Sommeren 2022
Byggesakstorget er stengt i uke 28, 29 og 30 (fra 11. til og med 29. juli)

Ventetid og restanser på byggesak
På grunn av bemannings- og ressurssituasjonen må du regne med betydelig lengre ventetid på alle tiltak som ikke er enebolig, næring eller offentlig bygg. 

Må jeg søke?

Søknadsprosessen

Det kreves en egeninnsats når man skal bygge. Du må følge plan- og bygningslovgivningen (Pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din. Du må sette deg godt inn i gjeldende regelverk og særlig reguleringsplanen for eiendommen din. Reguleringsplanen bestemmer hva du kan bygge, hvor mye du kan bygge og hvor du kan bygge. 

Hvis du synes dette er vanskelig, kan du kontakte et ansvarlig foretak som kan hjelpe deg med søknadsprosessen. 
Byggesaksenheten kan gi deg råd og veiledning

Sjekk hva som må til for å sende inn byggesøknad

Se video fra Direktoratet for byggkvalitet


Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5)

Byggesaksforskriftens §4-1 med veiledning lister opp tiltak du ikke behøver å søke kommunen om. 
Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet.

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen, det vil si plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser. Husk å sjekke reguleringsplanen før du planlegger. 

Hvis tiltaket er i strid med reglene, så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Mikrohus

Norge har enda ikke tilpassede regler for mikrohus. Mikrohus regnes som bolig, og vil som regel være i strid med kommuneplanen eller reguleringsplaner. Mikrohus tilfredsstiller som regel ikke kravene i teknisk forskrift (TEK17).

Du må søke kommunen om tillatelse til oppføring og plassering av mikrohus.

Lovlighetskontroll

Ønsker du å bygge uten å søke, må du selv utføre lovlighetskontrollen.
Ta gjerne kontakt med byggesaksenheten hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

Serviceerklæring byggesak

Serviceerklæring byggesak

Kontaktinfo

Åpningstider

Byggesaksenheten har åpent for telefon- og digitale henvendelser på mandag og torsdag fra kl. 9 - 15.