Slik søker du om byggetillatelse

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Sjekk hva som må til for å sende inn byggesøknad

Se video fra Direktoratet for byggkvalitet:


Kart

Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning.
Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Bestill situasjonskart på Infoland.no

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
Bestill naboliste på Infoland.no eller benytt andre digitale tjenester. 

Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din eiendom. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl. §21-3)

Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send:

  • Søknadsskjema
    Søk via Dibk (Direktoratet for byggkvalitet)
  • Nabovarsel
    Digitalt nabovarsel (via Direktoratet for byggkvalitet)
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt, dette vil i så fall gå frem av veiledningen.
  • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Søknaden sendes via Dibk eller direkte til kommunen via vårt postmottak.

Hva koster det å søke?

Se oversikt over byggesaksgebyr.

Kontaktinfo

Telefon til byggesakstorget
37 25 03 33
Det er ikke nødvendig å bestille time på byggesakstorget.

E-post:
byggesakstorget@grimstad.kommune.no
postmottak@grimstad.kommune.no

Åpningstider

Byggesakstorget er åpent
mandager og torsdager kl 9-15.