebyr - Dispensasjonssøknad etter PBL §§ 19-2 og 19-3 2020
Type tiltak Pris
Søknad om dispensasjon 7076,-
For byggetiltak med (BYA) bebygd areal mindre enn 50 m2, på bebygde eiendommer utenom 100-metersbeltet langs sjø, vann og vassdrag, gis gebyrfritak på dispensasjonssøknad fra LNF-formålet og fra plankrav i kommuneplanen avsatt til utbyggingsområder
Tillegg for søknader om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø, vann og vassdrag 7076,-

Søknad om utslipp

Priser fra 1/1-2020
Utslipp - søknad om utslipp 2020
Type tiltak Pris
Søknad om tillatelse til utslipp etter forurensningsforskriften § 12-5:
- til og med 10 pe 4.356
- over 10 pe 10.888
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid etter forurensningsforskriften kap 2:
Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan 2.409

Avslag

Det beregnes fullt behandlingsgebyr uavhengig om søknad godkjennes eller avslås.