Forurenset byggegrunn

Forurenset byggegrunn

Graving- eller anleggsvirksomhet i et område med forurenset grunn, kan føre til at mennesker og miljø blir eksponert for helse- og miljøfarlige stoffer. 

Det er nødvendig å rydde opp i forurensningen før det blir bygd ut på en eiendom, slik at den kan benyttes til det ønskede formålet. Kommunen er forurensningsmyndighet i bygge- og gravesaker i forurenset grunn. 

Hva er forurenset grunn?

Hovedregelen er at man regner grunnen som forurenset der konsentrasjonen av helse- og miljøskadelige stoffer er over normverdi. For å fastslå om grunnen er forurenset, må man ta prøver og gjennomføre kjemiske analyser.

Forurensningsforskriftens kapittel 2

Etter forurensningsforskriften kapittel 2 plikter tiltakshaver å vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep planlegges.

Tiltakshaver er grunneier, entreprenør eller utbygger. Dersom det er mistanke om forurensning, må det gjøres undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av forurensningen. Undersøkelsene skal minimum avklare om normverdiene er overskredet. 

Ved påvisning av forurensning skal det utarbeides en tiltaksplan som sikrer gjennomføringen av terrenginngrepet på en miljømessig forsvarlig måte. Anleggsarbeidet må ikke spre forurensning, og etter tiltaket er gjennomført skal grunnen ikke være mer forurenset enn det planlagt arealbruk tåler. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan igangsettes. 

Kommunen kan stille krav om at undersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplan gjennomføres av foretak med særlig faglig kompetanse. 

Hvor er det naturlig å undersøke om det er forurenset grunn?

Steder der det kan være aktuelt å undersøke for grunnforurensning, er markert i grunnforurensningsdatabasen. Databasen er ikke uttømmende. Det kan være nødvendig med undersøkelser på eiendommer som ikke er registrert.

Det kan være eiendommer:

  • som har blitt brukt til industrivirksomhet eller avfallshåndtering
  • der det har blitt utført rivningsarbeid og rehabilitering av bygninger
  • der det har vært brann med restforurensning fra tidligere oppryddingstiltak
  • som ligger inntil eller nedstrøms for forurensede eiendommer
  • med syredannende bergarter i grunnen (se retningslinjer for syredannende gneis)
  • i eldre og sentrale byområder der det finnes tilkjørte masser av ukjent opprinnelse

Gebyr

Grimstad kommune har fastsatt gebyr for behandling av tiltaksplaner for graving i forurenset grunn. 
Se oversikt over byggesaksgebyrer