Hva skal du gjøre?

Søknadsprosessen

Det kreves en egeninnsats når man skal bygge. Du må følge plan- og bygningslovgivningen (Pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din. Du må sette deg godt inn i gjeldende regelverk og særlig reguleringsplanen for eiendommen din. Reguleringsplanen bestemmer hva du kan bygge, hvor mye du kan bygge og hvor du kan bygge. 

Hvis du synes dette er vanskelig, kan du kontakte et ansvarlig foretak som kan hjelpe deg med søknadsprosessen. 
Byggesaksenheten kan gi deg råd og veiledning

Sjekk hva som må til for å sende inn byggesøknad

Se video fra Direktoratet for byggkvalitet


Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5)

Byggesaksforskriftens §4-1 med veiledning lister opp tiltak du ikke behøver å søke kommunen om. 
Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet.

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen, det vil si plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser. Husk å sjekke reguleringsplanen før du planlegger. 

Hvis tiltaket er i strid med reglene, så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Mikrohus

Norge har enda ikke tilpassede regler for mikrohus. Det kommer nye regler 1. juli 2023. Mikrohus regnes som bolig, og må plasseres i tråd med kommuneplanen eller reguleringsplaner. 

Du må søke kommunen om tillatelse til oppføring og plassering av mikrohus.

Solcellepaneler

Et solenergianlegg som plasseres på en eksisterende enebolig eller garasje kan i mange tilfeller installeres uten søknad. Men hvis du bor i hus eller området som er bevaringsverdig, eller i et området med enhetlig bebyggelse, må du søke kommunen først. 

Du trenger ikke å sende byggesøknad dersom dette er oppfylt:

  • Solenergianlegg monteres på et eksisterende bygg og monteres plant med fasaden eller takflaten (ikke skrå på veggen eller frittstående på taket)
  • Det er et mindre anlegg
  • Anlegget endrer ikke bygningens karakter. Tenk for eksempel på en bolig i et området med enhetlig arkitektonisk utrykk eller bygninger med høy arkitektonisk verdi, her vil et anlegg fort bli søknadspliktig 
  • Innstalleringen skjer innenfor en bruksenhet eller branncelle. Solenergisystem kan for eksempel få betydning for brannsikkerhet hvis det etableres over flere leiligheter 

Det er ingen krav til nabovarsling for tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, men vi anbefaler deg å snakke med naboene før du setter i gang med tiltaket. Husk at også et solcelleanlegg som er unntatt fra søknadsplikt skal være estetisk forsvarlig og  at anlegget ikke skal fører til vesentlige ulemper for omgivelsene.   

Du må sende inn byggesøknad med hjelp fra fagfolk, og/eller søknad om dispensasjon, dersom:

  • Det er spesielle bevaringshensyn i området eller ved det spesifikke bygget, for eksempel i områder som i reguleringsplan eller kommuneplan er merket som bevaringsverdige, eller på bevaringsverdige bygninger    
  • Det du gjør på boligen er i strid med reguleringsplan og/eller kommuneplan (f.eks. boligeiendom i LNF, eller bolig utenfor byggegrense mot sjø) 
  • Solenergianlegg får betydning for brannsikkerhet 

Hvis et solenergianlegg er søknadspliktig er ikke dette synonymt med at det ikke kan få tillatelse. Hver sak vurderes individuelt, naboer skal få uttale seg osv. før det tas en vurdering.

Solcellepaneler, solfangeranlegg eller andre solenergianlegg som plassers på nye bygg, eller som plasseres ved ombygging eller påbygg, bør være en del av byggesøknaden. 

Lovlighetskontroll

Ønsker du å bygge uten å søke, må du selv utføre lovlighetskontrollen.
Ta gjerne kontakt med byggesaksenheten hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

Serviceerklæring byggesak

Serviceerklæring byggesak

Kontaktinfo

Åpningstider

Byggesaksenheten har åpent for telefon- og digitale henvendelser på mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 - 15.