Nedgravde oljetanker

Oljetank med mineralolje er nå forbudt

1. januar 2020 ble det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Forbudet er innført for å redusere utslipp av klimagasser fra denne typen oppvarming. Dette betyr at din oljefyr må fjernes eller bygges om til biofyringsolje/biofyringsparafin.

Hovedregelen er at nedgravde oljetanker som ikke er byttet til biobrensel, anses som tatt ut av bruk, og skal graves opp og fjernes. Dersom den nedgravde oljetanken ligger slik til at det vil være svært vanskelig eller medføre betydelige kostnader å fjerne den, kan eier søke kommunen om dispensasjon for å la tanken bli liggende.

Slik finner du ut om du har en oljetank på eiendommen

Tips for å identifisere en eventuell tank:

 • Er huset ditt bygd i perioden 1965-1980 øker sjansen for at du har en nedgravd tank
 • Se etter påfyllingsrør og/eller luftespir. Vanligvis er dette to stålrør plassert tett inntil husvegg, garasjevegg, gjerde eller lignende. Se eventuelt etter avkappede rør
 • Tanken kan ligge flere steder. Den kan være nedgravd ute i hagen, murt inne under huset/oppkjørsel eller være plassert i kjelleren
 • Følg rørene fra fyringskjelen for å forsøke å lokalisere tanken
 • Kontakt et firma for å ta en befaring på eiendommen din

På oljefri.no finner du flere tips til hvordan du kan gå frem for å finne ut om du har en oljetank på din eiendom, svar på spørsmål om oljetanker, hvem som fjerner tanker i ditt distrikt og mye annen nyttig informasjon.

Ditt ansvar som eier av oljetank

Som eier av en oljetank har du plikt til å forhindre lekkasje og forurensing fra tanken og/eller rørsystemet. Dette betyr at du alltid må sørge for at den nedgravde oljetanken er i tilfredsstillende stand. Du som eier en tank er ansvarlig for at det gjennomføres regelmessige tilstandskontroller av oljetanken, uavhengig av størrelsen på tanken. 

Dersom det oppstår en lekkasje er det du som er ansvarlig for å bekoste utgiftene til fjerning av oljesøl og forurenset masse, selv om det kan være mulig å få noe dekket fra forsikringsselskapet ditt. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge dette.

Som eier er du også ansvarlig for å gi beskjed til kommunen om at du har en oljetank på eiendommen din, og å si om den blir tatt ut av bruk, gravd opp, eventuelle lekkasjer og lignende.

Mer informasjon om eiers ansvar:

 • Forurensingsloven § 7
 • Etter forurensningsforskriften § 1-9 er du ansvarlig for å gi kommunen beskjed om 
  • du har en oljetank på eiendommen din
  • tilstandskontroll er utført ved overgang til bioolje
  • tanken din blir tatt ut av bruk, gravd opp og levert til godkjent gjenvinningsstasjon, eller gjenfylt på stedet
  • en lekkasje skjer, eller det har vært en oljelekkasje på eiendommen din

Lekkasje fra oljetank - ring 110

Akutt forurensning, som ved lekkasje fra nedgravd oljetank, skal meldes til brann- og redningsetaten på telefon 110. De vil sende ut mannskaper for å håndtere den akutte situasjonen, for eksempel ved å fjerne synlig oljesøl. Nødsentralen sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.

Oljetankens eier er ansvarlig ved en eventuell lekkasje. En lekkasje kan skade blant annet bygninger, grunn, vann og vassdrag. Ta derfor kontakt med ditt forsikringsselskap og et skadesaneringsfirma som har kompetanse på opprydning av oljelekkasjer (forsikringsselskapet hjelper ofte til med dette) så snart som mulig, for å begrense skaden raskt og riktig.

I tillegg, og så snart som mulig etter hendelsen, skal plan-, miljø- og landbruksenheten i Grimstad kommune varsles om hendelsen.

Slik fjerner du en oljetank

Du må ikke søke kommunen før du fjerner oljetanken på din egen eiendom, men følgende tiltak må utføres:

 • Før fjerning må tanken tømmes og renses. Dette bør gjøres av et firma som har kompetanse på tømming og rengjøring av tanker. Etter tanken er renset får du et gassfri-sertifikat fra firmaet som har utført jobben.
 • Når tanken er tømt og renset kan du selv eller et firma grave den opp og levere den til et godkjent gjenbruksstasjon. Vi anbefaler at du bruker et kvalifisert firma, som kjenner forurensningsloven. Hvis du gjør det selv må du følge forurensningsloven §7.
 • Påfyllings- og lufterør skal fjernes, flatklemmes eller plomberes før oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilfylling.
 • Når tanken skal leveres på godkjent gjenbruksstasjon må du vise frem gassfri-sertifikatet. Uten et gassfri-sertifikat kan du risikere å ikke få levert tanken. Tanken må være helt tom ved levering. Det anbefales å dele tanken i to om man har mulighet til det. 
 • Innsending av dokumentasjon til kommunen på at oppdraget er utført.

Send inn dokumentasjon

Du må levere dokumentasjon på at tanken er renset, gravd opp og levert til godkjent avfallsmottak.

Dokumentasjon kan være:

 • Kvittering eller rapport fra entreprenør
 • Bilder av graveprosessen 
 • Gassfri-sertifikat
 • Kvittering fra godkjent avfallsmottak
 • Tilstandskontrollskjema

I mange tilfeller vil firmaet som har utført arbeidet, sende inn dokumentasjon, men merk at det er du som eier oljetanken som har ansvaret for at dette blir gjort.

Søk om å la tanken ligge

I enkelte tilfeller kan det være forhold som taler for å la tanken ligge. Du kan søke kommunen om å få tillatelse til å la tanken bli liggende, om den for eksempel ligger under en bærende konstruksjon. I slike tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanken, som er tatt permanent ut av bruk, ikke graves opp, men i stedet rengjøres og fylles med rene løsmasser som sand, grus eller lignende. Du må også søke dispensasjon fra forskriften dersom det er behov for å fortsette og fyre med mineralsk olje - og behovet må dokumenteres. Vær klar over at det bare kan gis dispensasjon hvis «særlige grunner foreligger». Byggeiers økonomiske situasjon kan ikke vektlegges nevneverdig. Her kan du lese mer om hva særlige grunner til unntak kan være.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tankens plassering og beskrivelse av utfordringene med å grave den opp. Med søknaden må du legge ved beskrivende bilder som viser hvor tank, samt påfyllings- og lufterør er plassert. Du kan også legge ved byggetegninger, eller annen dokumentasjon som viser at tanken ligger i konflikt med bygningsmasse, dersom du har dette.

Søknaden sendes per e-post til postmottak@grimstad.kommune.no, eller per post til Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad. Merk gjerne oversendelsen med Plan-, miljø- og landbruksenheten.

Selv om du har fått tillatelse til å la tanken ligge, er du ansvarlig om det senere oppdages lekkasje.

Støtte til nye oppvarmingsløsninger

Enova gir tilskudd til et utvalg av varmeløsninger som kan redusere energibruk og klimagassutslipp. De gir ikke lenger tilskudd til selve saneringen av oljefyringsanlegget/oljetanken. 

Du finner råd og hjelp til alternative oppvarmingskilder hos både oljefri.no og enova.no.

Nyttige lenker

Kontaktinfo

Fagansvarlig skogbruk
Karl Christian Langevoll
Telefon: 47 85 31 83